Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi energian alkuperätakuista

Lausuntopyynnön diaarinumero VN/6434/2019

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

  • Tunnistamme, että alkuperätakuujärjestelmällä on vahva linkki eräisiin toisiin tärkeisiin kokonaisuuksiin, kuten verotuskäytäntöihin, jakeluvelvoitteeseen ja päästökauppaan. Näihin asioihin ei tule ratkaisua lakiesityksessä, vaan näihin asioihin on löydettävä ratkaisu kiireesti toisaalla.
  • Esityksen mukaan kaasun alkuperätakuujärjestelmässä ovat mukana eri kaasumuodot (nesteytetty, paineistettu, raakabiokaasu) ovatpa ne kaasuverkon piirissä tai off-grid-biokaasulaitoksissa tuotettuja. Myös muut uusiutuvat kaasut ovat mukana kaasun alkuperätakuujärjestelmässä. SBB:n mielestä esitys on näiltä osin hyväksyttävissä. SBB esittää kuitenkin, että tämä kerrottaisiin myös perustelumuistion pykäläkohtaisissa perusteluissa.
  • Määritelmät ovat tärkeä osa lakiesitystä. Alkuperätakuujärjestelmän käyttöönotto on ajankohtaista myös sen suhteen, että kiinnostus uusituvia kaasuja kohtaan on lisääntynyt merkittävästi viime aikoina. Uusiutuvien kaasujen kohdalla terminologia menee usein sekaisin julkisessa keskustelussa. SBB:n mielestä 2 §:ssä annettavat määritelmät ”5) uusiutuva kaasu” ja ”6) biokaasu” ovat kannatettavia, sillä ne tuovat selkeytystä terminologiaan.
  • SBB esittää, että nykyistä varmentamisvelvollisuudesta poikkeusta laajennettaisiin koskemaan kaikkia tapauksia, missä biokaasun tuotannon ja käytön välillä on selkeä yhteys.
  • SBB pitää tärkeänä, että hallinnollinen taakka pidetään mahdollisimman alhaisena ja täten kannatamme kevennettyjä todentamisjärjestelyitä pienille toimijoille. Ne tulisi ottaa pikaisesti käyttöön. SBB esittää, että yrityksen ainetase/kestävyysjärjestelmää voitaisiin myös käyttää todennettaessa biokaasun alkuperää.
  • SBB pitää tärkeänä, että biokaasun alkuperätakuihin liitetään tarvittavat tiedot kuten maatieto, raaka-ainetieto, GHG-vähenemä, kestävyysjärjestelmä, kaasulaatu ja lämpöarvo. SBB esittää, että nämä otetaan vähintään vapaaehtoisina tietoina mukaan sähköiseen järjestelmään. On tärkeää, että alkuperätakuujärjestelmästä luodaan toimiva, ketterä ja luotettava työkalu, eikä luoda tarvetta päällekkäisille järjestelmille.
  • SBB esittää, että kaasun rekisterin pitäjän tehtäväksi tulisi myös säännöllinen, vuosittaisen ja avoimen vuoropuhelun käyminen biokaasusektorin toimijoiden kanssa. Tämä vuoropuhelu varmistaisi myös riittävän tiedonvaihdon, nyt kun biokaasusektori ja uusiutuvat kaasut ovat herkässä ja nopeassa kehitysvaiheessa niin kansallisesti kuin kv-tasolla.
  • SBB pyytää työ- ja elinkeino- ja valtionvarainministeriöitä sekä verohallintoa korjaamaan verotusmenettely pikaisesti.
  • SBB pyytää, että Energiavirasto ryhtyy toimenpiteisiin, että kestävästi tuotettu biokaasua kohdellaan jatkossa tasavertoisesti päästökaupassa riippumatta siitä, onko se tuotettu ja käytetty kaasuverkon piirissä vai ei. SBB:n mielestä kaiken kestävästi tuotetun biokaasun tulisi olla ”päästökauppakelpoista” automaattisesti.
  • SBB ei vastusta sitä, että EU-tasolla päätettäisiin ottaa käyttöön uusia kestävyysvelvoitteita uusiutuville kaasuille, jos niiden käyttöönotolle on osoitettavissa selkeät perusteet. SBB kehottaa Suomea olemaan pro-aktiviinen uusiutuvien kaasujen kokonaiskestävyyden edistämisessä.

Lausunnon pyytäjä:

Työ- ja elinkeinoministeriö

Lausunto

Scroll to Top