Liikenteen tiekarttaehdotus esittää biokaasulle merkittävää roolia tieliikenteen päästövähennysten aikaansaamiseksi Suomessa

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n mukaan tiekarttaehdotus on tasapainoinen kokonaisuus ja siinä on hyvin huomioutu eri käyttövoimien tuomat päästövähennysratkaisut. Biokaasu ja kaasuajoneuvojen lisäämiseksi ehdotetaan useita eri toimenpiteitä, kuten kaasujakeluinfran laajentamista, satsauksia biokaasun tuotantoon, erilaisia ajoneuvojen hankintatukia sekä kaasuajoneuvojen verotuksen järkeistämistä. Ehdotus on biokaasun ja kaasuautoilun osalta hyvin linjassa Fossiiliton liikenne tiekartta -työryhmän suositusten kanssa.  

Liikenne ja viestintäministeriö julkaisi 15.1. ehdotuksen Fossiilittoman liikenteen tiekartasta. Ehdotus on kommentoitavana 19.2. asti. Tiekarttaluonnos koostuu kolmesta vaiheesta. Näiden lisäksi liikennettä koskevia päätöksiä todetaan tehtäväksi myös muiden poliittisten päätösten yhteydessä.

”Tiekarttaehdotuksessa valjastetaan biokaasu osaratkaisuiksi liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Näin myös biokaasun tuotantopotentiaalin kasvattamiselle on yhteiskunnallinen konsensus ja tuki”, toteaa toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä.

Tiekarttaluonnos koostuu kolmesta vaiheesta. Ensimmäiseksi ehdotetaan toteutettavaksi 19 toimenpidettä, joiden vaikutuksista on riittävästi tietoa ja jotka edistävät oikeudenmukaista siirtymää kohti fossiilitonta liikennettä. Tukien ja kannusteiden osalta päätökset tehtäisiin jo alkuvuodesta 2021. Toisessa vaiheessa ehdotetaan arvioitavan keinoja, joiden vaikutuksista päästöihin tarvitaan lisää tietoa ennen päätöksentekoa. Näiden osalta vaikutusarviointeja tehtäisiin keväällä ja kesällä 2021 ja ne valmistuisivat viimeistään syksyllä 2021. Kolmannessa vaihe on ehdollinen. Siinä hallitus arvioi syksyllä 2021, että riittävätkö EU-tasolla tehtävät päätökset sekä tiekartan ensimmäisen ja toisen vaiheen keinot Suomen liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen puolittamiseen vuoteen 2030 mennessä.

Liikenteen tiekartan lisäksi liikenteen päästövähennystoimenpiteistä päätetään myös muissa yhteyksissä kuten Suomen kestävän kasvun ohjelma, liikenteen verotuksen uudistamista selvittävä työryhmä, valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma (Liikenne12), kansallinen energia- ja ilmastostrategia ja Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma (Kaisu).

SBB:n kokoama listaus biokaasun ja kaasuautoilun kannalta keskeisimmistä fossiilittoman liikenteen tiekartan toimenpide-ehdotuksista ovat:

1. Vaihe: Oikeudenmukaista siirtymää tukevat toimenpiteet

 • Sisällytetään biokaasu ja sähköpolttoaineet jakeluvelvoitteeseen ja nostetaan jakeluvelvoitetta 34 prosenttiin.
 • Jatketaan ja korotetaan liikennesähkön ja –kaasun julkisen jakeluinfrastruktuurin tukea. Kaasuautojen tankkausasemien tukemiseen varataan 5 M€/vuosi eli yhteensä 20 M€ vuosille 2022-2025.
 • Vaikutetaan EU:n henkilö- ja pakettiautojen CO2-raja-arvojen valmisteluun niin, että autojen CO2-päästöt ovat selvästi nykyistä pienemmät vuoteen 2030 mennessä ja että kaasukäyttöiset henkilö- ja pakettiautot huomioidaan raja-arvoissa omana kokonaisuutenaan.
 • Jatketaan nykyisiä konversiotukia vanhan bensiiniauton muuttamiseksi etanoli- tai kaasukäyttöiseksi.
 • Toteutetaan romutuspalkkiokampanja tai -kampanjoita.
 • Otetaan käyttöön uusi hankintatuki sähkö- ja kaasukäyttöisille pakettiautoille.
 • Otetaan käyttöön uusi hankintatuki sähkökäyttöisille kuorma-autoille. Jatketaan ja korotetaan kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintatukea.
 • Ryhdytään määrätietoisesti toteuttamaan puhtaiden ajoneuvo- ja palveluhankintojen direktiiviä Suomessa.
 • Käynnistetään ajoneuvoihin ja vaihtoehtoisiin käyttövoimiin liittyvä laaja tutkimusohjelma.

2. Vaihe: Lisäkeinot liikenteen päästövähennystavoitteiden aikaansaamiseksi (vaihe 2)

 • Jakeluvelvoitteen kasvattaminen

3. Vaihe: Muut päästövähennyskeinot (vaihe 3 ehdollisena toimenpiteenä)

 • Viimeistään syksyllä 2021 hallitus arvioi ja päättää mahdollisesta kansallisten lisätoimien tarpeesta (mm. fossiilisten polttoaineiden kansallinen päästökauppa ja ajokilometreihin ja tieluokkiin perustuva liikenneveromalli), jotta liikenteen päästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä.

Tiekartan tavoitteet ja toimet vuoteen 2045: 

 • Liikennekäytössä on noin 5–6 TWh vastaava määrä biokaasua.
 • Vaihtoehtoisten teknologioiden (sähkö, kaasu) osuus koko autokannassa kasvaa mahdollisimman lähelle sataa prosenttia vuonna 2045.
 • Korvataan liikenteen fossiiliset polttoaineet (bensiini, diesel ja maakaasu) sähköllä ja kestävästi tuotetuilla uusiutuvilla polttoaineilla.
 • Seurataan vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfran kehittymistä ja otetaan käyttöön uusia toimia verkon kattavuuden varmistamiseksi, jos tarve vaatii.
 • Huolehditaan siitä, että autokannan uusiutumisen vauhti vastaa liikenteelle asetettuja päästövähennystavoitteita. Jos autokannan keski-ikä uhkaa uudelleen kääntyä kasvuun, otetaan käyttöön uusia taloudellisia ohjauskeinoja suunnan muuttamiseksi.

Muissa yhteyksissä päätettävät toimenpiteet:

 • Tuetaan biokaasun tuotannon käynnistämistä energiatuilla ja ravinnekiertokorvauksilla. Päätökset rahoituksesta tulisi tehdä osana kansallisen energia- ja ilmastostrategian päätöksentekoa 2021.
 • Tuetaan sähköpolttoaineiden tuotannon käynnistämistä T&K&I-rahoituksella ja energiatuilla.
 • Nolla- ja pienipäästöisten autojen autoverotuksen muuttaminen.
 • Ajoneuvoverotuksen muuttaminen (käyttövoimavero ja perusvero).
 • Sähkö- ja kaasukäyttöisten henkilöautojen käyttövoimaverotuksen muuttaminen.

Lisätietoa:

Lisätietoa:

Anna Virolainen-Hynnä, toiminnanjohtaja
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry | +358 400 987 805 | anna.virolainen-hynna@biokierto.fi

 

Scroll to Top