Lausunto luonnokseen Suomen CAP-suunnitelmaksi vuosiksi 2023-2027 ja suunnitelman ympäristöselostuksesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/16188/2021

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

  • SBB pitää hyvänä, että läpi suunnitelmaluonnoksen on nostettu esiin tarve pyrkiä kohti kiertotaloutta, ja nähty se ennemmin mahdollisuutena kuin rasitteena. Haluamme kuitenkin edelleen painottaa biokaasuntuotannon linkittymistä ravinnekierrätykseen, sekä oikein toteutettuna niiden seurauksena saatavia positiivisia vaikutuksia ympäristölle ja ilmastolle. Lisäksi ehdotamme muutoksia tiettyihin toimenpiteisiin ravinteiden kierrätyksen ja tehokkaan käytön edistämiseksi.
  • Ilmastotavoitteen (Erityistavoite 4) osalta SBB haluaa huomauttaa, että ilmastonmuutosta hillitseväksi toimeksi tulisi lukea myös kierrätyslannoitteiden käyttö. Tavoitteen tarveanalyysissa ei anneta SBB:n mielestä myöskään riittävästi painoarvoa biokaasutoimenpiteiden vaikutuksista maataloussektorin päästövähennyksiin, jotka liittyvät etenkin lannankäsittelyyn ja varastointiin. SBB haluaakin korostaa biokaasulaitosten monipuolista kiertotaloudellista roolia maatalouden yhteydessä.
  • SBB:n mielestä luonnonvarojen tehokkaan hoidon tavoitteessa (Erityistavoite 5) tulisi tuoda selkeämmin esiin mahdollisuus hyödyntää kasvibiomassaa ravinteiden kierrättämisessä ja energian tuottamisessa. SBB:n mielestä CAP:n tulee luoda orgaanisten ainesten ja lannoitevalmisteiden, sekä maanparannusaineiden lisäykseen riittävästi kannusteita, sillä niiden peltoon lisääminen on suositeltavaa monesta syystä.
  • SBB pitää tärkeänä, että monimuotoisuuden edistämisessä (Erityistavoite 6) luettaisiin mukaan myös maaperän biodiversiteetti. Lisäksi SBB:n mielestä luomutuotannolle ominaiset kiertotaloudelliset toimintaperiaatteet ja monimuotoisuutta vaalivat käytänteet tulisi selvästi ottaa pyrkimykseksi myös tavanomaisessa tuotannossa ja siten luoda riittävästi kannusteita hyödyntää kierrätysravinteita nykyistä laajemmin kasvintuotannossa.
  • Kun fosforin käytön rajoitukset siirtyvät osaksi kansallista lainsäädäntöä, olisi SBB:n mielestä tärkeää muodostaa ne siten, että kierrätyslannoitteiden valmistukseen liittyvät ravinnesisällön optimoinnin rajoitteet otetaan huomioon – tärkeintä olisi kuitenkin saada ravinteet ohjattua pelloille, joilla niitä tarvitaan kustannustehokkuus huomioiden.
  • SBB haluaa korostaa ekojärjestelmän nurmitoimenpiteiden luovan mahdollisuuksia nurmibiomassan hyödyntämiseksi energiantuotannossa ja sitä kautta ravinteiden tehokkaassa kierrätyksessä.
  • SBB esittää, että ympäristösitoumuksen lohkokohtainen toimenpide Kiertotalouden edistäminen muutetaan niin, että orgaanisen aineksen lisäykselle ja lietelannan sijoittamiselle osoitetaan omat tukensa, eikä niiden rahoitusta vähennetä. Se mahdollistaa näiden toimenpiteiden toteuttamisen samalla lohkolla samana vuonna. SBB esittää kuutioihin sidotun levitysmäärän ehdon muuttamista siten, ettei se poissulje ravinnepitoisuuksiltaan väkevienkin orgaanisten lannoitteiden käyttöä kyseisessä toimenpiteessä.
  • SBB:n mielestä maatalousinvestoinneissa olisi kannattavaa luoda investointituen ohelle menettelyt, jotka mahdollistavat energian ulosmyynnin myös pienen mittakaavan laitoksilla.

Lausunnon pyytäjä:

Maa- ja metsätalousministeriö

Lausunto

Scroll to Top