Kierrätyslannoitteet

Kierrätyslannoitteet ja -ravinteet

Biokaasu- ja kompostilaitokset toimivat kierrätyslannoitteiden, maanparannusaineiden ja kasvualustojen valmistajina tai tuottavat niiden ainesosia.

Ravinteiden kierrätyksen tavoitteena on ohjata maatalouden, yhdyskuntien ja teollisuuden ravinnepitoiset biomassat takaisin kiertoon. Kierrätysravinteita voidaan hyödyntää maataloudessa, viher- ja ympäristörakentamisessa sekä teollisuuden prosesseissa esimerkiksi jätevesipuhdistamoilla.

Kierrätyslannoitteiden ja -ravinteiden käyttö lisää Suomen ravinneomavaraisuutta ja huoltovarmuutta. Kierrätyslannoitteiden käyttö vähentää ruoantuotannon tai viher- ja ympäristörakentamisen ympäristövaikutuksia sekä riippuvuutta primäärisistä mineraalilannoitteista. Tällä hetkellä kierrätyslannoitteista yleisin on lanta, ja lannoituskäyttöön tarkoitetut valmisteet ovat toistaiseksi olleet ominaisuuksiltaan lähempänä lantoja kuin mineraalilannoitteita. Uusia, pitemmälle jalostettuja tuotteita on kuitenkin yhä enemmän tarjolla ja kehitteillä. Kierrätyslannoitteiden ravinteista osa on suoraan kasveille käyttökelpoisessa epäorgaanisessa muodossa ja osa orgaanisessa, hitaammin kasveille käyttökelpoiseksi vapautuvassa muodossa, jolloin ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin voidaan vähentää.

Kierrätyslannoitteet tuovat myös monia muita hyötyjä kiertotaloudelle ja maataloudelle:

  • Biomassojen prosessoinnilla kierrätyslannoitteiksi voidaan edistää ravinteiden kuljetettavuutta pois ravinneylijäämäisiltä alueilta.
  • Kierrätyslannoitteet sisältävät usein myös runsaasti orgaanista ainesta, ja toimivat näin ollen mineraalilannoitteista poiketen sekä lannoitus- että maanparannustarkoituksessa.
  • Kierrätyslannoitteilla on keskeinen rooli uudistavassa viljelyssä: niiden käytöllä voidaan saada positiivisia vaikutuksia orgaanisen aineksen kertymiselle maaperään, maaperän rakenteelle, vesitaloudelle, sadontuottokyvylle sekä mikrobitoiminnalle.

Kierrätyslannoitteet ovat yleisnimitys kierrätyslannoitevalmisteille

Kierrätyslannoitteet kuuluvat osaksi kierrätyslannoitevalmisteita, joiden turvallisuutta, laatua ja lainmukaisuutta säätelee kansallinen lannoitevalmistelaki (539/2006). Lannoitevalmistelain tavoitteena on, että Suomessa markkinoille saatettavat lannoitevalmisteet ovat turvallisia ja hyvälaatuisia sekä kasvintuotantoon sopivia. Lain tarkoituksena on edistää lannoitevalmisteiksi soveltuvien sivutuotteiden hyötykäyttöä silloin, kun ne eivät aiheuta vaaraa tai haittaa ihmisille, eläimille, kasveille tai ympäristölle ja niillä on positiivisia vaikutuksia kasvien kasvuun. Lannoitevalmisteiden ainesosien ja tuoteluokkien vaatimuksista säädetään Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa lannoitevalmisteista (964/2023).

Lannoitevalmisteisiin kuuluvat seuraavat lannoitevalmisteiden tuoteluokat:

  • lannoitteet
  • kalkitusaineet
  • maanparannusaineet
  • kasvualustat
  • biostimulantit

Jokaisen Suomessa markkinoille saatettavan ja maahan tuotavan lannoitevalmisteen tulee koostua yksinomaan sellaisista ainesosista, jotka täyttävät kansallisen lainsäädännön tai ainesosaluokat kuuluvat EU:n lannoitevalmisteasetuksen ainesosaluokkiin.

Yhteistyö ja vaikuttaminen viranomaisiin lainsäädännön tulevissa muutostarpeissa on tärkeää kierrätysravinteiden monipuolisemman käytön mahdollistamiseksi.

Scroll to Top