Valtion budjettineuvottelut 2020: Hallitus haluaa panostaa biokiertoon

Hallitus sopi budjettiriihessään vuoden 2020 budjettiesityksestä, jonka pohjalta valtionvarainministeriö luonnostelee talousarvioesityksen julkaistavaksi 7. lokakuuta. Hallitus esittää satsauksia ilmastonmuutoksen torjumiseksi edistämällä vähäpäästöistä liikennettä, asumisen ja energiantuotannon päästöjen vähentämistä ja kiertotaloutta, sekä verotusmuutoksilla. Biokaasu on hyvin huomioituna hallituksen budjettiesityksessä. Tämä lupaa nopeaa starttia kansallisille biokaasusektorin kehitystoimille, mitä Suomen Biokierto ja Biokaasu ry pitää hyvänä asiana. Syyskuussa käynnistyvässä kansallisen biokaasuohjelman laadinnan yhteydessä tullaan tarkemmin kohdistamaan toimenpiteitä biokaasun tuotannon ja käytön lisäämiseksi.

Budjettiesityksen keskeisimmät asiat biokierron osalta

Hallitusohjelman mukaisesti hallitus ehdottaa, että biokaasun käyttöä liikenteessä ja energiantuotannossa edistetään käynnistämällä biokaasuohjelma, johon varataan 5 miljoonan euron lisämääräraha vuodelle 2020 sekä 2021. Maatalouden biokaasu- ja lannankäsittelyinvestointeihin esitetään yhteensä 7,5 miljoonaa euroa vuosille 2020 ja 2021.

Ravinteiden kiertoon läheisesti liittyen rahoitusta ehdotetaan maatilatalouden kehittämisrahaston (MAKERA) lisäpääomittamista kertaluonteisesti yhteensä 31 miljoonalla eurolla vuonna 2020. Lisäksi osoitetaan kertaluonteisesti vesiensuojelun tehostamisohjelmaan 3 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja ravinteiden kierrätyksen kärkihankkeeseen yhteensä 6,3 miljoonaa euroa vuosina 2020–2022.

Ravinteiden kierto- ja biokaasuasiat linkittyvät vahvasti eri osa-alueiseen; budjettiasioiden osalta onkin tarpeen tarkastella myös toimia, jotka liittyvät muun muassa kivihiilen korvaamiseen, maatalouteen ja kiertotalouteen. Kivihiiltä korvaavien investointien tukemiseen ehdotetaan kehyskaudella yhteensä 90 miljoonan euron korotusta energiatuen myöntämisvaltuuteen. Maankäyttösektorilla hiilinielujen vahvistamiseen ja maankäyttösektorin päästöjen vähentämiseen ehdotetaan vuodelle 2020 yhteensä 10 miljoonan euron lisäystä luonnonvaratalouteen, mikä nousee 14,5 miljoonaan euroon vuodesta 2021 lukien. Lisäksi kertaluonteista rahoitusta ehdotetaan yhteensä noin 50 miljoonaa euroa vuosina 2020–2022. Joukkoliikenteen tukeen ehdotetaan 20 miljoonan euron pysyvää lisäystä vuodesta 2020 alkaen. Kävelyn- ja pyöräilyn edistämiseen kohdennetaan kertaluonteisesti 21 miljoonan euroa vuonna 2020. Sähköautojen latausinfran rakentamistuen jatkamiseen ja korottamiseen varataan 4 miljoonaa euroa vuosittain vuosina 2020–2021.

Kiertotalouden edistämiseksi ehdotetaan määräaikaista kiertotalouden investointi- ja innovaatiotukea, johon varataan 25 miljoonan euron lisämääräraha vuodelle 2020. Kaikkinensa kiertotalousinvestointipotti olisi 48 miljoonaa euroa vuosina 2020-2021. Lisäksi kiertotalouden edistämiseksi ehdotetaan pysyvää rahoitusta työ- ja elinkeinoministeriön ja ympäristöministeriön toimintamenoihin vuosittain yhteensä noin 2 miljoonaa euroa.

Liikennepolttoaineiden verotusta korotetaan hallitusohjelman mukaisesti, kuluttajahintojen ennustettua nousua vastaavalla 250 miljoonalla eurolla. Korotus tulisi voimaan elokuussa 2020. Lisäksi alennetaan parafiinisen dieselöljyn veronalennusta 120 miljoonalla eurolla kohdistamalla tuen leikkaus mahdollisuuksien mukaan fossiiliseen dieselöljyyn.

Arvio hallitusohjelman toteutumista biokierron näkökulmasta

Hallituksen budjettiesitys toimeenpanee hallitusohjelmaa biokaasuohjelman sekä biokaasu- ja lannankäsittelyinvestointirahoituksen osalta. Kaasu- ja etanoliautojen konvertointituesta ja biokaasun ravinnekiertokorvauksesta ei ollut mainintaa budjettiriihen tiedotteissa. Valtion budjetin osalta hallitusohjelmassa annettuja lupauksia jää vielä suuri joukko lunastettavaksi tuleville vuosille, esimerkiksi määräaikaisen kiertotalouden investointi- ja innovaatiotuen sekä ravinteiden kierrätyksen kärkihankkeiden osalta.

Hallitusohjelmassa kirjatut toimenpiteet biokaasun ja ravinnekieron edistämiseksi ovat kaikki oleellisia toimialan kehittämiseksi. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry pitääkin tärkeänä sitä, että hallitusohjelmakirjaukset näkyvät viimeistään vuoden päästä annettavassa budjettiehdotuksessa. Kansallisen biokaasuohjelman laadinta alkaa syyskuussa TEM:n vetämänä. Tällöin päätetään eri edistämistoimista ja niiden aikataulutuksesta. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry on mukana työryhmässä.

Energia- ja muut verotusuudistukset ovat osin jo valmistelussa

Hallituksen on määrä käynnistää niin energia- kuin liikenneverotuksen uudistustyö tämän hallituskauden aikana. Kokonaisuus on jokseenkin sekava ja linkittyy vahvasti myös toimenpiteisiin ympäristö- ja ilmastovaikutukseltaan haitallisten yritystukien poistamiseksi. Hallitusohjelmassa luvataan myös selvittää päästöihin perustuva kulutusvero hyödyntämistä sekä toteuttaa jäteveropoliittisen uudistuksen 2021 alusta alkaen, mutta näihin ei otettu kantaa tämän vuoden budjettiriihessä.

Budjettiriihessä päätettiin, että energiaverouudistustyö käynnistyy keväällä 2020. Tällöin ratkaistaan muun muassa turpeen verotukseen liittyviä kysymyksiä. Myös päästökauppakompensaation tulevaisuus selvitetään vuoden 2020 loppuun mennessä, milloin otetaan huomioon energiaverouudistuksessa esille tulevat seikat. Budjettiriihessä päätettyjen toimenpiteiden lisäksi hallitus laatii kestävän verotuksen tiekartan, jonka ensimmäinen vaihe valmistuu vuoden 2020 kehysriiheen mennessä.

Budjettiriihessä niin ikään päätettiin, että haitallisen yritystukien poistamisen ensimmäinen vaihe käynnistyy ehdotuksella poistaa asteittain parafiinisen dieselöljyn veronalennus. Tähän liittyen valtionvarainministeriö kerääkin jo parhaillaan näkemyksiä luonnokseen hallituksen esitykseksi muuttaa nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen verotaulukkoa ja valmisteverotuslain 5 §:ää.
Verotus on vahvasti kytköksissä päätöksiin, miten uusiutuvan energian osuutta lisätään liikenteessä. Uusiutuvan energian direktiivin toimeenpanossa on vielä useita avoimia kysymyksiä niin kansallisella tasolla kuin EU-tasolla.

On selvää, että nämä laajemmat veropoliittiset ja muut uudistukset tulevat vaikuttamaan toimialaamme. Vielä on kuitenkin liian aikaista arvioida vaikutuksia, sillä asia on laaja, sekava ja vasta osin jäsentymässä. Biokiertotoimialan on syytä joka tapauksessa olla hereillä, jotta toimialamme erityispiirteet osataan huomioida riittävällä tavalla ratkaistaessa tulevaisuuden verotuskysymyksiä. Tämä edellyttää yhteistyötä niin toimialan sisällä kuin sidosryhmien kesken.

Scroll to Top