Ympäristöministeriöltä tulkintaohjeistus maatilojen ympäristöluvituksesta

Ympäristöministeriö on nyt tehnyt tulkinnan maatilakohtaisten biokaasulaitosten ympäristölupatarpeesta voimassa olevien jätelain (646/2011, JL) ja ympäristönsuojelulain (527/2014, YSL) perusteella. Muistiossa esitetyt kannanotot ovat ympäristöministeriön virkamiesten arvioita, eikä niillä ole lupa- tai valvontaviranomaisia sitovaa vaikutusta.

Tulkintaohjeistuksessaan YM on pyrkinyt luomaan selkeämmät tulkinnat erilaisten biokaasulaitosten luvanvaraisuudesta. YM näkemyksen mukaan käytännössä kaikki muut maatilakohtaiset biokaasulaitokset tarvitsevat ympäristöluvan, lukuun ottamatta ilmoitusmenettelyssä olevien eläintilat yhteyteen perustettavia laitoksia. YM käynnistää lainvalmistelun, jossa säädetään erikseen ilmoitusvelvollisten eläinsuojien yhteyteen perustettavien biokaasulaitosten hyväksymisestä ilmoitusmenettelyssä.

SBB pitää sujuvaa ympäristöluvitusta ja muita viranomaismenettelyitä tärkeänä asiana ja seuraa, mitä asian tiimoilla tapahtuu. SBB esitti ennakkoon pyynnön YM:lle, että lupavelvoitteisiin tulisi selkeyttä. SBB toivoo, että seuraavaan hallitusohjelmaan tulee lupaus varmistaa vihreille investoinneille sujuvat menettelyt.

Lisätietoa:

Scroll to Top