Tiedote: Biokaasuohjelman toimeenpano edennyt, mutta työtä tulee jatkaa

Julkaisuvapaa 2.2.2023 klo 10

Kansallinen biokaasuohjelman toimeenpano on pääosin edistynyt suunnitelman mukaisesti. Toimeenpanossa on kuitenkin ollut viivästystä ja usea toimenpide on edelleen ajankohtainen. Biokaasusektori pitää tärkeänä, että biokaasuohjelma pidetään ajan tasalla ja biokaasuohjelmatyö on jatkuvaa.

Nykyinen biokaasuohjelma määrittelee kaikkiaan 24 toimenpide-ehdotusta vastuutahoineen ja aikataulutuksineen toteuttavaksi vuosina 2020-2023.  Osa toimenpiteistä koskee ainoastaan biokaasua, mutta huomattava osa toimenpiteistä koskee laajaa joukkoa toimijoita.

Viivästyneiden toimenpiteiden joukossa ovat olleet esimerkiksi maatalouden rahoituskehyksen uudistus, ilmasto- ja energiapolitiikan päivitys ja lannoitelainsäädännön päivitys.Biokaasun ottaminen biopolttonaineiden jakeluvelvoitteeseen kesti odotettua kauemmin, mutta tämä toteutui viimein vuoden 2022 alussa. Yleiseen jakeluvelvoitteeseen tehtiin kuitenkin muutoksia myös vuoden 2022 aikana. Biokaasulaitosten investointitukia koskevaan kokonaisuutta on työstetty useaan otteeseen kauden aikana, vähintäänkin määrärahoista on neuvoteltu säännöllisesti valtion vuosittaisissa budjettineuvotteluissa. Biokaasun verotusta on muutettu sekä vuoden 2022 että vuoden 2023  osalta. Ravinnekiertokorvaus on edelleen valmistelussa maa- ja metsätalousministeriössä, sillä se odottaa EU:n valtiontukilainsäädäntöön liittyvän ryhmäpoikkeusasetuksen päivitystä. Valtion vuoden 2023 budjetissa on kyllä varattu ravinnekiertokorvaukselle 4M€ määrärahat. Liikennebiokaasun edistäminen on niin ikään tapahtunut aaltoillen: fossiilittoman liikenteen tiekarttatyössä on määritelty tavoitteet ja toimenpiteet, mutta käytännössä ratkaisut tehdään keväisin ja syksyisin valtion budjettineuvotteluiden yhteydessä.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry pitää tärkeänä, että biokaasuohjelman toimenpiteet toteutetaan täysimääräisesti ja ajallaan. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n mielestä biokaasuohjelma on tehokas tapa varmistaa biokaasun ja ravinnekierrätyksen huomioiminen, kun horisontaalisia säädöksiä valmistellaan ja toimeenpannaan eri hallinnonaloilla. Koordinaatiotyölle on tarvetta myös vuosina 2023-2027, koska kansallisia säädöksiä päivitetään Euroopan Unionin 55-valmiuspaketin mukaisiksi.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n näkemyksen mukaan toimialan kehittäminen vaatii edelleen työtä. Erityisesti biokaasun markkinakysynnän kasvattaminen olisi tarpeen. Raskaiden kaasuajoneuvojen osalta on vielä myös käytännön haasteita, sillä Suomessa ollaan vasta pilotointivaiheessa raskaiden kaasuajoneuvojen osalta. LNG-jakeluinfran puutteellisuus on yksi suurimmista esteistä tällä hetkellä, koska ammattiliikenne tarvitsee riittävän kattavan ja luotettavan jakeluinfran.

Kansallinen biokaasuohjelma valmistui tammikuussa 2020. Ohjelma laadittiin ministeriöiden ja sidosryhmien kanssa yhteistyönä. Biokaasuohjelma sisältää toimialan nykytila-arvion sekä kartoituksen alan keskeisistä haasteita ja kehityskohteista sekä toimenpide-ehdotuksia haasteiden ratkaisemiseksi.  Biokaasu linkittyy niin maatalouteen, liikennekysymyksiin, kiertotalouteen, aluetaloudellisiin kysymyksiin kuin ilmasto- ja energia-asioihin. Tämän vuoksi biokaasuun liittyvä päätöksenteko jakautuu useille eri ministeriöille (TEM, MMM, YM, LVM, VM).

Lisätietoa: Anna Virolainen-Hynnä, toiminnanjohtaja Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, anna.virolainen-hynna@biokierto.fi, 0400-987805

KUVATEKSTI: Kansallisen biokaasuohjelman toimeenpano sisällöllisesti. Lähde: Suomen biokierto ja Biokaasu ry, tilannearvio perustuu julkisesti saatavaan tietoon. Päivitetty 31.1.2023

 

 

 

Scroll to Top