Lannoitevalmisteasetuksessa kuultiin sidosryhmiä

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista oli odotettu. SBB haluaa kiittää sitä, että asetuksen valmistelussa kuultiin laajasti sidosryhmiä, mikä näkyi myös positiivisina muutoksina lopputuloksessa.

Asetuksessa huomioitiin muun muassa seuraavaa:

  • Mädätettä ei rajattu pois kasvualustan ainesosista, mikä on SBB:n mielestä hienoa, koska mädätteen sulkeminen pois kasvualustoista voisi rajata mahdollisen kasvuturpeen korvaajan pois markkinoilta ja kehityksestä.
  • SBB esitti jätevesilietteiden käytön varoajaksi nurmelle suojaviljaan perustettaessa yhtä vuotta kahden vuoden sijasta, tämä huomioitiin asetuksessa, mikä on hyvä.
  • Asetuksessa huomioitiin, että nestemäisille orgaanisille maanparannusaineille asetettu 0,5 %:n primaaristen pääravinteiden pitoisuus voi estää lietelantoja käsittelevien laitosten järkevän toiminnan. Asetuksessa asetetiin 0,2 m-% primääristen pääravinteiden pitoisuudeksi nestemäisillä orgaanisilla maanparannusaineilla TAI vaihtoehtoisesti vähintään 2 massaprosentin orgaanisen hiilen pitoisuutta.
  • Asetukseen selkeytettiin, että liitteen 5 vaatimukset koskevat yli 90 % jätevesilietettä sisältäviä lannoitevalmisteita, mutta eivät ainesosaluokan 10 alla tuotettavia lannoitevalmisteita, joissa jätevesilietteen osuus jää alle 90 %.
  • Esitimme, ettei vielä tässä vaiheessa kompostointiprosessin toimivuutta seurattaisi lämpötila-aika-profiililla EU-asetuksen mukaisesti, vaan sen sijaan että e. colin ja salmonellan seuranta ja raja-arvot riittäisivät. Lämpötila-aikaprofiili kuitenkin asetettiin. Positiivista kuitenkin oli, että aikaprofiilia lyhennettiin vastaamaan Ruotsin kompostien sertifiointimääräysten mukaista lämpötila-aika-profiilia (Certifieringsregler for kompost 2023, SPCR 152)
  • Pyrolyysihiilen osalta lämpötila laski esitetyn mukaiseen 500 asteeseen.

Asetus toi mukanaan muutoksia ja tiukennuksia edelliseen lannoitevalmisteasetukseen. Kaikki muutokset eivät olleet toivottavia, mutta odotettavissa olevia. Lannoitevalmisteasetuksen vaatimuksia yhtenäistettiin EU:n lannoitevalmisteasetuksen kanssa, mikä selittää tiukennukset.

  • Merkittäviä tiukennuksia on tulossa kompostin ja mädätteen epäpuhtauksien osalta. Positiivista kuitenkin on, että raja-arvot kiristyvät portaittain vuosina 2027 ja 2028. Vuoden 2028 epäpuhtauksien tasot ovat tiukat, ja tämä voi asettaa haasteita.
  • Annetut stabiilisuuskriteerit mädätteelle voivat joissain tapauksissa olla vaikeasti saavutettavissa, mikä on tunnistettu myös muissa EU-maissa. Mädätteen stabiilisuus riippuu laitoksen teknisten ominaisuuksien lisäksi käytetyistä syötteistä ja vastaavasti stabiilisuuden tarve voi riippua käyttökohteista. SBB toi esille riittävän pitkää siirtymäaikaa (vuotta 2030 ja uusilla vähintään 5 vuotta), kun EU-standardi on valmis ja analyysimenetelmät saatavilla. Nyt stabiilisuuskriteerit tullaan ottamaan kaikilla käyttöön vuoden 2027 alusta.
  • Epäselväksi jäi, voidaanko ennen asetuksen voimaantuloa toimitettu jätevesilietepohjaiset lannoitteet käyttää yhden vuoden siirtymäajalla vanhan asetuksen ehdoin, koska ilmeisesti 10 % raja-arvo poistui.

 

Lisätietoa:

SBB:n lausunto lannoitevalmisteasetukseen

MMM Lannoitevalmisteet

Kansallinen lainsäädäntö

Lannoitelaki 711/2022 säätelee lannoitevalmisteiden valmistusta, käyttöä, markkinoille saattamista, tuontia ja vientiä.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista 964/2023

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteita koskevasta toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta 965/2023

Valtioneuvoston asetus fosforia sisältävien lannoitevalmisteiden ja lannan käytöstä 64/2023

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 1250/2014, ns. nitraattiasetus. Ympäristönsuojelulain nojalla annettu asetus koskee lannoitevalmisteiden käyttöä ja varastointia.

Lannoitevalmistelain (539/2006) mukaisia lannoitevalmisteita saa saattaa markkinoille vuoden 2024 loppuun asti. Niiden laatuvaatimuksista on säädetty maa- ja metsätalousministeriön lannoitevalmisteista annetussa asetuksessa 24/11. Muutokset: 12/127/1312/1521/155/16 ja 12/18

 

 

Nelli Pitkänen

Ravinnekierrätyksen asiantuntija, +358 400 976 053 | nelli.pitkanen@biokierto.fi

 

Scroll to Top