Uusiutuvien polttoaineiden kestävyyslakiin muutoksia

Loppuvuodesta 2023 päätettiin muuttaa biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annettuun lakia (kestävyyslaki). Muutokset koskevat erityisesti pieniä biokaasun tuottajia, joiden nimellinen kokonaislämpöteho on alle 2 MW, mutta biokaasun vuotuinen tuotanto on yli 1 GWh. Asialla on vaikutusta biokaasun verotukseen jo 1.1.2024. Verotuksen osalta kestävyysjärjestelmä vaaditaan biokaasun veroedun saamiseksi. Energiavirasto sekä Verohallinto tulevat helmikuussa ohjeistamaan toiminnanharjoittajia, kuinka toimeenpano tapahtuu käytännössä. 

Muutoksen tavoitteena on korjata kestävyyslain sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (sähköverolaki) välillä vallitsevan epäjohdonmukaisuuden. Lisäksi lailla pannaan täytäntöön useita uusiutuvan energian direktiivin kohtia, joiden täytäntöönpanossa on Euroopan komission Suomelle antaman perustellun lausunnon mukaan ollut puutteita.

Kestävyyslaissa määritellään kestävyyskriteerit uusiutuville polttoaineille. Kestävyyslain soveltaminen perustuu muualla lainsäädännössä säädettyihin velvoitteisiin, kuten jakeluvelvoitteeseen, päästökauppaan ja verotukseen.

Biokaasu säädettiin valmisteveron alaiseksi tuotteeksi lämmitys- ja työkonekäytössä vuoden 2023 alussa. Lämmitys- ja työkonebiokaasun veroedun edellytyksenä on kestävyyden osoittaminen, mutta vuonna 2023 ei vielä vaadittu kestävyysjärjestelmää biokaasun veroedun saamiseksi. Tähän tulee muutos vuoden 2024 aikana, mutta tarkkaa aikataulua eikä toimeenpano-ohjeistusta ole vielä annettu.

Lakimuutokseen sisältyy myös kevennetyt kestävyysvaatimukset alle 2 MW:n biokaasulaitoksille: toiminnanharjoittajan ei tarvitse osoittaa käytettyjen raaka-aineiden alkuperää ja kasvihuonekaasupäästövähennystä koskevien kriteerien täyttymistä, jos biokaasua käytetään lämmitykseen laitoksessa, jonka kokonaislämpöteho on alle 2 MW. Toiminnanharjoittajan ei myöskään tarvitse liittää kestävyysjärjestelmän hyväksymistä koskevaan hakemukseen todentajan lausuntoa, mikäli alle 2 MW:n laitoksessa käytetään vain jätteistä, tähteistä, syötäväksi kelpaamattomasta selluloosasta tai lignoselluloosasta tuotettua biokaasua. Kestävyysjärjestelmän hyväksyminen edellyttää tiettyjen laadullisten kriteerien täyttymistä ja toiminnanharjoittajan vuosittaista raportointia tuotetusta ja käytetystä biokaasusta.

Lisätietoa:

Scroll to Top