Biokaasu 2030

Biokaasu2030

Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta 2030-luvulla, jolloin myös ravinteet kiertävät tehokkaasti. Täällä ympäristö ja ihmiset voivat hyvin tinkimättä tulevien sukupolvien tarpeista. Suomella on myös tavoite, että biokaasun tuotanto on 4 TWh vuonna 2030. Biokaasu on kotimainen, uusiutuva ja vähäpäästöinen ratkaisu liikenteeseen, energian tuotantoon teollisuudelle ja tuottaa kierrätysravinteita maatalouteen ja teollisuuteen.

Suomen biokaasun tuotanto on ollut noin 1 terawattituntia (TWh) jo useamman vuoden ajan. Vuonna 2021 suurin osa biokaasusta tuotettiin puhdistamolietteistä, biojätteestä ja kaatopaikkakaasuista. Syntynyt kaasu hyödynnettiin noin 60 prosenttisesti lämmön tuotannossa. Biokaasun käyttö liikenteessä on ollut vielä pientä, mutta viime vuosina se on ollut hyvässä kasvussa. Eri lähteiden mukaan Suomen biokaasun tuotantopotentiaali (mädätystekniikka) on 10-25 TWh/vuosi.

Toimiala on asettanut 2030 biokaasun tuotantotavoitteeksi 4 TWh. Tästä noin 2,5 TWh voisi suuntautua tieliikenteeseen. Tuotannon kasvun myötä voidaan saada hiilidioksidipäästövähennyksiä liikenne-, maatalous- ja jätesektoreilla, parantaa huoltovarmuutta ja lisätä kansallista energia- ja ravinneomavaraisuutta.

SBB:n arviot

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry pitää 4 terawattitunnin biokaasun tuotannon tasoa realistisena ja tavoiteltavana. Tavoitteen konkretisoimiseksi Suomen Biokierto ja Biokaasu ry on laatinut arviota tuotannon kehittymisestä ja vaadittavista investoinneista. Yhteenveto arvioinnin tuloksista on esitetty alapuolella, mutta tarkemmat tiedot löytyvät alapuolelta Taustatietoa-osiosta.

Yhdistys arvio, että vuonna 2030 biokaasusta 2 TWh tuotettaisiin maatalouden ja elintarviketeollisuuden jätteistä ja sivuvirroista, 1 TWh yhdyskuntien jätteistä ja kaatopaikkakaasuista sekä 1 TWh uudella tekniikalla (esim. synteettinen metaani). Yli 70 prosenttia tuotannosta olisi jalostettua biokaasua eli biometaania, jota voitaisiin käyttää ajoneuvoissa, laivoissa, teollisuudessa ja kuljettaa kaasuverkossa. Arviolta 2,5 TWh käytettäisiin tieliikenteessä, erityisesti raskaissa ajonevoissa.

Kaikkiaan laitokset käsittelisivät 7 miljoonaa tonnia syötteitä, kun vuonna 2020 käsittelymäärät olivat 1,3 miljoonaa tonnia. Arviot laitosten käsittelemistä syötemääristä vuonna 2030:

  • Lantaa noin 4,7 miljoonaa tonnia,
  • Elintarviketeollisuuden sivuvirtoja noin 300 000 tonnia,
  • Kasvibiomassoja noin 900 000 tonnia,
  • Biojätteitä noin 600 000 tonnia ja
  • Lietteitä vajaa 600 000 tonnia.

Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan kaikkiaan 100-200 uutta biokaasulaitosta eri puolella Suomea. Tämä tarkoittaa lähes 800 miljoonan euron investointeja. Erityisesti tarvitaan lisää biokaasulaitoksia, jotka käsittelevät maatalouden sivuvirtoja. Muutamia uusia laitoksia tarvitaan myös käsittelemää kasvavia määriä erilliskerättyä biojätettä, mutta tärkeässä roolissa yhdyskuntien jätteiden osalta ovat olemassa olevien laitosten laajennukset ja modernisoinnit. Biometaanin ja ravinteiden kierrätyksen näkökulmasta isot biokaasulaitokset ovat avainasemassa, mutta pienemmät laitokset ovat tärkeitä paikallisesti ja alueellisesti.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n arvion mukaan 3 terawattitunnin biokaasun ja biometaanin tuotanto toisi mukanaan lukuisia hyötyjä. Yhteenveto hyödyistä:

Investointien vauhdittamiseksi investointituet ovat tärkeitä. Myös vähähiilisen liikenteen ja teollisuuden edistämistoimenpiteet, kuten verotusratkaisut ja biopolttoaineiden jakeluvelvoite, ovat keskeisiä. Kansallisessa biokaasuohjelmassa on listattu toimialan edistämistoimenpiteitä vuoisille 2020-2023. Toimenpiteitä on kaikkiaan 24 ja ne jakautuvat eri hallinnonaloille.

 

Taustatietoa

Scroll to Top