Tutustu SBB:n lausuntoon lakiehdotuksesta biokaasun alkuperätakuista

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoja luonnokseen hallituksen esitys eduskunnalle laiksi energian alkuperätakuista (diaarinumero VN/6434/2019). 

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, pitää alkuperätakuujärjestelmän käyttöönottoa ja myöhemmin yhtenäisempien sisämarkkinoiden syntymistä tärkeinä asioina suomalaiselle biokaasulle ja muille uusiutuville kaasuille. Järjestelmän myötä biokaasun kaupankäynti tulee joustavammaksi ja helpommaksi.  Alkuperätakuita hakevien toiminnanharjoittajien ja myönnettyjen alkuperätakuiden määrien arvioidaan kasvavan, sillä järjestelmä on avoin myös kaasuverkon ulkopuoliselle biokaasulle.

TEM:n lakiehdotus uusiutuvien kaasujen alkuperätakuujärjestelmän toteuttamiseksi on SBB:n mielestä pääosin kannatettava. Tunnistamme kuitenkin, että alkuperätakuujärjestelmällä on vahva linkki eräisiin toisiin tärkeisiin kokonaisuuksiin, kuten verotuskäytäntöihin, jakeluvelvoitteeseen ja päästökauppaan, jotka jäävät vielä ratkaisematta.  Alan kehittymisen kannalta näihin asioihin on löydettävä ratkaisut kiireellisesti.

Biokaasun alkuperätakuujärjestelmän pystyttäminen on osa uusiuituvan energian (myös ms. RED 2) kansallista toimeenpanoa, joka on saatava toteutettua kesään 2021 mennessä. SBB osallistuu toimeenpanoon aktiivisesti muun muassa olemalla jäsen TEM:n kansallisessa kestävyyskriteerityöryhmässä ja käymällä keskustelua muiden maiden biokaasuyhdistysten kanssa Euroopan Biokaasuyhdistyksessä (European Biogas Association, EBA).

Tutustu SBB:n lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi energian alkuperätakuista (24.8.2020)

Scroll to Top