Tilastot

Tilastot

Biokaasun ja biometaanin tuotanto

Vuonna 2020 biometaanin tuotanto oli noin 110 GWh ja biokaasun tuotanto noin 768 GWh. Biokaasun tuotanto on ollut tasaisessa kasvussa läpi 2010-luvun, mutta vuosina 2018-2020 tapahtui kehityksessä notkahdus. Tämä johtuu osin pienentyneistä kaatopaikkakaasujen volyymeistä, osin tilastointimuutoksista. Biometaanin tuotanto lähti kasvuun vuonna 2018, ja kasvu on jatkunut myös vuosina 2019 ja 2020.

Vuonna 2020 suurin osa biokaasusta tuotettiin jätevesilietettä ja biojätettä käsittelevissä biokaasulaitoksissa sekä kerättiin kaatopaikkakaasuina vanhoilta kaatopaikoilta. Suurin osa biometaanista tuotettiin niin ikään biojätteen ja lietteiden yhteiskäsittelylaitoksissa.

Kuva: biokaasun ja biometaanin tuotannon kehitys vuosina 2010-2020 (GWh). Lähde: Tilastokeskus ja Biokaasulaitosrekisterit 2010-2017, Itä-Suomen Yliopisto. 

 

Laitosten lukumäärät

Vuoden 2021 alussa oli kaikkiaan 33 ja reaktorilaitoksia oli 79 (25 maatilamittakaavan laitosta, 9 teollisuuslaitosta, biojätteen ja lietteen yhteiskäsittelylaitoksia 26 ja lietemädättämöitä 19). Biometaania jalosettiin kaikkiaan 21 laitoksella. Myös reaktorilaitosten lukumäärät ovat olleet kasvussa. Kaikki Suomessa sijaitsevat biokaasulaitokset löytyvät SBB:n biokaasulaitoskartalta.

Isojen yhteiskäsittelylaitosten ja maatilakohtaisten laitosten lukumäärät ovat olleet kasvussa viime vuosina. Olemassa oleviin yhteiskäsittelylaitoksiin on tehty myös tuotantokapasiteetin laajennuksia. Biometaanin jalostusyksiköiden lukumäärä on myös kasvanut, ja kasvu on kiihtynyt viime vuosina.

 

Kuva: Biokaasun tuotanto eri laitostyypeissä vuonna 2020 (GWh). Lähde: Tilastokeskus 

 

Biokaasun ja biometaanin hyödyntäminen

Suurin osa biokaasusta hyödynnetään lämmön ja sähkötuotannossa, suurin osa biometaanista puolestaan liikenteestä. Liikennebiokaasun osuus oli reilu 10 prosenttia kaikesta biokaasun ja biometaanin käytöstä vuonna 2020. Edelleen suhteellisia suuria määriä biokaasua soihdutetaan, eli ylijäämäkaasu poltetaan hiilidioksidiksi.

 

Kuva: Biokaasun ja biometaanin tuotannon kehitys vuosina 2010-2020 (GWh). Lähde: Tilastokeskus ja Biokaasulaitosrekisterit 2010-2017, Itä-Suomen Yliopisto. 

 

Tulevaisuuden näkymät

SBB arvioi, että biometaanin tuotannon kasvu jatkuu myös tulevina vuosina, biokaasun (ns. raakakaasu) tuotannossa on odotettavissa ainoastaan pientä kasvua. Liikennebiokaasun kysyntä on päädriveri biometaanin tuotannon kasvulle. Myös teollisuuden kysynnän uskotaan kasvavan lähivuosina, mutta vielä ei ole täysin selvää, että suuntautuuko kysyntä paineistettuun, nesteytettyyn vai raakakaasuun.

SBB:n arvion mukaan biojätteiden käsittelymäärät biokaasulaitoksissa tulevat kasvamaan tämän vuosikymmenen aikana, mutta puhdistamolietteiden käsittelymääriin ei ole odotettavissa suuria muutoksia. Kaatopaikkakaasujen määrät tulevat vähenemään.

Maataloussyötteiden käsittelymäärien odotetaan kasvan biokaasulaitoksissa tämän vuosikymmenen aikana. Yleisesti tiedetään, että suurin biokaasun tuotantopotentiaali on maatalouden syötteissä, erityisesti lannassa ja erilaisissa nurmisyötteissä ja oljessa (katso esim. Biokaasuohjelmaa valmistelevan työryhmän loppuraportti. 2020. TEM). Toistaiseksi nämä ovat suurimmilta osin olleet vielä hyödyntämättä Suomessa erityisesti keskisuuressa ja isossa biokaasulaitosmittakaavassa. SBB uskoo, että muutoksia on luvassa pian, sillä usea toimija on ilmaissut kiinnostuksestaan lähteä investoimaan jossain vaiheessa.

 

Taustatietoa tilastoinnista

Biokaasun tilastointi siirtyi vuonna 2018 Tilastokeskukselle. Tätä ennen tilastoinnista vastasivat Itä-Suomen yliopisto sekä Suomen Biokaasuyhdistys ry, joka toimitti tuotantotiedot Euroopan Biokaasuyhdistykselle.

Vuoronvaihdosta johtuen eri vuosien tilastointitarkkuudessa, tilastoinnin kattavuudessa ja luokitteluissa joitakin eroavaisuuksia.

Alkujaan Suomen Biokaasuyhdistys aloitti yhdessä Joensuun yliopiston kanssa 1990-luvulla biokaasulaitosrekisterien julkaisemisen. Niitä varten on kerätty ja tilastoitu tiedot Suomessa toimivista biokaasulaitoksista, niiden tuottamasta kaasusta ja kaasun käytöstä vuodesta 1994 alkaen. Biokaasun liikennekäyttö ei alun perin ollut mukana, mutta Suomen Biokaasuyhdistyksen aloitteesta se tuli mukaan 14. rekisteriin. Siitä alkaen liikennebiokaasutilastot on julkaistu koko historian ajalta eli vuodesta 1941 alkaen. Nykyään Itä-Suomen yliopisto vastaa rekisterin tietojen keräämisestä ja raportin kokoamisesta. Rekisteri julkaistaan vuosittain Itä-Suomen yliopiston metsä- ja luonnontieteiden tiedekunnan julkaisusarjassa

Scroll to Top