Tiedote: Kehysriihipäätöksillä voidaan turvata kestävä kasvu eri puolille Suomea

Orpon hallitus voi vuoteen 2027 mennessä yli kaksinkertaistaa kotimaisen biokaasun tuotantomäärät sekä moninkertaistaa kierrätyslannoitteiden tuotantomäärät. Näin voidaan parantaa myös huoltovarmuutta ja omavaraisuusastetta. Satsaukset hyödyttäisivät useita sektoreita, kuten maataloutta, logistiikkaa ja kuljetusta sekä elintarviketeollisuutta. Kehysriihessä hallituksen kannattaa satsata ratkaisuihin, jotka aidosti luovat hyvinvointia Suomeen. 

Biokaasu ja ravinteiden kierrätys on todellinen win-win-ratkaisu: samalla voidaan vahvistaa energia- ja ravinneomavaraisuutta, vähentää päästöjä maataloudessa ja liikenteessä sekä lisätä tuotantopanosten kotimaisuusasetetta. Investoinnit ja työpaikat kohdistuvat eri puolelle Suomea, myös taajamien ulkopuolelle maaseudulle.

Suomeen on suunnitteilla ja rakenteilla 42 biokaasulaitosinvestointia vuosina 2024-2027. Toteutuessaan uudet laitokset synnyttävät 1,2 terawattituntia uutta biokaasun ja biometaanin tuotantokapasiteettia. Suurin osa vireillä olevista biokaasulaitosinvestointihankkeista odottaa vielä lopullista investointipäätöstä. SBB arvioi, että investointisuunnitelmien toteutumisaste on korkea, jos toimintaympäristön ennakoitavuus ja tarvittavat kannustimet varmistetaan. RRF-rahoitusta saavat hankkeet tulee saada toteutettua elokuuhun 2026 mennessä, mikä varmasti kirittää näiden hankkeiden toteutumista.

Hankkeiden toteutumiseen vaikuttaa erityisesti investointituen saatavuus, mutta myös biokaasun hinta- ja kysyntäodotukset. Epävarmuudet kansallisesta jakeluvelvoitteesta ja liikenteen päästövähennystoimista vaikuttavat erityisesti liikennekaasua tuottaviin laitosinvestointihankkeisiin. Ison biokaasulaitoksen rakentaminen ei tapahdu hetkessä, sillä rahoitushaun lisäksi aikaa voi kulua kaavoitukseen, ympäristövaikutusten arviontiin, rakentamis- ja ympäristölupiin.

Hallitus kokoontuu huhtikuussa kehysriiheen, jossa linjataan valtiontalouden keskeiset raamit vuosille 2025-2028. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry esittää seuraavia toimenpiteitä hallituksen harkintaan kevään 2024 kehysriiheen:

  • Sujuvoittaminen (sujuvat investointimenettelyt, biokaasuhankkeet nopeutettujen hankkeiden kaistalle, uusiutuvan energian vaatimuksissa ei mennä yli EU-regulaatiovaatimusten);
  • Liikenteen kustannustehokkaat päästövähennyskeinot (hallitusohjelman kirjaus biokaasun roolista kehittyneiden biopolttoaineiden osuuden maksimaalisesta täyttämisestä. Erityisen tärkeää on saada selvyys pitkän aikavälin näkymistä);
  • Laitosten investointituet (maatilojen biokaasulaitokset, biometaanin tuotantolaitokset, biometaanin tuotannon yhteydessä syntyvän CO2:n talteenotto ja hyödyntäminen, ravinteiden kierrätysratkaisut);
  • Ravinnekiertotuki (tehdään tarvittavat muutokset ravinnekiertotukeen arvioinnin tulosten pohjalta vuonna 2025, jolloin päätetään myös mekanismin jatkorahoituksesta vuoteen 2030 asti);
  • Raskaiden kaasuajoneuvojen hankintatuet 2028 asti;
  • Liikennekaasun jakeluinfratuet 2028 asti (biokaasun saatavuuden varmistaminen raskaille kaasuajoneuvoille);
  • Kotimaisia uusiutuvia polttoaineita kannustava verotus; ja
  • Biokaasustrategia (parannetaan biokaasu- ja ravinnekierrätystä edistävien toimenpiteiden kokonaiskoordinoinnin tehokkuutta yli hallituskausien).

Lisätiedot: Anna Virolainen-Hynnä, toiminnanjohtaja Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, 0400-987 805, anna.virolainen-hynna@biokierto.fi

Scroll to Top