Biokaasu2030

Biokaasu2030

Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta 2030-luvulla, jolloin myös ravinteet kiertävät tehokkaasti. Täällä ympäristö ja ihmiset voivat hyvin tinkimättä tulevien sukupolvien tarpeista. Biokaasu on kotimainen, uusiutuva ja vähäpäästöinen ratkaisu liikenteeseen, energian tuotantoon teollisuudelle ja tuottaa kierrätysravinteita maatalouteen ja teollisuuteen. Vuoteen 2025 mennessä luodaan puitteet kaasuautoilun kasvulle ja ravinteiden turvallisen kierron varmistamiseksi.

Miksi biokaasua? Uusiutuvan, kotimaisen ja vähäpäästöisen biokaasun tuottaminen on tärkeä osa toimia, joilla voidaan mm.

  • Hyödyntää Suomen biomassavaroja fossiilitaloudesta irrottautumiseksi;
  • Parantaa energia- ja ravinneomavaraisuutta ja –huoltovarmuutta tukemalla hajautettua energian tuotantoa;
  • Vähentää kustannustehokkaasti päästökauppasektorin ulkopuolisia päästöjä kuten liikenteen hiilidioksidipäästöjä ja maatalouden metaanipäästöjä;
  • Edesauttaa kotimaisen ruokaketjun hiilineutraalisuuspyrkimyksissä sekä luoda mahdollisuuksia ruokaketjun kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi;
  • Tehostaa ravinteiden kiertoa (lanta, maatalouden sivuvirrat, lietteet, biojätteet); sekä
  • Parantaa maan kasvukuntoa ja luo edellytyksiä pienentää viljelysmaan ravinnepäästöjä sisävesiin ja Itämereen, kun viljelysmaahan palautetaan orgaanista ainesta ja lisättävien ravinteiden määrä on paremmin optimoitavissa ja hallittavissa suhteessa viljelysmaan ja kasvintuotannon tarpeeseen.

Bioenergia ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Suomen Kaasuyhdistys ry, Suomen Kiertovoima ry ja Suomen Lähienergialiitto ry ovat julkaisseet 4.8.2020 Biokaasu2030-julkilausuman, jossa esitetään, että 4 TWh asetetaan valtakunnalliseksi biokaasun tuotanto- ja käyttötavoitteeksi vuodelle 2030 ja sen saavuttamiseksi otettaisiin käyttöön tarvittavat ohjauskeinot. Julkilausuma on luettavissa www.biokaasu2030.fi-sivustolla.

Scroll to Top