Toiminta ja hankkeet

Toiminta & hankkeet

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

Toiminta vuonna 2022

Ravinnekierrätys sekä biokaasuasiat ovat laajasti mukana sekä kansallisessa hallitusohjelmassa että EU-tason linjauksissa. Vuonna 2022 ajankohtaisia säädöshankkeita ovat muun muassa kansalliset lannoitelainsäädäntöuudistus sekä liikenne-, energia- ja ilmastopolitiikan päivitykset. Biokaasun liikennekäytöstä puolestaan linjataan useissa EU-tasoisissa säädöshankkeissa sekä muun muassa kansallisessa jakeluinfratukiasetuksen päivityksessä. Tammikuussa 2020 valmistui kansallinen biotalousohjelma, joka asettaa laajan joukon toimenpiteitä vuosille 2020-2023. Kestävyys, laatu- ja turvallisuusasiat ovat keskiössä yhdistyksen toiminnassa.

SBB on mukana työryhmissä sekä erilaisissa yhteistyö- ja kehityshankkeissa.  SBB ylläpitää ja kehittää kansallista Laatulannoite-järjestelmää.  Marraskuussa järjestämme tuttuun tapaan valtakunnalliset Biolaitospäivät. Tähän kaksipäiväiseen asiantuntijatapahtumaan odotetaan satoja osallistujia kuulemaan ajankohtaisia puheenvuoroja ja esityksiä. Tilasuuteen odotetaan myös kymmeniä näytteilleasettajia, mikäli tilaisuus järjestetään fyysisenä tapahtumana.

 

Viralliset edustukset eri foorumeissa ja hankkeissa vuonna 2022

 • Liikenne- ja viestintäministeriön liikenteen uusien käyttövoimien jakeluinfrastruktuurin kehittämisen työryhmä 20.5.2022-31.3.2023 (jäsen Anna Virolainen-Hynnä; Jussi Vainikka Gasum Oy varajäsen)
 • Liikenne- ja viestintäministeriön EU22-liikennejaosto (jäsen Anna Virolainen-Hynnä; Jussi Vainikka Gasum Oy varajäsen)
 • Liikenne- ja viestintäministeriön Merenkulun sidosryhmäverkosto (jäsen Anna Virolainen-Hynnä)
 • Liikenne- ja viestintäministeriön Merenkulun päästökaupan seurantaryhmä (jäsen Anna Virolainen-Hynnä)
 • Maa- ja metsätalousministeriön Lannoite- ja kasvualusta, alajaosto (jäsen Anna Virolainen-Hynnä; Christoph Gareis HSY varajäsen)
 • Maa- ja metsätalousministeriön luomun alajaosto (jäsen Iiris Ryske)
 • Ympäristöministeriön Uusiomateriaalien tuotteistamista käsittelevä työryhmä (UTU-työryhmä) (Anna Virolainen-Hynnä jäsen)
 • Työ- ja elinkeinoministeriön Turvallisuustekniikan neuvottelukunnan (TENK) jäsenyys (jäsen Anna Virolainen-Hynnä; Hannu Kauppinen Suomen Kaasuyhdistys ry varajäsen)
 • Työ- ja elinkeinoministeriön Turvallisuustekniikan neuvottelukunnan (TENK) alaisen kaasujaoston jäsenyys (jäsen Anna Virolainen-Hynnä)
 • Uusiutuvan energian lupaneuvonnan asiakas- ja sidosryhmäfoorumi; Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus; 1.5.2021 alkaen (jäsen Anna Virolainen-Hynnä, Toni Taavitsainen Envitecpolis Oy varajäsen)
 • Kiertotalouden edistäminen Pirkanmaalaisilla maatiloilla -hanke (AgroEko), 1.4.2020-31.12.2022, ProAgria Etelä Suomi ry (seurantaryhmän jäsen Anna Virolainen-Hynnä)
 • Biotalouden edistäminen Uudenmaan maakunnassa-hanke (BioedU), 1.2.2021-31.12.2023, ProAgria Etelä Suomi ry (seurantaryhmän jäsen Anna Virolainen-Hynnä)
 • Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön -hanke (MARIKA), 1.10.2021-31.12.2022; ProAgria Keskusten Liitto (ohjausryhmän jäsen Anna Virolainen-Hynnä)
 • VN TEAS-hanek Kestävät käytännöt biokaasutuotannon prosessiketjuissa (KEBIO-hanke); 2/2021–12/2022; Suomen Luonnonvarakeskus (projektiryhmän jäsenenä SBB:n hallitus)
 • Biokaasusta fossiilitonta biovetyä ja puhdasta energiaa (GREENE-hanke), 01.07.2021 - 30.06.2023, Oulun Yliopisto (ohjausryhmän jäsen Anna Virolainen-Hynnä)
 • Biomassojen logistinen aluetarkastelu Järvi-Suomessa (JÄSTI-hanke). Toteutusaika 1.6.2022 – 31.12.2023 (ohjausryhmän jäsen Anna Virolainen-Hynnä)
 • Biokaasulaitoksen tuottavuuden nosto prosessin optimoinnin avulla (BITUPROP-hanke). Toteutusaika 1.9.2022 -31.12.2024 (ohjausryhmän jäsen Anna Virolainen-Hynnä)

Edustus eurooppalaisten järjestöjen työryhmissä

European Biogas Association (Anna Virolainen-Hynnä jäsen)

 • National associations Platform
 • National Associations Platform's Steering committee
 • Policy Sounding Board
 • Wastewater working group
 • Agriculture working group
 • Biogas Public Image working group
 • bio-LNG working group
 • Digestate/ferlisers working group
 • Future of Biogas working group
 • GHG working group
 • Transportation working group (puheenjohtaja)

ECN, European Compost Network (Anna Virolainen-Hynnä jäsen, Christoph Gareis HSY varajäsen)

 • Biosolids task group
 • Compostable Material task group
 • QAS task group
 • Separate collection task group

European natural and biogas vehicle association, NGVA Europe (Anna Virolainen-Hynnä jäsen)

 • Europe National Representatives Corner
 • CO2 regulation task force
 • Biofuels
 • Vehicles and components

 

Tapahtumat

 

Hankkeet 2022

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry osallistuu mielellään erilaisiin hankkeisiin. Ohessa esittely hankkeista, joissa SBB on mukana.

 

REGATRACE

Vuosina 2019-2023 SBB on mukana yhteiseurooppalaisessa REGATRACE-hankkeessa, jossa kehitetään jalostetun biokaasun toimintaedellytyksiä Euroopassa. REGATRACE-projektia rahoittaa Euroopan komissio Horizon2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelma. Mukana projektissa on kymmeniä eri organisaatioita eripuolilta Eurooppaa. REGATRACE-projektissa pyritään luomaan tehokas kauppajärjestelmä biometaanin / uusiutuvien kaasujen alkuperätakuun myöntämiseen ja kauppaan (ns. Guarantees of Origin, GoO).

Tehokas kauppajärjestelmä voidaan saavuttaa seuraavilla peruspilareilla:

 • Eurooppalainen biometaani / uusiutuvien kaasujen GoO-järjestelmä
 • Kansallisten GoO-toimielinten perustaminen – uusiutuvan kaasun integroiminen sähkön ja vedyn GoO—järjestelmiin
 • Intergroitu arviointi sekä kestävien raaka-aineiden ”mobilisointi”-strategiat ja teknologian synergiat
 • Tuki biometaanin markkinoiden synnyttämiseksi
 • Tulosten siirrettävyys hankkeen maiden ulkopuolelle

Projektissa luodaan eurooppalainen GoO-toimielinten verkosto sisällyttämällä olemassa olevat kansalliset biometaanirekisterit ja perustamalla GoO-toimielimet niihin maihin, joista ne puuttuvat (Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Puola, Liettua ja Romania). REGATRACE luo pohjan kansallisten biometaanirekisterien perustamiseksi neljään maahan (Kroatia, Kreikka, Tšekin tasavalta, Latvia, Ukraina, Slovenia ja Ruotsi). Projekti on tiiviisti kytköksessä päivitettyyn uusiutuvan energian direktiviin (RED II), joka luo uudet velvoitteet biokaasun alkuperätakuujärjestelmän käyttöönottamiseksi.

Lisätietoa hankkeesta: www.regatrace.eu

Sustainable Biogas-hanke

Biokaasu on ilmastoystävällinen energiamuoto. Se voi kuitenkin aiheuttaa riskin ravinteiden pääsemisestä vesistöihin, jos tuotannossa syntyvien mädätteiden ja biokaasulaitosten jätevesien käsittelyä ei ole suunniteltu huolellisesti. EU:n Interreg Central Baltic –ohjelman rahoittaman hankkeen tavoitteena on edistää biokaasun kestävyyttä vesiensuojelun näkökulmasta ja vähentää ravinnepäästöjä sen koko elinkaaren aikana, ottaen huomioon raaka-aineet, polttoaineen tuotannon ja ravinnepitoisten sivuvirtojen kierrätyksen ja loppusijoituksen. Toimenpiteet kohdennetaan kolmelle alueelle: Varsinais-Suomi, Zemgale (Latvia) ja Ahvenanmaa, mutta hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää koko Itämeren alueella.

John Nurmisen Säätiö toteuttaa hankkeen yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n, Latvian valtiollisten ympäristöpalvelujen sekä Latvian biokaasuyhdistyksen kanssa. EU:n Interreg Central Baltic -ohjelma rahoittaa hanketta yhteensä 1.06 miljoonalla eurolla. Hankkeen kesto on 3/2020-12/2022.

SBB koordinoi työpakettia 4, jonka puitteissa laajennetaan Suomen Laatulannoite-järjestelmää uusille tuotteille ja luodaan vastaavanlainen laatujärjestelmä Latviaan. Anna Virolainen-Hynnä toimii työpaketin 4 projektipäällikkönä.

Lisätietoa:

 

Laatulannoite-järjestelmä

Laatulannoite-laatujärjestelmä on Suomen olosuhteisiin sopiva laatujärjestelmä, joka on palvelu ja työkalu lannoitevalmisteiden käyttäjille, tuottajille ja viranomaisille. Järjestelmä on avoin kaikille halukkaille kierrätyslannoitteiden valmistajille ja sitä kehitetään yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry vastaa järjestelmän ylläpidosta. Lisätietoa www.laatulannoite.fi

 

Kierrätyslannoitevalmisteiden hiilijalanjälkiohjeistuksen ja -laskurin kehittäminen -hanke

Kierrätyslannoitevalmisteiden hiilijalanjälkiohjeistuksen ja -laskurin kehittäminen -hankkeessa laaditaan sidosryhmien kanssa yhteistyönä kierrätyslannoitevalmisteiden hiilijalanjäljen laskentaohjeistus sekä demo-laskuri. Laskentaohjeistus ja demo-laskuri tulevat olemaan kaikkien halukkaiden saatavilla.

Hankkeen tavoitteena on tuoda ilmi valmisteiden elinkaariset päästöt ja toisaalta hiilikädenjäljen perustuen kansainvälisesti hyväksyttyihin laskentastandardeihin. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä tietoisuutta kierrätyslannoitevalmisteista. Hankkeen kohderyhmiä ovat lannoitteiden valmistajat, käyttäjät ja muut ruokaketjun toimijat ja suuri yleisö.

Hankkeen koordinoinnista vastaan Suomen Biokierto ja Biokaasu ry ja hankkeessa on mukana 10 yhteistyökumppania. Hanke toteutetaan 1/2022 4/2023.  Hanke on saanut maaseudun innovaatiorahoitusta (EIP = European Innovation Partnership). Hankkeen nettisivut ovat www.ilmastolannoite.fi.

 

Hankkeet 2019-2021

Rakasta joka murua -viestintäkampanja (2021)

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry on mukana Ympäristöministeriön koordinoimassa valtakunnallisessa biojätteen kierrätyskampanjassa, jonka puitteissa toteutetaan erilaisia viestintäkampanjoita vuoden 2021 aikana. Mukana olevat osapuolet voivat järjestää myös omia kampanjoita. SBB on laatinut infolehtisen, jossa kerrotaan kierrätyksen hyödyistä. Lisäksi vuoden 2021 aikana tulemme hyödyntämään kampanja-aiheisia kuvia sosiaalisessa mediassa.

Infolehtinen biojätteen kierrätyksestä (Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Helmikuu 2021)

 

 

Orgaanisten jätteiden, lietteiden ja sivutuotteiden peltokäytön hyödyntämisen mahdollisuudet uudistuvassa lainsäädäntökehikossa -hanke (5-9/2020)

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Vesilaitosyhdistys, Elintarviketeollisuusliitto ry, ProAgria Keskusten Liitto ry ja Metsäteollisuus ry selvittävät yhdessä orgaanisten jätteiden, lietteiden ja sivutuotteiden hyödyntämistä koskevan lainsäädännön nykytilaa sekä uudistuvan lainsäädännön mukanaan tuomia muutoksia. Toteutetun säädöstarkastelun pohjalta pyrittiin tunnistamaan lainsäädännön tuomat mahdollisuudet ja haasteet orgaanisten biomassojen turvalliselle ja tehokkaalle kierrättämiselle 2020-luvulla Suomessa sekä esittämään suosituksia ravinteiden kierrätyksen edistämiseksi.

Hanke koostuu konsulttiselvityksestä ja työpajasta, joiden pohjalta luonnostellaan hankkeen loppuraportti. Konsulttiselvityksen toteuttaa Winto Better World Oy. Hanke on saanut rahoitusta Vesihuoltolaitosten kehittämisrahastolta. Hankkeen kesto on toukokuu-syyskuu 2020. Hankkeen pääkoordinaattorina toimii Suomen Biokierto ja Biokaasu ry. Mukana hankkeessa ovat myös VVY, Metsäteollisuus ry, Elintarviketeollisuus ry ja ProAgria, jotka ovat SBB:n ohella hankkeen ohjausryhmässä.

LARA-laaturavinnehanke

LARA-laaturavinnehanke toteutettiin 2.7.2018 – 29.2.2020. Hankkeessa kehitettiin Laatulannoite-järjestelmä kierrätyslannoitteille. Hankkeen alussa Biolaitosyhdistys toimi hankkeen koordinaattorina, mutta vetovastuu siirtyi SBB:lle kesäkuussa 2019.  Hanke toteutettiin yhteistyössä Vesilaitosyhdistyksen kanssa. Hankkeen päärahoittaja on Ympäristöministeriö, Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma. Muut rahoittajat ovat Sitra sekä yhdeksän alalla toimivaa yritystä: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Honkajoki Oy, Kekkilä Oy, LABIO Oy, Lakeuden Etappi Oy, Lammin Puutarhamulta, Mustankorkea Oy, Ab Stormossen Oy ja Vehkosuon Komposti Oy. Hankkeen ohjausryhmässä ovat edustettuina em. rahoittajien lisäksi Biolan Oy ja Gasum Oy sekä Luonnonvarakeskus, Maa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK, ProAgria Keskusten Liitto, Ruokavirasto, Suomen Ympäristökeskus, Viherympäristöliitto ja lisäksi yksi viljelijöiden ja yksi viherrakennusyrittäjien edustaja. Lisätietoa hankkeesta: www.laatulannoite.fi

Scroll to Top