Lausunto Maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnokseen lannoitevalmisteista

Lausuntopyyntö Maa- ja Metsätalousministeriön asetusluonnoksesta lannoitevalmisteista

Poimintoja lausunnosta:

  • On hyvä, että orgaanisten maanparannusaineiden haitta-aineiden raja-arvot eivät asettuneet tiukemmiksi kuin orgaanisten lannoitteiden, orgaanisten kivennäislannoitteiden tai epäorgaanisten lannoitteiden, jolloin turhaa kiertotalousestettä ei synny.
  • Pidämme erittäin tärkeänä, että mädätysjäännöksen käyttö sellaisenaan ja mädätysjäännöksestä erotetun nestejakeen käyttö mahdollistetaan myös jatkossa (Menevät nyt pääsääntöisesti luokkaan 3A Orgaaninen maanparannusaine).
  • Esitämme jätevesilietteiden käytön varoajaksi nurmelle suojaviljaan perustettaessa yhtä (1) vuotta kahden vuoden sijasta. Nurmelle suoraan levitettäessä 10 %:n raja.
  • SBB ei näe tarpeenmukaisena rajata pois mädätteen käyttöä kasvualustan ainesosana, koska se rajaisi mahdollisen kasvuturpeen korvaajan pois markkinoilta ja kehityksestä.
  • SBB haluaa nostaa huomiona esiin, että ennen asetuksen voimaantuloa toimitettu lannoitteet on voitava käyttää yhden (1) vuoden siirtymäajalla vanhan asetuksen ehdoin.
  • Biokierron edistämiseksi SBB haluaa tuoda esille, että riippumatta siitä, mikä on biokaasulaitokselle saapuvan raaka-aineen status (esim. jäte), pitäisi tarkastella vain lopputuotteen laatua ja sen soveltuvuutta ilmoitettuun käyttötarkoitukseen. Ehdottammekin, että tuote, joka on saanut Laatulannoite-hyväksynnän, olisi käytettävissä kaikkiin käyttötarkoituksiin.

Lausunnon pyytäjä:

Maa- ja metsätalousministeriö

Lausunto

Scroll to Top