Energiaverotusohje päivitetty

Verohallinto on päivittänyt energiaverotusohjetta. Päivitykset koskevat biokaasun verotusta erityisesti  kestävyysjärjestelmävaatimusten soveltamista biokaasun verottomuusedun saamiseksi ja biokaasun sähköveroluokitusta. 

Biokaasun ja orgaanisten lannoitteiden/maanparannusaineidenosalta keskeisimmät kohdat ovat (kts. alapuolelta ohjeet suomeksi ja ruotsiksi):

2.4.5 Teollisen kierrätysmateriaalin valmistuksessa ja jalostuksessa käytetyn sähkön verotus

  • Biokaasun tuotanto on tässä ohjeessa tarkoitettua kierrätysteollisuutta, jos kyseinen biokaasu tuotetaan jätteistä, tähteistä, lignoselluloosasta, muiden kuin ruokakasvien selluloosasta, nurmikasveista tai sellaisesta väliaikaisesta kasvustosta, jonka käyttö ei lisää viljelymaan tarvetta. Biokaasun tuotannolla tar-koitetaan mädätysprosessia, biokaasun käsittelyä ja jalostamista biometaaniksi, sen paineistusta ja nesteytystä sekä mädätysjäännöksen jatkokäsittelyä ja jalostusta kierrätysravinteiksi.
  • Biokaasun tuotanto ei kuitenkaan ole kierrätysteollisuutta, jos se tuotetaan pääasiallisesti uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain (446/2007) eli ns. jakeluvelvoitelain 2 §:n 14 kohdassa tarkoite-tuista ravinto- tai rehukasveista eli paljon tärkkelystä sisältävistä viljelykasveista tai sellaisista sokeri- tai öljykasveista, joita tuotetaan maatalousmaalla pääviljelykasveina.
  • Esimerkiksi kierrätyspolttoaineen (REF) ja orgaanisten lannoitteiden/maanparannusaineiden valmistus on verotuskäytännössä katsottu olevan kierrätysteollisuutta.

3.3.3 Biokaasun kestävyys

  • Biokaasun verottomuusedun saamiseksi biokaasulaitoksella tulee olla Energiaviraston hyväksymä kestävyysjärjestelmä. Biokaasun pientuottajan ei kuitenkaan tarvitse osoittaa kaasun kestävyyttä.  Jos biokaasun tuottajalla ei ole Energiaviraston hyväksymää kestävyysjärjestelmää eikä kestävyysjärjestelmän hyväksyminen ole vireillä Energiavirastossa, katsotaan kyseisen tuottajan biokaasu ei-kestäväksi. Tässä tapauksessa valmisteverot tulee suorittaa ”tavallisen” biokaasun verotasolla (=maakaasun verotaso). Poikkeuksena edellisessä kappaleessa esitettyyn on seuraava tilanne, jossa biokaasun tuottaja ei pysty kestävyyslain perusteella hyväksyttämään kestävyysjärjestelmää Energiavirastossa. Jos biokaasun tuotantoa on yli 1 GWh vuodessa eikä tuottajalla ole vähintään 2 MW nimellislämpötehoista laitosta, eikä laitos ole hakeutunut jakeluvelvoitteen alaisuuteen eli tuottajalla ei ole oikeutta kestävyyslain 2 §:n perusteella saada kestävyysjärjestelmää, kyseisen tuottajan biokaasun katsotaan olevan verotuksen näkökulmasta kestävää ilman Energiaviraston hyväksymää kestävyysjärjestelmää.

Huomaa, että biokaasun pientuottajan pienkäyttäjän on tehtävä rekisteröinti-ilmoitus Verohallinnolle. Rekisteröinti on yksi pienkäytön verottomuuden edellytyksistä. Rekisteröinti pitää tehdä 30.6.2022 mennessä tai ennen toiminnan aloittamista.

Lisätietoa

 

Toimialan arviot päivityksistä

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry kannattaa päivityksiä. SBB yhdessä alan toimijoiden kanssa on aktiivisesti viestinyt verotuksen epäkohdista.

Yhdistyksen arvion mukaan näillä päivityksillä ratkaistaan ne biokaasun verotukseen liittyvät epäkohdat, jotka ovat ilmenneet biokaasun verotusmuutosten voimaantulon jälkeen. Biokaasun verotukseen tehtiin muutoksia 1.1.2022 alkaen. SBB arvion mukaan näillä päivityksillä varmistetaan biokaasun ja kierrätysravinteiden valmistuksen tasapuolinen kohtelu suhteessa muihin kilpaileviin ratkaisuihin. Nämä muutokset varmistavat myös osaltaan sen, että tuotannon kokonaiskustannukset pysyvät kohtuullisina.

 

 

AINEISTOT

Scroll to Top