Uusi laki energian alkuperätakuista on tullut voimaan 3.12.2021

Lain tarkoituksena on parantaa asiakkaan mahdollisuutta vaikuttaa valinnoillaan ostamansa energian alkuperään luotettavan järjestelmän kautta. Alkuperätakuut auttavat käyttäjää varmistamaan, että käytetty energia on tuotettu uusiutuvista energialähteistä. Lain puitteissa kaasun alkuperätakuita myönnetään Suomessa tuotetuille, uusiutuvista energialähteistä peräisin oleville kaasuille ja vedylle.

Tähän mennessä alkuperätakuu on ollut käytössä sähkölle, mutta nyt laki laajentaa alkuperätakuusääntelyn myös kaasuun ja vetyyn sekä lämmitykseen ja jäähdytykseen. Myös ydinvoimalla tuotettu sähkö sekä hukkalämpö ja -kylmä tulevat sääntelyn piiriin.

Alkuperätakuujärjestelmään voivat liittyä uusituvista energialähteistä peräisin olevien kaasujen ja vedyn tuottajat, kaasun käyttäjät sekä markkinatoimijat riippumatta siitä, onko kyseessä verkkokaasu vai verkon ulkopuolilla tuotettava ja käytettävä kaasu (ns. off-grid-kaasu).

Alkuperätakuuta ei vaadita, jos energiaa ei myydä tai markkinoida uusiutuvana. Käytännössä alkuperätakuut koskevat täten lähes kaikkia niitä toimijoita, jotka myyvät, markkinoivat, tuottavat ja käyttävät biokaasua. Kaasun uusiutuvaa alkuperää ei tarvitse varmentaa alkuperätakuilla silloin, kun kaasu käytetään samalla kiinteistöllä tai sitä vastaavalla kiinteistöryhmällä, jolla kaasu on tuotettu, ja kyseiselle kaasulle ei ole haettu alkuperätakuita.

Alkuperätakuun ainut rooli on osoittaa energian alkuperä eli uusiutuvuus. Alkuperätakuu ei liity verotukseen, jakeluvelvoitteeseen eikä päästökauppaan. Näihin voi kuitenkin liittyä potentiaalisia väärinkäsityksiä ja väärin tulkintoja.

Jatkossa alkuperätakuiden EU-maiden väliset siirrot ovat mahdollisia, ja Suomeen voi ostaa esimerkiksi Espanjassa tuotettua biokaasua ja Espanjassa Suomessa tuotettua biokaasua.

Alkuperätakuut käytännössä – sähköinen asiakirja

Energian alkuperätakuulla tarkoitetaan sähköistä asiakirjaa, joka toimii näyttönä loppukäyttäjälle siitä, että tietty energiaosuus tai -määrä on tuotettu uusiutuvista lähteistä. Alkuperätakuun standardiyksikkönä on käytettävä yhtä megawattituntia ja kutakin tuotettua energiayksikköä kohden saadaan myöntää vain yksi energian alkuperätakuu. Alkuperätakuun voimassaoloaika on 12 kk.

Uusiutuvista energialähteistä peräisin olevalle energialle myönnetään tuotantomäärää vastaava määrä alkuperätakuita ja alkuperätakuut käytetään peruuttamalla kyseinen määrä myönnettyjä alkuperätakuita.

Käytännössä alkuperätakuiden myöntö, mitätöinti tapahtuvat sähköisessä järjestelmässä, ts. alkuperätakuurekisterissä. Kaasun ja vedyn alkuperätakuurekisteristä vastaa kaasun siirtoverkonhaltija Gasgrid Finland Oy. Alkuperätakuurekisteriin liitytään rekisteröitymällä tilinhaltijaksi. Tuotantolaitoksen omistaja tai hänen asianmukaisesti valtuuttama rekisteröijä voi rekisteröidä tuotantolaitoksen rekisteriin.

Rekisteröityminen ja liittymissopimusten tekeminen pyritään avaamaan maaliskuussa 2022. Alkuperätakuiden käsittely alkaa 1.4.2022, kun alkuperätakuurekisteri otetaan käyttöön. Ajalta 3.12.2021 – 31.3.2022 alkuperätakuut myönnetään takautuvasti.

Alkuperätakuiden myöntäminen on maksullista. Säännöt, palvelun hinnat ja ohjeet sekä sopimusasiakirjat julkaistaan alkuvuonna 2022 Gasgrid Finlandin verkkosivuilla. Myöhemmin tullaan myös julkaisemaan valtioneuvoston asetus, joka määrittelee alkuperätakuiden minimi sisällön.

Lisätietoa:

Scroll to Top