Komission uusi maaperästrategia alustaa tulevaa maaperälakia

Osana Euroopan vihreän kehityksen Green Deal-ohjelmaa Euroopan komissio on julkaissut päivitetyn version maaperästrategiasta 17.11.2021. Strategia koskee maaperän suojelua, ja siinä tavoitellaan maaperän hyvää terveyttä vuoteen 2050 mennessä. EU:ssa ei ole vielä yhteistä maaperälakia, mutta tämä strategia on askel kohti sitä, sillä komissio tulee tekemään vuoteen 2023 mennessä lainsäädäntöesityksen koskien maaperän terveyttä.

Maaperä ja ilmasto

Maaperällä on myös tärkeä rooli hiilinieluna osana EU:n ilmastotavoitteita. Kivennäismaiden hiilensidontaan panostaminen on paikoittain kustannustehokas keino hillitä ilmastonmuutosta, mikä samalla hyödyttää biodiversiteettitavoitteita ja maatalouden tuottavuutta. Komissio tulee esittämään EU:n hiiliviljelyaloitteen ja lainsäädäntöehdotuksen hiilinielujen sertifioimiseksi vuonna 2022. SBB kannattaa näitä.

Maaperä ja turvallinen ravinnekierrätys

Maaperästrategiassa tavoitellaan ravinteiden ja hiilen suljetumpia kiertoja orgaanisen aineksen kierrätyksellä. Turvallisesti ja kestävästi toteutettuna siitä on hyötyä maaperän hiilipitoisuudelle, vedenpidätyskyvylle ja rakenteelle. Sen vuoksi komissio aikoo vuoteen 2022 mennessä uudistaa yhdyskuntajätevesidirektiivin, arvioida lietedirektiivin sekä laatia osana uutta kiertotalouden toimintasuunnitelmaa integroidun ravinnehuoltosuunnitelman (Integrated Nutrient Management Action Plan), jotta voidaan varmistaa ravinteiden kestävä ja turvallinen käyttö sekä edistää talteen otettujen ravinteiden markkinoita. Komissio tulee myös määrittelemään toimenpiteitä, joilla voidaan saavuttaa Pellolta pöytään -strategian mukainen tavoite vähentää ravinnehävikkiä 50 prosenttia, ja siinä yhteydessä vähentää myös lannoitteiden käyttöä 20 prosenttia heikentämättä maaperän hedelmällisyyttä. Samalla harkitaan näiden tavoitteiden sitomista lain velvoittamiksi. Maaperän saastumista komissio pyrkii estämään myös rajoittamalla tarkoituksellisesta mikromuovien käyttöä REACH-asetuksella ja kehittämällä toimenpiteitä myös tahattomasti ympäristöön päätyvän mikromuovin vähentämiseksi vuoteen 2022 mennessä. EU:n lannoitevalmisteasetuksen uudelleen arvioinnin yhteydessä tullaan tarkistamaan myös haitta-aineiden raja-arvot vuoteen 2026 mennessä.

Maaperän biodiversiteetti

Osana maaperän biodiversiteetin suojelemista komissio pyrkii edistämään maaperän kestävää käyttöä, jotta maaperän eliöstön tarjoamat ekosysteemipalvelut voidaan turvata. Tätä varten komissio tulee yhdessä jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa valmistelemaan kestävän maaperän käytön käytäntövalikoiman. SBB aikoo olla hereillä, että orgaanisen aineksen lisäys maaperään on osana tätä valikoimaa, sillä se lisää maaperän biologista aktiivisuutta ja paikoittain hiilipitoisuutta.

Komissio peräänkuuluttaa puolestaan jäsenvaltioita kohdistamaan parhaillaan viimeisteltävät CAP-strategiasuunnitelmansa riittävästi maaperän terveyden edistämiseen. Kansallinen suunnitelma tulee toimittaa komissiolle joulukuussa 1.1.2022 mennessä. SBB on korostanut lausunnossaan Suomen CAP-suunnitelmaan maaperän biodiversiteetin roolia ja ravinteiden kierrätyksen sekä hiilensidonnan edistämistä riittävillä tuilla ja tarkoituksenmukaisella toimenpidevalikoimalla.

Maaperä ja ruokajärjestelmä

Komissio tulee vuoteen 2023 mennessä tekemään myös lainsäädäntöesityksen kestävästä EU:n elintarvikejärjestelmästä Pellolta pöytään -strategian mukaisesti. Sen tarkoituksena on asteittain vähentää EU:n elintarvikejärjestelmän ympäristö- ja ilmastojalanjälkeä kattaen koko systeemin tuotannosta kulutukseen. SBB tulee seuraamaan, miten ravinnekierrätys huomioidaan ruoan tuotantopanosten kestävyydessä.

 

Lisätietoa:

EU soil strategy for 2030

Scroll to Top