TIEDOTE: LARA-laaturavinnehanke tuotti hyviä tuloksia sekä pysyvän laatujärjestelmä avoimeen käyttöön

TIEDOTE 29.2. JULKAISUVAPAA HETI

Ainutlaatuinen, vapaaehtoinen, kansallinen laatujärjestelmä on valmistunut lannoitevalmisteille, jotka on prosessoitu kierrätysmateriaaleista biokaasutuksella tai kompostoimalla. Ohjeistukseksi laatujärjestelmään liittyville yrityksille on laadittu laatukäsikirja, jonka työstämisessä ovat alan yritykset ja keskeiset sidosryhmätahot olleet asiantuntijoina. Yritysten ja sidosryhmien välille on syntynyt toimiva ja pysyvä yhteistyöverkosto. Konkreettisin myönteinen tulos ovat ensimmäiset Laatulannoite-merkillä sertifioidut kierrätyslannoitevalmisteet yrityksiltä, jotka ovat pilotoineet eli testanneet järjestelmän toimivuuden käytännössä. Laatujärjestelmän avulla tehostetaan ravinteiden kierrätystä parantamalla kierrätysmateriaaleista tuotettujen lannoitevalmisteiden tunnettuutta, menekkiä ja käyttöturvallisuutta. Laatujärjestelmä on palvelu ja työkalu lannoitevalmisteiden käyttäjille, tuottajille ja viranomaisille.

Suomessa on tällä hetkellä toiminnassa yhteensä vähän yli 60 erityyppistä biokaasulaitosta ja n. 200 kompostilaitosta. Varsinkin biokaasulaitosten määrän odotetaan moninkertaistuvan lähimmän 10 vuoden kuluessa, sillä uusiutuvalla energialla eli biokaasulla on kasvava kysyntä erityisesti liikennepolttoaineena. Biokaasun ohella laitokset tuottavat mädätysjäännöstä lannoitevalmisteiden raaka-aineeksi. Lannoitevalmisteiden käyttäjiä ovat viljelijät, viherrakentajat ja erilaiset teollisuuden prosessit sekä lähitulevaisuudessa myös metsäalan edustajat. Lannoitevalmisteisiin kuuluvat seuraavat lannoitevalmisteiden tyyppinimiryhmät: lannoitteet, kalkitusaineet, maanparannusaineet, kasvualustat ja mikrobivalmisteet. Kierrätyslannoitevalmisteiden raaka-aineita ovat erilliskerätty biojäte, elintarviketeollisuuden sivuvirrat, lannat, erilaiset biomassat, tuhkat, metsätalouden tuottamat raaka-aineet sekä jätevedenpuhdistamoiden yhdyskuntaliete.

Kehitetyn, pilotoidun ja käyttöön otetun laatujärjestelmän avulla kierrätysravinteiden käyttö lisääntyy ja niitä sisältävien orgaanisten lannoitevalmisteiden käytöllä on vaikutusta maan biologisen aktiivisuuden parantumiseen, maaperän hiilensidonnan tehostumiseen ja humuspitoisuuden kasvuun, sekä eroosioherkkyyden vähentymiseen. Laatujärjestelmän käyttö tuo lisää tarpeellista tietoa päätöksentekijöille lannoitevalmisteiden ja niiden raaka-aineiden ominaisuuksien vaihteluvälistä. Laatujärjestelmä on otettavissa käyttöön kaikissa kierrätyslannoitevalmisteita tuottavissa yrityksissä. Järjestelmä on joustava lainsäädännön muutoksille. Järjestelmä on eräiltä osin velvoittavampi kuin säädökset, jotta laatutaso pidetään korkealla.

Laatujärjestelmä kierrätyslannoitevalmisteille kehitettiin juuri päättyneessä Lara laaturavinnehankkeessa 2.7.2018 – 29.2.2020. Hankkeen toteutti Suomen Biokierto ja Biokaasu ry (SBB) yhteistyössä Suomen Vesilaitosyhdistys ry:n kanssa. Hankkeen yhteistyötahoina ohjausryhmään ovat kuuluneet edustajat päärahoittajan, Ympäristöministeriön Raki-ohjelman lisäksi seuraavista tahoista: Maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus, Suomen Ympäristökeskus, Ruokavirasto, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, ProAgria Keskusten liitto ja Viherympäristöliitto. Lisäksi edustajat hanketta osarahoittaneista Sitrasta ja 9 alan yrityksestä: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Honkajoki Oy, Kekkilä Oy, LABIO Oy, Lakeuden Etappi Oy, Lammin Puutarhamulta, Mustankorkea Oy, Ab Stormossen Oy ja Vehkosuon Komposti Oy. Lisäksi edustajat Gasum Oy:stä ja Biolan Oy:stä, sekä yksi viherrakennus- ja yksi maatalousyrityksen edustaja. Hankkeen valmistelevina työryhminä toimineisiin laatutoimikuntaan ja tutkimustoimikuntaan on kuulunut edustajia em. tahoista.

”Hankkeemme saavuttamiin myönteisiin tuloksiin on vaikuttanut ennen kaikkea se, että mukaan saatiin edelläkävijäyrityksiä, joilla on valmiutta ja kykyä panostaa tuotteiden laadun ja ravinnekierrätyksen kehittämiseen. Samoin varsin ratkaisevaa on ollut sidosryhmien korkea asiantuntemuksen taso. Ensimmäisten Laatulannoite-sertifikaattien saajat julkistetaan 10.3. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n vuosikokouksen yhteydessä”, toteaa hanketta vetänyt laatuprojektipäällikkö Juha Pirkkamaa. Hän siirtyy hankkeen päättymisen jälkeen toimimaan yrittäjänä perustamansa toiminimen kautta.

”Hanke on täyttänyt sille asetetut tavoitteet ja se on toteutettu tuloksekkaasti. Positiivisinta ovat saavutetut ensimmäiset laatusertifikaatit. Hanke päättyy, mutta kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmä jatkuu Suomen Biokierto ja Biokaasun ylläpitämänä,” toteaa puolestaan hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, neuvotteleva virkamies Ari Kangas Ympäristöministeriöstä.

LARA-laaturavinnehankkeen päätyttyä Suomen Biokierto ja Biokaasu ry ylläpitää kehitettyä Laatulannoite – järjestelmää osana yhdistyksen toimintaa ja palvelutarjontaa.

Lisätietoja laatujärjestelmästä: www.laatulannoite.fi

Lisätiedot:

Juha Pirkkamaa, Laatuprojektipäällikkö, Quality Project Manager, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry (The Finnish Biocycle and Biogas Association), +358 40 580 3692, jpirkkamaa@gmail.com

Anna Virolainen-Hynnä, Yhdistyksen toiminnanjohtaja, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry (The Finnish Biocycle and Biogas Association), + 358 400 987805, anna.virolainen-hynna@biokierto.fi

 

Scroll to Top