Biokaasu2030

Biokaasu2030

Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta 2030-luvulla, jolloin myös ravinteet kiertävät tehokkaasti. Täällä ympäristö ja ihmiset voivat hyvin tinkimättä tulevien sukupolvien tarpeista. Biokaasu on kotimainen, uusiutuva ja vähäpäästöinen ratkaisu liikenteeseen, energian tuotantoon teollisuudelle ja tuottaa kierrätysravinteita maatalouteen ja teollisuuteen. Vuoteen 2025 mennessä luodaan puitteet kaasuautoilun kasvulle ja ravinteiden turvallisen kierron varmistamiseksi.

Miksi biokaasua?

Uusiutuvan, kotimaisen ja vähäpäästöisen biokaasun tuottaminen on tärkeä osa toimia, joilla voidaan mm.

  • Hyödyntää Suomen biomassavaroja fossiilitaloudesta irrottautumiseksi;
  • Parantaa energia- ja ravinneomavaraisuutta ja –huoltovarmuutta tukemalla hajautettua energian tuotantoa;
  • Vähentää kustannustehokkaasti päästökauppasektorin ulkopuolisia päästöjä kuten liikenteen hiilidioksidipäästöjä ja maatalouden metaanipäästöjä;
  • Edesauttaa kotimaisen ruokaketjun hiilineutraalisuuspyrkimyksissä sekä luoda mahdollisuuksia ruokaketjun kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi;
  • Tehostaa ravinteiden kiertoa (lanta, maatalouden sivuvirrat, lietteet, biojätteet); sekä
  • Parantaa maan kasvukuntoa ja luo edellytyksiä pienentää viljelysmaan ravinnepäästöjä sisävesiin ja Itämereen, kun viljelysmaahan palautetaan orgaanista ainesta ja lisättävien ravinteiden määrä on paremmin optimoitavissa ja hallittavissa suhteessa viljelysmaan ja kasvintuotannon tarpeeseen.
Miten Suomen biokaasupotentiaali saadaan valjastettua osaratkaisuiksi vähäpäästöisen ja edullisen liikkumisen varmistamiseksi?

Biokaasun mahdollisuuksien laaja-alaiseksi hyödyntämiseksi (sis. energia-, ilmasto- ja  kierrätystavoitteet) tarvitaan hallinnon ja sidosryhmien kanssa yhteistyössä kehitettävä biokaasustrategia ja toimintaohjelma, joka varmistaa pitkäjänteisen politiikan ja alan kehittämisen suuntaviivat. Näin voidaan asettaa tavoitteet ja määrittää tarvittavat toimenpiteet aikatauluineen ja vastuunjakoineen. Nyt biokaasusektorin asiat ovat hajaantuneet eri ministeriöille ja viranomaisille. Strategiatyö olisi käynnistettävä pikaisesti ja saatava valmiiksi 2/2020 mennessä.

Scroll to Top