Tiedote: Euroopan komission kestävä ja älykäs liikkuminen strategia on varovainen ja epäselvä  

Euroopan komissio julkaisi 9.12.2020 Kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategian. Strategia tulee linjaamaan komission toimenpiteitä seuraavien neljän vuoden ajan, kun EU-tasolla tehdään tärkeitä säädösmuutoksia. Strategia sisältää 82 aloitetta, joilla komissio pyrkii koulimaan eurooppalaisen liikkumisen kestäväksi, älykkääksi ja häiriönsietokykyiseksi. Esitetyillä toimenpiteillä pyritään luotsaamaan Eurooppa uralle, joka johtaa liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentymiseen 90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteena on myös vastata koronaepidemian mukanaan tuomiin haasteisiin ja varmistaa joustavat liikkumismahdollisuudet kaikille kaikissa tilanteissa.

SBB:n arviot strategiasta

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n mielestä strategia on laaja kokonaisuus, mutta se ei onnistu kokoamaan selkeää ja tasapainoista kokonaisuutta liikenteen päästövähennysten toteuttamiseksi. Strategiassa pyritään valjastamaan käyttöön erilaisia toimenpiteitä liikenteen päästöjen vähentämiseksi, mutta lopputulos jää epäselväksi.  Strategiassa ei esimerkiksi oteta selkeästi kantaa biopolttoaineiden rooliin. Strategia jättää avoimeksi myös taajamien ulkopuolella olevien pieni- ja keskituloisten mahdollisuudet siirtyä arkiliikkumisessaan kestävän liikkumisen piiriin. Strategia pyrkii teknologianeutraalisuuteen, mutta tätä tavoitetta ei täysin saavuteta.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry odotti, että strategiassa olisi kirkastettu biometaanin rooli, mutta tämä ei käynyt toteen. Tukea biometaanille kyllä löytyy laajastikin, mutta tämä viesti hukkuu laajassa strategiapaperissa. Strategiassa esitetään lukuisia toimenpiteitä, joilla kannustetaan uusiutuvien polttoaineiden tuotannon ja käytön lisäämiseen. Lisäksi strategiassa on useita kirjauksia, jotka painottavat elinkaaritarkastelupohjaista lähestymistapaa. Strategia sen sijaan yksilöi tarkasti toimenpiteitä sähköisen liikenteen ja vedyn edistämisestä, mutta biometaanin ja muiden uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisen osalta toimenpiteet jäävät paljon yleisemmälle tasolle.

Se, miten liikennetoimet saadaan linjaan hiili- ja teknologianeutraalisuustavoitteiden kanssa, jää täten käytännössä päätettäväksi yksittäisten säädöshankkeiden valmisteluiden yhteyteen seuraaville vuosille. Tämä tulee mittamaan sektoreiden kykyä tehdä yhteistyötä ja hyödyntää synergiamahdollisuuksia.

Biometaanin ja biopolttoaineiden rooli jää siis lopulta ratkaistavaksi yksittäisten säädöshankkeiden valmisteluiden yhteyteen. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n mielestä biometaanin rooli varmistetaan seuraavilla toimenpiteillä:

  • Poistamalla biometaania koskevat säädösesteet ajoneuvojen CO2-standardeista, jotta biometaani voidaan huomioida ajoneuvojen valmistajien velvoitteiden täyttämisessä.
  • Varmistamalla, että energiadirektiivin päivityksellä luodaan riittävät kannustimet nolla- ja vähäpäästöisten ajoneuvojen ja alusten käyttöön.
  • Lisäämällä teknologianeutraalisti kannustumia kestävästi tuotetun uusiutuvan energian tuotannolle ja käytölle uusiutuvan energian direktiivin päivityksen yhteydessä.
  • Päivitettäessä vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuridirektiiviä tulee varmistaa, että jäsenmaissa on riittävän kattava jakeluinfrastruktuuri vaihtoehtoisille käyttövoimille (myös biometaanille).
  • Vauhdittamalla päästöttömien ajoneuvojen ja alusten kehittämistä ja käyttöönottoa ensisijaisesti markkinaehtoisesti, hankintatukien ja -kannustimien sekä t&k-rahoituksen kautta.
  • Varmistamalla, että sektori-integraatiota edistetään horisontaalisesti kaikilla politiikka-aloilla.
  • Kirkastetaan biometaanin rooli liikennekäytössä tarkistettaessa kolmatta energiapakettia kilpailukykyisten vähähiilisten kaasumarkkinoiden sääntelemiseksi (direktiivi 2009/73/EU ja asetus 715/2009/EU) (komission työohjelma 2021). Pohjoismaat voivat toimia esimerkkeinä biometaanin tuottamisessa ja hyödyntämisessä sekä sektoreiden välisessä yhteistyössä.

Lisätiedot:

Toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä,
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry,
Eteläranta 10, 00131 Helsinki,
+358 400 987 805 | anna.virolainen-hynna@biokierto.fi
www.biokierto.fi

 

Scroll to Top