Kirjallinen kuuleminen kansallisen tieliikenteen päästökaupan arvioinnista

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 9.2.2021 poikkihallinnollisen virkamiestyöryhmän arvioimaan ja valmistelemaan kansallisen tieliikenteen päästökauppaa

Virkamiestyöryhmän tehtävänä on tuottaa kattava arviomuistio, jossa arvioidaan ja valmistellaan kansallisen päästökaupan toimeenpanon edellyttämät toimet sekä niiden toteuttamisen aikataulu. Arviomuistiossa työryhmän tulee
1) koota valmisteltavan asian kannalta relevantit, jo tehdyt selvitykset ja vaikutusten arvioinnit sekä tarpeen mukaan teettää uusia,
2) arvioida käytettävissä olevan tiedon perusteella tieliikenteen kansallisen päästökaupan taloudellisia ja muita vaikutuksia,
3) selvittää ja ratkaista päästökaupan toimeenpanoon liittyvät taloudelliset, oikeudelliset ja muut kysymykset,
4) selvittää uudistuksen edellyttämät lainsäädäntömuutokset sekä tehdä ehdotukset muista tarvittavista toimenpiteistä, kuten yritysten ja kotitalouksien mahdollisista kompensaatiomalleista.

Työryhmä pyytää arviomuistion valmistelun tueksi näkemyksiä päästökaupasta ml. näkemyksiä mahdollisesta EU:n laajuisesta tieliikenteen ja rakennusten erillislämmityksen polttoaineiden päästökaupasta. Lausunnot tulee toimittaa 31.8.2021 mennessä.

 

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

  • Pidämme tärkeänä, ettei kansallisessa päätöksenteossa aleta odottamaan 55-valmiuspaketin ehdotusten käsittelyä, saati sitten kansallista toimeenpanoa. Täten pidämme tärkeänä, että Fossiilittoman liikenteen tiekartan toimenpiteitä toteutetaan määrätietoisesti.
  • Kansallisen tieliikenteen päästökaupan osalta esitämme kuitenkin, että kansallisten resurssien tehokkaan käytön varmistamiseksi siirrettäisiin fokus kansallisen tieliikenteen päästökaupan valmistelusta komission ehdotusten arviointiin. Toteutetun arvioinnin tulosten pohjalta Suomi voi tehokkaammin ohjata EU-tason säädösvalmistelua tarkoituksenmukaiseen suuntaan. Euroopan komission Fit for 55-paketti (ns. 55-valmiuspaketti) antaa laajan joukon muutosehdotuksia eri sektoreita koskien. Yksittäistä esitystä ei voi tarkastella erikseen, vaan huomio tulee kiinnittää kokonaisuuteen. On tärkeä kiinnittää huomio ehdotusten kokonaisvaikutukseen sekä eri ehdotusten ristikkäisvaikutuksiin.
  • Alustavan arviomme mukaan EU-tasoinen päästökauppa on ainakin osin päällekkäinen kansallisen tieliikenteen päästökaupan, nykyisen polttoaineverotuksen ja jakeluvelvoitteen kanssa. Olemme huolissamme siitä, että yritysten toimintaympäristöstä uhkaa tulla entisestään epävarmempi. Epävarmuus ei kannusta investoimaan. Muutokset esimerkiksi kansalliseen jakeluvelvoitteeseen voivat vaikuttaa olemassa olevien tuotantolaitosinvestointien kannattavuuteen. Tämäntyyppiset taloudelliset vaikutukset on syytä myös huomioida vaikutusten arvioinnissa.
  • EU-tasoinen päästökauppa voi oikein suunniteltuna ja toteutettuna olla kustannustehokas päästövähennyskeino. Se myös edistää kestävien uusiutuvien polttoaineiden käyttöä, koska ne luokitellaan nollapäästöisiksi. Biokaasun osalta on huomionarvoista se, että lannasta valmistettu biokaasu voi olla kokonaispäästöiltään jopa negatiivistä.
  • Esitämme, että Suomi ajaa laaja keinovalikoimaa liikenteen päästöjen vähentämiseksi osaksi 55-valmiuspakettia ja esittää liikenteen sähköistymisen ohella kestävästi tuotetut nestemäiset ja kaasumaiset biopolttoaineet otettavaksi hyötykäyttöön tieliikenteen päästövähennystalkoisiin.

 

Lausunnon pyytäjä:

Liikenne- ja viestintäministeriö

Lausunto

Scroll to Top