Tiedote: Biometaanin ja biokaasun tuotanto kovassa kasvussa

Vuonna 2021 biometaanin tuotanto kasvoi edellisestä vuodesta yli 40 prosenttia. Liikennebiokaasun kysyntä on myös kasvussa, kun vuonna 2021 kasvua edellisestä vuodesta on 26 %. Biometaanin tuotanto jatkaa kasvuaan myös jatkossa, ja se on monikertaistumassa lähivuosina. Myös biokaasun tuotantokapasiteettiin on tulossa lisäystä. Vuosina 2021-2022 kasvu on seurasta biojäte- ja puhdistamolietepohjaisen biometaanin tuotantokapasiteetin kasvusta. Vuosina 2023-2025 on viimein tulossa isomman mittakaavan laitoksia, jotka käsittelevät maatalouden jätteitä, tähteitä ja lantaa. Mikäli kaikki julkiset investointisuunnitelmat toteutuvat, niin biokaasun ja biometaanin kokonaistuotanto vuonna 2025 voisi olla lähes 2 terawattia – tuotanto siis tuplaantuisi neljässä vuodessa.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2021 biometaanin tuotanto oli noin 156 GWh (+42 % vuoteen 2020 verrattuna) ja biokaasun tuotanto noin 750 GWh (-2 %). Biometaanin tuotanto on ollut kasvussa viime vuosina.

Vuonna 2022 biokaasun ja biometaanin kokonaistuotannon odotetaan menevän kirkkaasti yli terawattitunnin. Vuonna 2022 biometaanin tuotanto kasvaa, kun edellisvuonna valmistuneet laitokset saadaan täyteen vauhtiin, ja ylipäätänsä kasvaneen kysynnän myötä laitosten käyntiaste on suhteellisen korkea.

Mikäli nyt tiedossa olevat julkiset investointisuunnitelmat realisoituvat, vuosina 2023-2025 rakennetaan ja otetaan käyttöön uutta kotimaista biometaanin tuotantokapasiteettiä yhteensä noin 740 GWh. Vastaavasti uutta sähkön ja lämmön tuotantokapasiteettia on tulossa noin 145 GWh, josta huomattava osa on suunniteltu toimijoiden omaan käyttöön. Kaikkiaan suunnitteilla ja rakenteilla vuosina 2023-2025 on 6 uutta biokaasulaitosta ja 18 biometaania tuottavaa laitosta, sekä lisäksi muutamiin olemassa oleviin biokaasulaitoksiin on suunnitteilla asennettavan biometaanin jalostusyksiköt.

Vuonna 2023 rakentuu lisää biokaasukapasiteettiä yhdyskuntien ja puhdistamolietteiden käsittelyyn. Vuosina 2024-2025 tulee syntymään uutta tuotantokapasiteettiä nimenomaan maatalouden jätteiden, tähteiden ja lannan jalostamiseen. Tässä kyse on nimenomaan keskisuuren ja suuren mittakaavan laitoksista, ns. keskitetyt laitoksista, joiden tuloa on odotettu kovasti viime vuodet.

Vuonna 2025 kotimainen biometaanin tuotanto olisi lähes 1000 GWh, siis jos nykyinen tuotanto säilyy ja mikäli nyt tiedossa olevat julkiset investointisuunnitelmat realisoituvat. Samoilla oletuksilla biokaasun tuotanto olisi noin 900 GWh. Näissä arvioissa on mukana vasta yksi Suomen lantabiokaasu Oy:n tuotantoyksikkö.  Synteettisen metaanin, ns. sähköpolttoaine, tuotanto ei ole mukana arviossa, sillä arvio koskee ainoastaan biomassapohjaista tuotantoa. Ensimmäinen synteettisen metaanin tuotantolaitoksen on määrä valmistua vuonna 2024 Harjavaltaan ja se tuottaisi synteettistä metaania noin 23 GWh.

Tarvitaan ennakoitavaa ja vakaata toimintaympäristöä

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n arvion mukaan seuraavina vuosina on mahdollisuus ottaa kunnon kasvuloikkia kotimaisessa biokaasun ja biometaanin tuotannossa. Liikennekaasun kysynnän vahvistuminen erityisesti raskaassa liikenteessä ja teollisuudessa ovat suuressa roolissa investointisuunnitelmien realisoitumisessa – vakaan ja ennakoitavissa olevan toimintaympäristön merkitystä ei voi liikaa korosta.

Suomen biokaasun tuotantotavoite on 4 TWh vuodelle 2030, josta lähes puolet tuotettaisiin maatalouspohjaisista jätteistä ja tähteistä. Asiantuntijat ovat arvioineet, että vuonna 2030 biokaasulle ja biometaanille olisi kysyntää 4- 11 TWh edestä. Huomattava osuus kysynnästä suuntautuisi biometaaniin, josta raskaat ajoneuvot voisivat kuluttaa 2,5-4 TWh, henkilöautot 0,5-1 TWh, bussit 0,5 TWh, teollisuus 0,5-4 TWh ja laivat 0,85-4 TWh. Lämmön- ja sähköntuotannossa biokaasua arvioitiin kulutettavan 0,4-2 TWh edestä. Jatkossa biometaania voidaan tuoda entistä helpommin myös muualta Euroopasta, sillä Baltian kaasuputki yhdistyy Keski-Euroopan kaasuputkeen. Kotimaisen liikennebiokaasun tuotantoon kannattaa kuitenkin satsata, sillä näin saada myös aluetalous- ja ympäristöhyötyjä.

 

LISÄTIETOA

  • Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n laatimissa tuotantoarvioissa ovat mukana investointihankkeet, jotka ovat saaneet tai hakeneet energiainvestointitukea, tai hankkeen käynnistymisestä on annettu muu julkinen investointi-ilmoitus (tilanne 20.9.2022). Suomen Biokierto ja Biokaasu ry uskoo, että kansalliset toimet ravinne- ja energiaomavaraisuuden parantamiseksi sekä koron elvytystuilla saadaan rakennettua lisäkapasiteettia Suomeen, parhaimmillaan saadaan aikaan kunnon kasvupyrähdys.
  • Anna Virolainen-Hynnä, toiminnanjohtaja Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, anna.virolainen-hynna@biokierto.fi, 0400-987805
Kuva 1: Biokaasun ja biometaanin tuotanto 2020-2026.Lähde: 2010-2017 Biokaasurekisteri, 2018-2021 Tilastokeskus ja 2022-2026 SBB.

 

Taulukko 1: biometaanin, biokaasun ja synteettisen metaanin tuotanto Suomessa. Lähde: vuodet 2020-2021 Tilastokeskus, 2022-2025 Suomen Biokierto. 2022-2025 luvuissa ovat mukana Energiainvestointitukea saaneet tai hakeneet investointihankkeet, tai muu julkinen investointi-ilmoitus (tilanne 18.9.2022).
Scroll to Top