Yhdistyksen tavoitteet ja toiminta

Tavoitteet ja manifesti

Alan kehittäminen ja kilpailukyvyn varmistaminen edellyttävät suunnitelmallista toimintaa ja hyvää yhteistyötä alan toimijoiden kesken. Toimialamme on vasta kehittymässä, minkä vuoksi esimerkiksi lainsäädännölliset puitteet ovat osin vasta muotoutumassa. Myös tietoisuutta toimialasta tulee lisätä niin päättäjien, virkamiesten, yhteistyökumppanien kuin suurenkin yleisön keskuudessa.

Yhdistyksen tavoitteena on varmistaa toimialalle hyvät toimintaedellytykset sekä tuotteiden hyvä kilpailukyky. SBB:n keskeisin tehtävä on edistää kestävää ja vastuullista biohajoavien jätteiden ja muiden biohajoavien orgaanisten ainesten käsittelyyn, jalostamiseen ja myyntiin liittyvää toimintaa, mitä toteutetaan seuraavilla toimenpiteillä:

  • SBB seuraa toimialaan liittyvää kehitystä eri maissa.
  • SBB jakaa puolueetonta ja ajankohtaista tietoa toimialasta jäsenistölle ja yleisölle.
  • SBB osallistuu alan säädösten, menettelytapojen ja teknologian kehittämiseen lausunto- ja  työryhmätöiden kautta.
  • SBB ylläpitää yhteyksiä jäsenistöön sekä sidosryhmiin ja toimialan muihin valtakunnallisiin ja ulkomaisiin järjestöihin.
  • SBB tekee yhdistyksen toimialaan kuuluvaa viestintää ja tiedotusta tiedotusvälineissä, järjestämällä keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, seminaareja, kursseja ja näyttelyjä, opinto- ja messumatkoja, osallistumalla muiden järjestämiin tilaisuuksiin, julkaisemalla tiedotteita ja jäsenlehteä sekä ylläpitämällä www-sivuja.
  • SBB neuvoo jäsenistöään alan kaupallisissa, hallinnollisissa, teknisissä ja ympäristöllisissä  kysymyksissä.
  • SBB osallistuu erilaisiin hankkeisiin ja yhteistyöprojekteihin.
Manifesti

Maailma muuttuu seuraavan 20 vuoden aikana enemmän, kuin mitä se on muuttunut edellisen 100 vuoden aikana. Muutos on aina mahdollisuus. Suomen Biokierto & Biokaasu ry:n keskeinen tehtävä on tehdä muutoksesta omalta osaltaan mahdollisimman hyvää ja ennen kaikkea kestävää. Visiona meillä on luoda edellytyksiä kestävälle suomalaiselle biokiertotaloudelle siten, että vastuullisuus ja ympäristö otetaan huomioon parhaalla mahdollisella tavalla. Tähän liittyy yhdessä tekeminen ja aito tahto muuttaa maailmaa
paremmaksi, ei pelkästään meille vaan myös tuleville jälkipolville. Meidän tulee asettaa tavoitteet korkealle ja kaikin voimin pyrkiä saavuttamaan ne näyttäen samalla muulle maailmalle, että meillä osataan ja mennään sanoista tekoihin. Tähän tarvitaan rohkeita ja uskaliaita ihmisiä, jotka päättäväisesti menevät kohti parempaa huomista.

Biokierto- ja biokaasualan kehittäminen ja kilpailukyvyn varmistaminen edellyttää suunnitelmallista toimintaa ja yhteistyötä alan toimijoiden kesken. Toimiala on vielä varsin neitseellinen, minkä vuoksi esimerkiksi lainsäädännölliset puitteet ovat osin vasta muodostumassa. Meidän tulee väsymättä lisätä tietoisuutta ja tehdä arjen pieniä tekoja joka päivä, jotta päättäjät, virkamiehet, yhteistyökumppanit ja suuri yleisö voi luoda kestävää tulevaisuutta, voi toimia kestävästi tulevaisuus huomioiden. Varmistamme omalta osaltamme toimialalle hyvät toimintaedellytykset sekä tuotteiden hyvän kilpailukyvyn. Edistämme kestävää ja vastuullista kierrätysbiomassojen käsittelyä, jalostamista ja markkinoiden kehittymistä. Tätä tarkoitamme, kun sanomme edistävämme biokiertotaloutta ja tätä tarkoitamme, kun sanomme rakentavamme parempaa ja kestävämpää tulevaisuutta meille ihmisille ja ympäristölle.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n tavoitteet vuoteen 2025

Ennustettava ja kannustava liiketoimintaympäristö

TAVOITE 1: Biolaitosten käsittelemä kokonaismassa on  kolminkertaistunut  vuoteen 2025 mennessä

TAVOITE 2: 2 TWh:n syötepotentiaali on kestävästi käytössä

TAVOITE 3: Biokaasuala rakentuu taloudellisesti kannattavien ja teknisesti toimivien, laadukkaiden ja turvallisten investointien varaan

TAVOITE 4: Toimet alueellisten ravinnehaasteiden  ratkaisemiseksi on käynnistynyt

TAVOITE 5: Orgaanisten jätteiden osuus sekajätteestä on vähintään puolitettu ja ohjattu jalostukseen

Biometaanin käytön lisääminen

TAVOITE 6: Biometaanin käyttö on 1,5 TWh Suomessa vuonna 2025

TAVOITE 7: Kattava tankkausinfra, myös LBG (jakeluasemien lukumäärä suhteessa kaasuautoihin: 35 000 henkilö-, 3000 paketti- ja 2000 kuorma-autoa)

Toimivat kierrätysravinnemarkkinat & kierrätysravinteilla on arvoa ja kysyntää

TAVOITE 8:  Kierrätysravinteiden osuus ravinnemarkkinassa on kasvanut

TAVOITE 9: Kierrätysravinteiden ja maanparannusaineiden hiilensidonta- ja maanparannusmahdollisuudet on tiedossa ja otetaan huomioon virallisissa laskelmissa ja ohjeistuksessa

Tekemisen ja tulosten kautta yhdistys on arvostettu ja merkittävä sekä laajasti verkostoitunut yhteiskunnallinen vaikuttaja 

TAVOITE 10: vuoteen 2025 SBB edustaa alan keskeisiä toimijoita

Kuva: Shutterstock
Kuva: Shutterstock
Scroll to Top