Yhdistyksen tavoitteet ja toiminta

Vaaliviestit

Ravinteiden kierrätys on todellinen win-win-ratkaisu: samalla voidaan vahvistaa energia- ja ravinneomavaraisuutta, vähentää päästöjä maataloudessa ja liikenteessä,  lisätä tuotantopanosten kotimaisuusasetetta sekä luoda hyvinvointia niin taajamiin kuin taajamien ulkopuolelle.

Alapuolella on esitelty ehdotuksemme, miten biokaasu ja ravinteiden kierrätys tulisi huomioida eduskuntavaaleissa ja tulevassa hallitusohjelmassa. (pdf)

 

1. Parannetaan Suomen huoltovarmuutta ja energiaomavaisuutta kaksinkertaistamalla kotimaisen biometaanin ja biokaasun tuotanto vuoteen 2025 mennessä.

TOIMENPITEET:

 • Biokaasuohjelman jatkaminen 2035 asti. Jatko-ohjelman laadinta yhdessä ministeriöiden ja sidosryhmien kanssa. Ohjelman koordinointivastuu osoitetaan esimerkiksi Valtioneuvoston kanslialle.
 • Satsataan kotimaisen biometaanin tuotantoon.

PERUSTELUT: Vuonna 2020 biokaasun tuotanto Suomessa oli noin 1 TWh, joka tuotettiin biojätteistä (43 %), puhdistamolietteistä (26 %) ja kaatopaikkakaasuista (30%). Kansallinen tavoite vuodelle 2030 on nostaa biokaasun ja biometaani tuotanto 3 TWh ja synteettisen metaanin 1 TWh, eli yhteensä kotimaista ”biokaasua” siis 4 TWh. Tätä ei saavuteta ilman pitkäjänteistä työtä ja tehokasta yhteistyötä. Biokaasun jalostaminen biometaaniksi on tarpeen, jotta se on joustavasti käytettävissä liikenteessä, teollisuudessa, lämmön ja sähkön tuotannossa kaasuverkon kautta tai sen ulkopuolella.

Erityistä huomiota on laitettava maatalouden ja elintarviketeollisuuden sivuvirtojen saamiseksi biokaasun tuotannon piiriin, jolloin saadaan uusiutuvaa energiaa ja kierrätysravinteita, -lannoitteita ja  maanparannusaineita. Ravinteiden optimaalisemmalla käytöllä voidaan siirtää ravinteita ravinneylijäämä alueilta ravinnealijäämäalueille.

Biojätteen erilliskeräyksen kautta voidaan lisätä biometaanin tuotantoa sekä aidosti lisätä kierrätysravinteiden tarjontaa ja käyttöä. Jätevesilietteiden käsittelyn energiatehokkuutta voidaan parantaa käsittelemällä lietteitä biokaasulaitoksella. T&k-toimilla voidaan parantaa ravinteiden hyödynnettävyyttä ja näin korvata mineraalipohjaisia fosfori- ja fossiilista alkuperää olevia typpiravinteita.

Kansallinen biokaasuohjelma vuosille 2020-2023 sisältää 24 toimenpide-ehdotusta. Se laadittiin ministeriöiden ja sidosryhmien yhteistyönä. Ohjelma on ollut tehokas tapa varmistaa biokaasun ja ravinnekierrätyksen huomioiminen, kun horisontaalisia säädöksiä valmistellaan ja toimeenpannaan eri hallinnonaloilla. Koordinaatiotyölle on tarvetta myös vuosina 2023-2026, koska kansallisia säädöksiä päivitetään 55-valmiuspaketin mukaisiksi.

Lisätietoa:

 

 2. Kestävän kotimaisen ruuantuotannon turvaamiseksi moninkertaistetaan laitosmaisesti ja teollisesti valmistettujen kierrätysravinteiden ja –lannoitteiden sekä maanparannusaineidenkäyttö vuoteen 2030 mennessä.

TOIMENPITEET:

 • Päivitetään nykyinen Ravinteiden kierrätyksen toimenpideohjelma parantamaan ravinneomavaraisuutta ja tehostamaan ilmastomuutoksen hillintään vesistöpäästöjen minimoinnin ohella. Otetaan sidosryhmät mukaan ohjelman päivittämiseen.
 • Varmistetaan ravinteiden kierrätyksen t&k&i-rahoituksen jatko.
 • Selvitystyön tulosten pohjalta otetaan käyttöön tarvittavat ohjauskeinot kierrätysravinteiden arvon kasvattamiseksi markkinoilla. Ainakin seuraavat ohjauskeinot tulee olla mukana tarkastelussa: fiskaaliset ohjauskeinot, sekoitevelvoite tai sitova tavoite kierrätysravinteiden käytölle.
 • Tuotteistamista on helpotettava: ”ei enää jätettä” -statuksen (EEJ) määräytymisen tulee olla nykyistä joustavampaan ja yksinkertaisempaan, jossa esim. raaka-ainepohjan muutokset mahdollistavat EEJ-statuksen määräytymisen ilman raskasta lupaprosessia. Luodaan markkinat EEJ-materiaaleille.
 • Uudistavan viljelyn edistäminen (ravinteiden kierrätys, hiiliviljely & monimuotoisuus).
 • Tehdään beyondCAP27-arvionti hyvissä ajoin, jotta seuraava rahoituskehys tukee kehitystä kohti vähähiilistä maatalousektoria.

PERUSTELUT: Kierrätysravinteilla voitaisiin korvata lähes kaikki ruoantuotannossa tarvittava fosfori, ja huomattava osa myös typestä ja kaliumista. Ravinteiden kierrätys mahdollistaa myös orgaanisen aineksen
kierrättämisen, mikä lisää viljelysmaan hiilinielua ja vaikuttaa positiivisesti maan kasvukuntoon. Kierrätysravinteiden käyttöä myös teollisuudessa voidaan lisätä nykyisestä. Ministeriöillä on yhteisesti laadittu Ravinteiden kierrätyksen toimenpideohjelma vuosille 2019-2030.

Lisätietoa:

 

3. Varmistetaan kestävien kotimaisten ratkaisuiden kilpailukyky

TOIMENPITEET:

 • Varmistetaan biokaasun ja kierrätysravinteiden tuotannon kehittyminen ja markkinakysyntään vastaaminen siirtämällä investointitukien painotusta uutuusarvosta ja innovatiivisuudesta käytännössä jo testattuihin, toimiviin biokaasulaitostekniikoihin.
 • Varmistetaan alempi sähköverokanta koko biometaanin ja kierrätysravinteiden tuotantoketjulle.
 • Luodaan kannustimet kestävien ja kotimaisten ratkaisuiden valitsemiseen mm.
  • energia-, kulutus- ja liikkumisen verotuksen uudistus; ja
  • varmistetaan kotimaassa tuotettujen biopolttoaineiden asema liikenteen päästövähennyskeinojen joukossa, esim. jakeluvelvoite 34 prosenttiin vuonna 2030.

PERUSTELUT: Vuosina 2023-2026 tullaan päivittämään kansallisia säädöksiä 55-valmiuspaketin mukaisiksi. Muutoksia on luvassa muun muassa sektoreiden päästövähennysvelvoitteisiin, energiaverotukseen, jakeluinfrastruktuuriin, päästökauppaan, energiainfrastruktuuriin ja uusiutuvan energian kestävyysvaatimuksiin ja edistämisen keinovalikoimaan. Merkittävä osa näistä koskee biokaasutoimialaa joko suoraan tai välillisesti.

 

Lisätietoa:

 • JÄRJESTÖJEN YHTEISET VAALIVIESTIT: Seitsemän kotimaista energian kanssa toimivaa järjestöä korostavat, että Suomella on hyvät mahdollisuudet tulla energiaomavaraiseksi, saavuttaa hiilineutraalius ja pitää energian hinnat eurooppalaisittain kohtuullisina. Tämä vaatii kuitenkin hallituskaudella 2023–2027 määrätietoisia toimia kotimaisen energian tarjonnan lisäämiseksi ja sääntelyn joustavuutta nyt kriisissä. - Bioenergia ry, Energiakaupungit ry, Energiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry, Paikallisvoima ry, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, ja Suomen Tuulivoimayhdistys ry.  www.energiavaalit.fi

 

 

Scroll to Top