Tiedote: Kierrätyslannoitteiden tuottajat ja käyttäjät kehittävät yhteistyössä kierrätyslannoitteiden laatua

Kierrätyslannoitevalmisteet ovat osa kiertotaloutta, jotka tukevat siirtymistä kohti kestävämpiä maatalous- ja elintarvikejärjestelmiä. Kierrätyslannoitteet ovat win-win-win -ratkaisu: tuetaan kotimaista tuotantoa, pienennetään hiilidioksidipäästöjä ja parannetaan kansallista ravinneomavaraisuutta. Kierrätyslannoitteita ovat orgaaniset lannoitteet ja maanparannusaineet. 

Laatulannoite2.0-hankkeella halutaan lisätä vuoropuhelua kierrätyslannoitteiden tuottajien ja käyttäjien välillä. Tavoitteena on myös lisätä laadukkaiden kierrätyslannoitteiden maatalouskäyttöä Suomessa ja kehittää kierrätyslannoitevalmisteiden laatua.  

Laatulannoite2.0-hankkeessa laaditaan yhdessä kierrätyslannoitteiden valmistajien ja ruokaketjun toimijoiden kanssa suositukset kierrätyslannoitteiden laatuvaatimuksista. Hankkeessa päivitetään myös Laatulannoite-järjestelmä vastaamaan sidosryhmien muuttuneita tarpeita ja lainsäädännön muutoksia. Laatujärjestelmän avulla varmistetaan lannoitevalmisteiden hyvä laatu. 

Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta Ravinteiden kierrätysohjelma (Raki) -rahoitusohjelmalla. Hankkeen kesto on 8/2023-12/2024. 

Hankkeen vastuullinen toteuttaja on Suomen Biokierto ja Biokaasu ry. Hankepartnereita ovat Suomen Kiertovoima (KIVO ry) (hankekumppani) ja Suomen Vesilaitosyhdistys ry (hankekumppani) sekä kuusi Living lab -yritystä (Mustankorkea Oy, Labio Oy, Stormossen Oy, Biosairila Oy, Mäntälän Biovoima Oy ja Envor Group Oy). Hankkeen ohjausryhmässä on edustus seuraavista organisaatioista: Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Elintarviketeollisuusliitto ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR ry, Suomen Kiertovoima KIVO ry, Vesilaitosyhdistys, Sitra ja Ympäristöministeriö. 

Lisätietoa: www.laatulannoite.fi

Lisätiedot:
Anna Virolainen-Hynnä, toiminnanjohtaja, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, 0400-987805, anna.virolainen-hynna@biokierto.fi 

Scroll to Top