Tilastot

Tilastot

Biokaasun ja biometaanin tuotanto

Vuonna 2021 biometaanin tuotanto oli noin 156 GWh ja biokaasun tuotanto noin 750 GWh. Biokaasun tuotanto on ollut tasaisessa kasvussa läpi 2010-luvun, mutta vuosina 2018-2020 tapahtui kehityksessä notkahdus. Tämä johtuu osin pienentyneistä kaatopaikkakaasujen volyymeistä, osin tilastointimuutoksista. Biometaanin tuotanto lähti kasvuun vuonna 2018, ja kasvu on jatkunut siitä lähtien. Viimein vuonna 2021 saatiin myös biokaasun soihtupolton kasvu taittumaan.

Vuonna 2021 suurin osa biokaasusta tuotettiin biojätteestä ja puhdistamolietteistä. Kaatopaikkakaasujen keräysmäärät ovat laskusuunnassa, mutta ne ovat edelleen tuotantovolyymeiltaan suuremmat kuin esimerkiksi maataloussyötepohjainen tuotanto yhteensä.  Suurin osa biometaanista tuotettiin niin ikään biojätteen ja lietteiden yhteiskäsittelylaitoksissa.

Vuoden 2022 virallisia biokaasun ja biometaanin tuotantotietoja ei ole vielä julkaistu, mutta Suomen Biokierto ja Biokaasu ry uskoo kokonaistuotannon menevän kirkkaasti yli terawattitunnin. Vuonna 2022 biometaanin tuotanto on kasvanut, kun edellisvuonna valmistuneet laitokset saadaan täyteen vauhtiin, ja ylipäätänsä kasvaneen kysynnän myötä laitosten käyntiaste on suhteellisen korkea.

 

Kuva: biokaasun ja biometaanin tuotannon kehitys vuosina 2010-2021 (MWh). Vuoden 2021 tieto on ennakkotieto. Lähde: Tilastokeskus 2018-2021, vuodet 2010-2017 Itä-Suomen Yliopisto. 

 

Laitosten lukumäärät

Vuonna 2021 oli kaikkiaan 33 kaatopaikkakaasun keräyspistettä ja reaktorilaitoksia 79 (25 maatilamittakaavan laitosta, 9 teollisuuslaitosta, biojätteen ja lietteen yhteiskäsittelylaitoksia 26 ja lietemädättämöitä 19). Biometaania jalostettiin kaikkiaan 21 laitoksella. Myös reaktorilaitosten lukumäärät ovat olleet kasvussa. Kaikki Suomessa sijaitsevat biokaasulaitokset löytyvät SBB:n biokaasulaitoskartalta.

Isojen yhteiskäsittelylaitosten ja maatilakohtaisten laitosten lukumäärät ovat olleet kasvussa viime vuosina. Olemassa oleviin yhteiskäsittelylaitoksiin on tehty myös tuotantokapasiteetin laajennuksia. Biometaanin jalostusyksiköiden lukumäärä on myös kasvanut, ja kasvu on kiihtynyt viime vuosina.

 

Kuva: Biokaasun tuotanto eri laitostyypeissä vuonna (MWh). Vuoden 2021 tieto on ennakkotieto. Lähde: Tilastokeskus 

 

Biokaasun ja biometaanin hyödyntäminen

Suurin osa biokaasusta hyödynnetään lämmön ja sähkötuotannossa, suurin osa biometaanista puolestaan liikenteestä. Liikennebiokaasun osuus oli noin 15 prosenttia kaikesta biokaasun ja biometaanin käytöstä vuonna 2021 eli suurin osa tuotetusta biometaanista käytetään liikenteessä. Edelleen suhteellisia suuria määriä biokaasua soihdutetaan, eli ylijäämäkaasu poltetaan hiilidioksidiksi.

Kuva: Biokaasun ja biometaanin hyödyntäminen vuonna 2021. Vuoden 2021 tieto on ennakkotieto. Lähde: Tilastokeskus

 

 

Kuva: Kaasun käyttö liikenteessä. Vuoden 2021 tieto on ennakkotieto. Lähde: Tilastokeskus 

 

Tuotantolaitosinvestoinnit

Suomeen on suunnitteilla ja rakenteilla 40 biokaasulaitosinvestointia vuosina 2023-2025 (tilanne 29.3.2023), mikä käy ilmi Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n laatimasta investointilistauksesta. Toteutuessaan laitokset synnyttävät yli 0,7 terawattituntia uutta biokaasun ja biometaanin tuotantokapasiteettia Suomeen. Useat näistä biokaasulaitoksista aikovat kierrättää maatalouden lantaa, tähteitä ja jätteitä biokaasuksi ja kierrätyslannoitevalmisteiksi.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n tietojen mukaan Suomessa on vireillä uutta biometaanin tuotantokapasiteettiä yhteensä 570 gigawattituntia, josta yli puolet on raskaalle liikenteelle tarkoitettua nesteytettyä biokaasua. Loput biokaasusta, yhteensä 170 gigawattituntia, aiotaan hyödyntää lämmön ja sähkön tuotantoon. Näiden investointihankkeiden taloudelliset vaikutukset ovat minimissään 350 miljoonaa euroa ja työllisyysvaikutukset yli 700 henkilötyövuotta. Kaikkiaan laitoksissa kierrätettäisiin yli 1 600 000 miljoonaa tonnia erilaisia jätteitä sekä maatalouden ja elintarviketeollisuuden sivuvirtoja.

Vireillä olevista biokaasulaitosinvestointihankkeista 16 on rakennusvaiheessa, joten niiden toteutuminen on todennäköistä. Nämä pitkällä investointiputkessa olevat hankkeet kasvattavat kotimaisen biometaanin tuotantoa 126 gigawattituntia sekä biokaasupohjaisen sähkön ja lämmön tuotantoa 136 gigawattituntia.

Excel-listaus vireillä olevista biokaasu- ja biometaanin laitoshankeinvestoinneista (tilanne 29.3.2023)

 

Taulukko 1: biometaanin, biokaasun ja synteettisen metaanin tuotanto Suomessa. Lähde: vuodet 2020-2021 Tilastokeskus, 2022-2025 Suomen Biokierto. 2022-2025 luvuissa ovat mukana Energiainvestointitukea saaneet tai hakeneet investointihankkeet, tai muu julkinen investointi-ilmoitus. Tiedot päivitetty 29.3.2023

 

Kuva 1: Biokaasun ja biometaanin tuotanto 2020-2025. Lähde: 2010-2017 Biokaasurekisteri, 2018-2021 Tilastokeskus ja 2022-2026 SBB. Tiedot päivitetty 29.3.2023

Tulevaisuuden näkymät

SBB arvioi, että biometaanin tuotannon kasvu jatkuu myös tulevina vuosina, biokaasun (ns. raakakaasu) tuotannossa on odotettavissa ainoastaan pientä kasvua. Liikennebiokaasun kysyntä on päädriveri biometaanin tuotannon kasvulle. Myös teollisuuden kysynnän uskotaan kasvavan lähivuosina, mutta vielä ei ole täysin selvää, että suuntautuuko kysyntä paineistettuun, nesteytettyyn vai raakakaasuun.

SBB:n arvion mukaan biojätteiden käsittelymäärät biokaasulaitoksissa tulevat kasvamaan tämän vuosikymmenen aikana, mutta puhdistamolietteiden käsittelymääriin ei ole odotettavissa suuria muutoksia. Kaatopaikkakaasujen määrät tulevat vähenemään.

Maataloussyötteiden käsittelymäärien odotetaan kasvan biokaasulaitoksissa tämän vuosikymmenen aikana. Yleisesti tiedetään, että suurin biokaasun tuotantopotentiaali on maatalouden syötteissä, erityisesti lannassa ja erilaisissa nurmisyötteissä ja oljessa (katso esim. Biokaasuohjelmaa valmistelevan työryhmän loppuraportti. 2020. TEM). Toistaiseksi nämä ovat suurimmilta osin olleet vielä hyödyntämättä Suomessa erityisesti keskisuuressa ja isossa biokaasulaitosmittakaavassa. SBB uskoo, että muutoksia on luvassa pian, sillä usea toimija on ilmaissut kiinnostuksestaan lähteä investoimaan jossain vaiheessa.

 

Taustatietoa tilastoinnista

Biokaasun tilastointi siirtyi vuonna 2018 Tilastokeskukselle. Tätä ennen tilastoinnista vastasivat Itä-Suomen yliopisto sekä Suomen Biokaasuyhdistys ry, joka toimitti tuotantotiedot Euroopan Biokaasuyhdistykselle.

Vuoronvaihdosta johtuen eri vuosien tilastointitarkkuudessa, tilastoinnin kattavuudessa ja luokitteluissa joitakin eroavaisuuksia.

Alkujaan Suomen Biokaasuyhdistys aloitti yhdessä Joensuun yliopiston kanssa 1990-luvulla biokaasulaitosrekisterien julkaisemisen. Niitä varten on kerätty ja tilastoitu tiedot Suomessa toimivista biokaasulaitoksista, niiden tuottamasta kaasusta ja kaasun käytöstä vuodesta 1994 alkaen. Biokaasun liikennekäyttö ei alun perin ollut mukana, mutta Suomen Biokaasuyhdistyksen aloitteesta se tuli mukaan 14. rekisteriin. Siitä alkaen liikennebiokaasutilastot on julkaistu koko historian ajalta eli vuodesta 1941 alkaen. Nykyään Itä-Suomen yliopisto vastaa rekisterin tietojen keräämisestä ja raportin kokoamisesta. Rekisteri julkaistaan vuosittain Itä-Suomen yliopiston metsä- ja luonnontieteiden tiedekunnan julkaisusarjassa

Scroll to Top