Toiminta ja hankkeet

Toiminta & hankkeet

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

Toiminta vuonna 2021

Ravinnekierrätys sekä biokaasuasiat ovat laajasti mukana sekä kansallisessa hallitusohjelmassa että EU-tason linjauksissa. Vuonna 2021 ajankohtaisia säädöshankkeita ovat muun muassa kansalliset lannoitelainsäädäntöuudistus sekä liikenne-, energia- ja ilmastopolitiikan päivitykset. Biokaasun liikennekäytöstä puolestaan linjataan useissa EU-tasoisissa säädöshankkeissa sekä muun muassa kansallisessa jakeluinfratukiasetuksen päivityksessä. Tammikuussa 2020 valmistui kansallinen biotalousohjelma, joka asettaa laajan joukon toimenpiteitä vuosille 2020-2023. Kestävyys, laatu- ja turvallisuusasiat ovat keskiössä yhdistyksen toiminnassa.

SBB on mukana työryhmissä sekä erilaisissa yhteistyö- ja kehityshankkeissa.  SBB ylläpitää ja kehittää kansallista Laatulannoite-järjestelmää.  Marraskuussa järjestämme tuttuun tapaan valtakunnalliset Biolaitospäivät. Tähän kaksipäiväiseen asiantuntijatapahtumaan odotetaan satoja osallistujia kuulemaan ajankohtaisia puheenvuoroja ja esityksiä. Tilasuuteen odotetaan myös kymmeniä näytteilleasettajia, mikäli tilaisuus järjestetään fyysisenä tapahtumana.

 

Viralliset työryhmät vuonna 2021

 • LVM:n EU:n merenkulun päästökaupan seurantaryhmä (Anna Virolainen-Hynnä jäsen)
 • LVM:n Puhtaat julkiset ajoneuvot muutosdirektiivi (Anna Virolainen-Hynnä jäsen; Johan Saarela Stormossen Oy varajäsen)
 • MMM:n Lannoite- ja kasvualusta, alajaosto (Anna Virolainen-Hynnä jäsen, Christoph Gareis HSY varajäsen)
 • Tukesin Turvallisuustekniikan neuvottelukunta (TENK) (Anna Virolainen-Hynnä jäsen, Hannu Kauppinen Suomen Kaasuyhdistys ry varajäsen)
 • Tukesin Turvallisuustekniikan neuvottelukunnan alainen kaasujaosto (Anna Virolainen-Hynnä jäsen)

 

Edustus eurooppalaisten järjestöjen työryhmissä

European Biogas Association (Anna Virolainen-Hynnä jäsen)

 • National associations
 • Wastewater working group
 • Agriculture working group
 • Biogas Public Image working group
 • bio-LNG working group
 • Digestate/ferlisers working group
 • Future of Biogas working group
 • GHG working group
 • Taxonomy working group (
 • Transportation working group (puheenjohtaja)

ECN, European Compost Network (Anna Virolainen-Hynnä jäsen, Christoph Gareis HSY varajäsen)

 • Biosolids task group
 • Compostable Material task group
 • QAS task group
 • Separate collection task group

European natural and biogas vehicle association, NGVA Europe (Anna Virolainen-Hynnä jäsen)

 • Europe National Representatives Corner
 • CO2 regulation task force

 

Tapahtumat

 • Biokaasun ja ravinnekierron pyöreän pöydän keskustelutilaisuus 17.3.
 • Vuosikokous 17.3.
 • Ravinnekierto2030-työpaja keväällä
 • Biotalouspäivät marraskuussa (virtuaalinen)

 

Hankkeet

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry osallistuu mielellään erilaisiin hankkeisiin. Ohessa esittely hankkeista, joissa SBB on mukana.

 

Rakasta joka murua -viestintäkampanja

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry on mukana Ympäristöministeriön koordinoimassa valtakunnallisessa biojätteen kierrätyskampanjassa, jonka puitteissa toteutetaan erilaisia viestintäkampanjoita vuoden 2021 aikana. Mukana olevat osapuolet voivat järjestää myös omia kampanjoita. SBB on laatinut infolehtisen, jossa kerrotaan kierrätyksen hyödyistä. Lisäksi vuoden 2021 aikana tulemme hyödyntämään kampanja-aiheisia kuvia sosiaalisessa mediassa.

Infolehtinen biojätteen kierrätyksestä (Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Helmikuu 2021)

 

 

REGATRACE

Vuosina 2019-2023 SBB on mukana yhteiseurooppalaisessa REGATRACE-hankkeessa, jossa kehitetään jalostetun biokaasun toimintaedellytyksiä Euroopassa. REGATRACE-projektia rahoittaa Euroopan komissio Horizon2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelma. Mukana projektissa on kymmeniä eri organisaatioita eripuolilta Eurooppaa. REGATRACE-projektissa pyritään luomaan tehokas kauppajärjestelmä biometaanin / uusiutuvien kaasujen alkuperätakuun myöntämiseen ja kauppaan (ns. Guarantees of Origin, GoO).

Tehokas kauppajärjestelmä voidaan saavuttaa seuraavilla peruspilareilla:

 • Eurooppalainen biometaani / uusiutuvien kaasujen GoO-järjestelmä
 • Kansallisten GoO-toimielinten perustaminen – uusiutuvan kaasun integroiminen sähkön ja vedyn GoO—järjestelmiin
 • Intergroitu arviointi sekä kestävien raaka-aineiden ”mobilisointi”-strategiat ja teknologian synergiat
 • Tuki biometaanin markkinoiden synnyttämiseksi
 • Tulosten siirrettävyys hankkeen maiden ulkopuolelle

Projektissa luodaan eurooppalainen GoO-toimielinten verkosto sisällyttämällä olemassa olevat kansalliset biometaanirekisterit ja perustamalla GoO-toimielimet niihin maihin, joista ne puuttuvat (Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Puola, Liettua ja Romania). REGATRACE luo pohjan kansallisten biometaanirekisterien perustamiseksi neljään maahan (Kroatia, Kreikka, Tšekin tasavalta, Latvia, Ukraina, Slovenia ja Ruotsi). Projekti on tiiviisti kytköksessä päivitettyyn uusiutuvan energian direktiviin (RED II), joka luo uudet velvoitteet biokaasun alkuperätakuujärjestelmän käyttöönottamiseksi.

Lisätietoa hankkeesta: www.regatrace.eu

 

Orgaanisten jätteiden, lietteiden ja sivutuotteiden peltokäytön hyödyntämisen mahdollisuudet uudistuvassa lainsäädäntökehikossa -hanke (5-9/2020)

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Vesilaitosyhdistys, Elintarviketeollisuusliitto ry, ProAgria Keskusten Liitto ry ja Metsäteollisuus ry selvittävät yhdessä orgaanisten jätteiden, lietteiden ja sivutuotteiden hyödyntämistä koskevan lainsäädännön nykytilaa sekä uudistuvan lainsäädännön mukanaan tuomia muutoksia. Toteutetun säädöstarkastelun pohjalta pyrittiin tunnistamaan lainsäädännön tuomat mahdollisuudet ja haasteet orgaanisten biomassojen turvalliselle ja tehokkaalle kierrättämiselle 2020-luvulla Suomessa sekä esittämään suosituksia ravinteiden kierrätyksen edistämiseksi.

Hanke koostuu konsulttiselvityksestä ja työpajasta, joiden pohjalta luonnostellaan hankkeen loppuraportti. Konsulttiselvityksen toteuttaa Winto Better World Oy. Hanke on saanut rahoitusta Vesihuoltolaitosten kehittämisrahastolta. Hankkeen kesto on toukokuu-syyskuu 2020. Hankkeen pääkoordinaattorina toimii Suomen Biokierto ja Biokaasu ry. Mukana hankkeessa ovat myös VVY, Metsäteollisuus ry, Elintarviketeollisuus ry ja ProAgria, jotka ovat SBB:n ohella hankkeen ohjausryhmässä.

Sustainable Biogas-hanke

Biokaasu on ilmastoystävällinen energiamuoto. Se voi kuitenkin aiheuttaa riskin ravinteiden pääsemisestä vesistöihin, jos tuotannossa syntyvien mädätteiden ja biokaasulaitosten jätevesien käsittelyä ei ole suunniteltu huolellisesti. EU:n Interreg Central Baltic –ohjelman rahoittaman hankkeen tavoitteena on edistää biokaasun kestävyyttä vesiensuojelun näkökulmasta ja vähentää ravinnepäästöjä sen koko elinkaaren aikana, ottaen huomioon raaka-aineet, polttoaineen tuotannon ja ravinnepitoisten sivuvirtojen kierrätyksen ja loppusijoituksen. Toimenpiteet kohdennetaan kolmelle alueelle: Varsinais-Suomi, Zemgale (Latvia) ja Ahvenanmaa, mutta hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää koko Itämeren alueella.

John Nurmisen Säätiö toteuttaa hankkeen yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n, Latvian valtiollisten ympäristöpalvelujen sekä Latvian biokaasuyhdistyksen kanssa. EU:n Interreg Central Baltic -ohjelma rahoittaa hanketta yhteensä 1.06 miljoonalla eurolla. Hankkeen kesto on 3/2020-12/2022.

SBB koordinoi työpakettia 4, jonka puitteissa laajennetaan Suomen Laatulannoite-järjestelmää uusille tuotteille ja luodaan vastaavanlainen laatujärjestelmä Latviaan. Anna Virolainen-Hynnä toimii työpaketin 4 projektipäällikkönä.

Lisätietoa:

 

Laatulannoite-järjestelmä

Laatulannoite-laatujärjestelmä on Suomen olosuhteisiin sopiva laatujärjestelmä, joka on palvelu ja työkalu lannoitevalmisteiden käyttäjille, tuottajille ja viranomaisille. Järjestelmä on avoin kaikille halukkaille kierrätyslannoitteiden valmistajille ja sitä kehitetään yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry vastaa järjestelmän ylläpidosta. Lisätietoa www.laatulannoite.fi

 

 

 

 

 

LARA-laaturavinnehanke

LARA-laaturavinnehanke toteutettiin 2.7.2018 – 29.2.2020. Hankkeessa kehitettiin Laatulannoite-järjestelmä kierrätyslannoitteille. Hankkeen alussa Biolaitosyhdistys toimi hankkeen koordinaattorina, mutta vetovastuu siirtyi SBB:lle kesäkuussa 2019.  Hanke toteutettiin yhteistyössä Vesilaitosyhdistyksen kanssa. Hankkeen päärahoittaja on Ympäristöministeriö, Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma. Muut rahoittajat ovat Sitra sekä yhdeksän alalla toimivaa yritystä: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Honkajoki Oy, Kekkilä Oy, LABIO Oy, Lakeuden Etappi Oy, Lammin Puutarhamulta, Mustankorkea Oy, Ab Stormossen Oy ja Vehkosuon Komposti Oy. Hankkeen ohjausryhmässä ovat edustettuina em. rahoittajien lisäksi Biolan Oy ja Gasum Oy sekä Luonnonvarakeskus, Maa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK, ProAgria Keskusten Liitto, Ruokavirasto, Suomen Ympäristökeskus, Viherympäristöliitto ja lisäksi yksi viljelijöiden ja yksi viherrakennusyrittäjien edustaja. Lisätietoa hankkeesta: www.laatulannoite.fi

Scroll to Top