Tiedote: Suomen biokaasusektori peräänkuuluttaa EU:n ajoneuvojen CO2-päästöjä koskevan sääntelyn muuttamista pikaisesti

TIEDOTE 4.3.2020. JULKAISUVAPAA HETI

Eräissä saksalaisessa medioissa[i] on maaliskuun alussa kerrottu, että Volkswagen Group keskittyy tuotannossaan jatkossa sähköautoihin. Näin ollen metaanikäyttöisiä henkilöautoja valmistettaisiin ainoastaan Seat- & Škoda-merkeissä ja Volswagen & Audi -merkkisten kaasuautojen valmistus loppuisi. Päätöksen syynä on EU:n ajoneuvojen CO2-päästöjä koskeva sääntely ja siitä johtuva kaasukäyttöisten henkilöautojen heikko kannattavuus. Tieto ei ole peräisin VW-konsernin virallisesta lausunnosta, vaan se on yhtiön asiantuntijan antamasta haastattelusta.

Oli tiedon totuusarvo mikä tahansa, niin on selvää, että EU-tason henkilöajoneuvojen CO2-päästöjä koskeva asetus on erittäin vahva ohjauskeino, eikä sitä voida missään nimessä pitää teknologianeutraalina. Asetuksesta johtuen, ajoneuvojen valmistajien ei ole houkuttelevaa valmistaa kaasuajoneuvoja, sillä niitä ei voida huomioida yhtiöiden päästövähennysvelvoitteissa – vuodesta 2020 alkaen autonvalmistajien kaikkien henkilöautomallien keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen tulee alittaa 95 grammaa kilometriä kohden, muutoin valmistajalle langetetaan huomattavat taloudelliset sanktiot. Asetuksesta kärsii kaasuautoilu ja tätä myötä biokaasu, joka on uusiutuva ja kiertotalousperiaatteiden mukainen kotimainen käyttövoima. Markkinat reagoivat myös helposti tämän tyyppisiin uutisiin, sillä ajoneuvomarkkinat ovat murroksessa ja markkinat ovat perinteisestikin hyvin kilpaillut.

EU-sääntely on arvioinnin alla ja muutoksia on tulossa – toivottavasti

Nykyinen EU-sääntely suosii henkilöajoneuvosegmentissä laaja-alaisesti sähköautoja ja hybridejä, ja jättää kaasuautot epäsuotuisaan asemaan yhdessä muiden biopolttoaineiden kanssa. Tarkastelu painottuu pakoputken päästä mittaviin päästöihin (TTW, tank to wheels), jolloin siinä ei huomioida polttoaineen valmistuksessa aiheutuneita päästöjä (WTW, well to wheels) eli elinkaaripäästöjä. TTW:ssä sähköautot katsotaan olevan nollapäästöisiä, sillä päästöt tapahtuvat sähkön tuotannon yhteydessä, eivät ajoneuvoissa. Kaasun kohdalla tämä tarkastelu ei tee eroa biokaasun ja maakaasun välillä.

Suomessa käytetystä liikennekaasusta jo 58 % on kotimaista biokaasua. Ruotsissa vastaava luku on yli 90 %. On huomattava, että biokaasun tuotannon ja käytön elinkaaripäästöt vaihtelevat riippuen raaka-ainepohjasta ja käsittelytekniikasta. Erot ovat myös maantieteellisiä. Biokaasun suurin kilpailuvaltti on nimenomaan koko elinkaaren aikaisten päästöjen alhainen taso, mutta tätä ei huomioida tällä hetkellä ajoneuvojen päästötarkastelussa. Esimerkiksi uusiutuvan energian direktiivi ja jätedirektiivi sen sijaan tarkastelevat elinkaarenaikaisia päästöjä. Tässä on selkeä epäsuhta eri säädösten välillä.

Asetuksen ongelmallisuuteen on herätty myös Euroopassa. Euroopan komission on nimittäin määrä arvioida Green Dealin mukaisesti henkilöautojen ja pakettiautojen hiilidioksidipäästöstandardeja koskevaa lainsäädäntöä nopeutetulla aikataululla eli kesäkuuhun 2021 mennessä. Alun perin arvioinnin oli määrä tapahtua vasta vuonna 2023.

Komissio on parhaillaan arviomassa myös henkilöautojen ja raskaiden ajoneuvojen koko elinkaaren aikaisia hiilidioksidipäästöjä, mikä tapahtuu asetuksen antamassa aikataulussa. Tuloksia on luvassa jo kesään 2020 mennessä.

Suomen biokaasusektorin näkemykset – tarvitaan toimia EU:ssa ja kansallisesti

EU-tasolla on toteutettava pikaisesti kattava arviointi ajoneuvovalmistajia koskevan lainsäädännön toimivuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta, sekä tehtävä välittömästi arvioinnin tulosten edellyttämät korjausliikkeet EU-lainsäädäntöön. Yksi konkreettinen ratkaisu on ns. hiilikorjauskertoimen (Carbon Correction Factor; lisätietoa NGVA) käyttöön ottaminen kaasuauton päästöarvojen määrittelyssä. Kertoimen avulla voidaan määritellä, kuinka suuri osa liikennekaasusta on uusiutuvaa biokaasua, jolloin kertoimella pienennetään kaasuautojen pakoputken päästä mitattua päästöarvoa oikeudenmukaisemmaksi. Euroopan komissio on lähiaikoina aloittamassa myös vaihtoehtoisia käyttövoimia edistävän direktiivin arvioinnin, mikä on yksi väylä biokaasun esille nostamiseksi. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry tekee EU-tason asioissa yhteistyötä EBA:n (European Biogas Association) ja NGVA Europen (The Natural & bio Gas Vehicle Association) kanssa. Biokaasun edunvalvonta on kaikkia jäsenmaita koskeva, joten EU-tason yhteistyö on välttämätöntä.

Kansallisella tasolla biokaasuohjelman toimeenpano ja tarvittavat jatkotoimet vuodesta 2023 lähtien biokaasun tuotannon ja kysynnän lisäämiseksi ovat edelleen ajankohtaisia ja tarpeellisia. Kotimaiselle biokaasulle on varmasti tarvetta tulevaisuudessakin laajasti liikennesektorin käyttövoimana ja teollisuuden energianlähteenä pyrittäessä kohti hiilineutraalia Suomea. Kaasukäyttöisten henkilöautojen lukumäärä tulee arvioidemme mukaan lisääntymään olemassa olevien tavoitteiden mukaisesti 50 000 ajoneuvoon jo nykyisillä ohjauskeinoilla. Tätä korkeammat henkilökaasuajoneuvojen lukumäärät edellyttävät kuitenkin sen, että EU-lainsäädäntöä muutetaan nopeasti niin, että kaasukäyttöisiä henkilöautoja valmistetaan jatkossakin. Kysyntä tulee kasvamaan myös raskaassa liikenteessä ja laivoissa. Biokaasun tuotannon Suomessa on arvioitu olevan luokkaa 4-10 TWh:n (teknillistaloudellinen raaka-ainepotentiaali) 2030-luvulla, kun nykyinen tuotanto on noin 1 TWh. Suomessa on järkevää hyödyntää mittava biokaasun tuotantopotentiaali, millä voidaan osallistua kotimaan liikenteen päästövähennystalkoisiin, luoda työtä ja hyvinvointia maakuntiin, sekä oikein toteutettuna vähentää myös maatalouden päästöjä ilmaan ja veteen.

 

Lisätiedot:

Toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä,
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry,
Eteläranta 10, 00131 Helsinki,
+358 400 987 805 | anna.virolainen-hynna@biokierto.fi
www.biokierto.fi

[i] Südden Deutsche 2.3.2020, linkki: https://www.sueddeutsche.de/auto/vw-erdgas-wasserstoff-auto-1.4828592?fbclid=IwAR0fcEaX4TPTvCqKodnccSlH_I1ukGYfrqukSVYUhERXGAkiS6jBcj7vSYc

Handelsblat, 2.3.2020, linkki: https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/volkswagen-vw-nimmt-abschied-vom-erdgas/25593434.html?ticket=ST-1854994-duiCBkUYnqkh9jj2Ckyc-ap3

 

 

AINEISTOT

Scroll to Top