Tiedote: Biokaasu- ja ravinnekiertoasiat budjettiriihessä

Julkaisuvapaa 26.8.2020, klo 10:30

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, pitää ministeriöiden vuoden 2021 talousarvioesityksiä hallitusohjelman mukaisina biokaasu- ja ravinnekierrätysasioiden osalta. Kehitettävääkin löytyy, mm. liikkumisen työsuhde-etumuutoksen tulisi mahdollistaa sähköautojen ohella myös kaasuautot. Toimialalle tärkeitä kysymyksiä tullaan ratkomaan myös seuraavien vuosien budjettiriihissä. Biokaasutuotanto ja ravinteiden kierrätys ovat toimintoja, jotka ylittävät perinteiset sektorirajat, minkä vuoksi niiden edistämistoimia tulee tarkastella kokonaisuutena kiertotalous- ja vähähiilisyystavoitteiden näkökulmasta – välttäen energia-, ympäristö- ja maatalouspolitiikkojen vastakkainasettelua.

VM:n talousarvioehdotuksessa keskeisemmät biokaasu- ja ravinnekierrätysasioita koskevat budjettiasiat ovat:

 • ravinnekiertokorvaus (MMM; 4M€),
 • biokaasu- ja lannankäsittelyn investointituki (MMM; 4M€),
 • hankinta- ja konversiotuki (LVM; 6M€) sekä
 • sähkö- ja kaasujakeluinfrastruktuurituki (TEM 8M€).

Tärkeitä toimialan edistämiseksi ovat myös seuraavat laajemmat momentit:

 • energiainvestointituki (TEM; 140M€),
 • ympäristökorvaus (MMM; 229M€),
 • kiertotalouden edistämisen toimet (TEM; 66M€) ja
 • eräät ympäristömenot (sis. ravinteiden kierrätyksen edistäminen; YM; 24€).

Merkittävä osa biokaasun ja ravinnekierron edistämiseen liittyvistä budjettiasioista jää kuitenkin päätettäväksi seuraavien vuosien budjettiriihiin ja muuhun päätöksentekoon. Näitä asioita ovat erityisesti liikennepolttoaineiden jakeluvelvoite, energia- ja liikenneverotuskysymykset ja uuden maatalousrahoituskauden toimeenpano. Kansallisen biokaasuohjelman toimintasuunnitelmaan on määritelty biokaasun ja ravinnekierron kannalta keskeiset toimet vastuutahoineen ja aikatauluineen, joiden toteuttamisen käynnistäminen ja toimeenpano suunnitellusti on ensiarvoisen tärkeää.

Hallitusohjelman mukaisesti maa- ja metsätalousministeriössä valmistellaan parhaillaan ravinnekiertokorvausta sekä biokaasu- ja lannankäsittelyn investointitukea. SBB pitää kaikkein tärkeimpänä asiana, että pikaisesti päätetään näiden tukien reunaehdot (kuka, mitä ja koska) ja saada rahoitushakuprosessit käyntiin. SBB uskoo, että näin saadaan käynnistettyä uusia investointihankkeita jo vuonna 2021. Toteutuneet investoinnit avaavat puolestaan mahdollisuuksia uusille investoinneille. Tukimuotoja voidaan tarvittaessa myöhemmin jatkokehittää.

SBB peräänkuuluttaa edelleen pitkän aikavälin toimenpiteitä biokaasutuotannon ja ravinnekierrätyksen lisäämiseksi. Tämän vuoksi SBB esittää, että hallitusohjelmassa olevien ohjauskeinojen lisäksi Suomi hakisi EU:n elvytyspaketista lisävauhtia kansallisen biokaasusektorin kehittämiseen. Biokaasun, ravinnekierrätyksen ja hiiliviljelyn edistämisellä tulisi olla vahva rooli myös maatalouden uudella rahoituskaudella (2021-2027).

Liikennebiokaasun jakeluvelvoite langettaa veron liikennebiokaasulle. SBB:n mielestä järkevä verotaso on nykyinen maakaasun lämmityspolttoaineverotason energiakomponentti, jolloin verokuorma jää suhteellisen alhaiseksi ja yhdessä jakeluvelvoitteen kanssa edistää markkinan kehittymistä. Lisäksi SBB pitää tärkeänä, että biokaasu on osa yleistä jakeluvelvoitetta. Biokaasun jakeluvelvoitteen nopea käyttöönottoaikataulu on myös tärkeää, ja mieluiten se olisi käytössä jo vuonna 2022. SBB:n mielestä jakeluvelvoitteessa hyvää on se, että se on paitsi pitkän aikavälin ohjauskeino, että myös win-win-ratkaisu biokaasun tuottajille, polttoainejakelijoille, kaasuautoilijoille ja verottajalle. Kaasuautoilua voidaan omalta osaltaan edistää järkevällä liikenteen kokonaisverotuksella (auto-, ajoneuvo- ja polttoaineverot).

Muu evästys /muistilista syksyn budjettiriiheen:

 • Budjetti 2021: Ravinnekiertokorvauksen 4M€ reunaehdot tulee päättää pikaisesti ja tulee olla käytössä 2021-2023 hallitusohjelman mukaisesti. Korvauksen määrittelyssä tulee varmistaa tuen vaikuttavuus biokaasu- ja ravinnekierron edistämisen kokonaisuuden näkökulmasta.
 • Budjetti 2021: Biokaasu- ja lannankäsittelyn investointituen 4M€ reunaehdot tulee päättää pikaisesti ja saada tuki haettavaksi täysimääräisenä mahdollisimman pian hallitusohjelman mukaisesti. Vuodelle 2020 suunniteltu tukisumma tulee siirtää siirtomäärärahana vuodelle 2021 tai 2022. Tuen määrittelyssä tulee varmistaa tuen vaikuttavuus biokaasu- ja ravinnekierron edistämisen kokonaisuuden näkökulmasta, kuten minkälaiseksi suunnitteilla oleva ravinnekiertokorvaus muotoutuu. Olisi tärkeää, että tuki edistäisi aidosti ravinteiden kierrätystä, uusien investointien syntymistä ja kierrätysravinnemarkkinoiden syntymistä.
 • Budjetti 2021: LVM:n työsuhdeautoetua tulee laajentaa sähköautoista myös kaasuautoihin, mikä tukisi kustannustehokkaasti liikenteen päästöjen vähentämistä tuomalla autokantaan uusia kaasuautoja yritysleasingin kautta.
 • Budjetti 2021: TEM:n kaasujakeluinfrastruktuuritukisumman tulisi sisältää biokaasuohjelmalle hallitusohjelmassa esitetty 5M€ vuodelle 2021; nyt VM esittää 4M€.
 • Budjetti 2021: MMM:n maatiloille ja maatilayrityksille suunnattua investointitukea tulisi korottaa määräaikaisesti.

Lisätietoa: Anna Virolainen-Hynnä, toiminnanjohtaja Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, anna.virolainen-hynna@biokierto.fi, 0400-987805, www.biokierto.fi

AINEISTOT

Scroll to Top