SBB:n toimittama kirje bio- ja kiertotalousasioita työstäville päättäjille ja virkamiehille

Kirje /sähköposti 3.9.2020: ravinnekierto tulisi saada mukaan biotalous- ja kiertotalousstrategioihin 

Vastaanottajat: ministeri Jari Leppä, ministeri Mika Lintilä, ministeri Krista Mikkonen,

Kopiona valtiosihteeri Kimmo Tiilikainen, alivaltiosihteeri Petri Peltonen, neuvotteleva virkamies Birgitta Vainio-Mattila, neuvotteleva virkamies Taina Nikula, erityisasiantuntija Sari Tasa, teollisuusneuvos Pekka Grönlund, ylitarkastaja Ulla Palander sekä neuvotteleva virkamies Anne Vehviläinen. 

 

Hyvät bio- ja kiertotaloutta edistävät virkamiehet ja päättäjät,

haluamme kiittää siitä, että kansallisen Biotalousstrategian päivitystyö on viimein lähtemässä käyntiin. Biotalous on ehdoton vahvuus Suomelle ja biotalouden toimintaympäristön vaaliminen ja vahvistaminen on hyvin tärkeää. Biotalous tuo keskiöön eri toimialojen välisen yhteistyön. Ratkaisut biopohjaisten luonnonvarojen käytöstä ovat kriittisiä – miten löydetään balanssi valmistavan teollisuuden raaka-ainehuollon ja toisaalta uusiutuvan energian tuotannon välillä ja samalla varmistetaan myös ekosysteemipalveluiden toimivuus.

Olemme kuitenkin huolissamme siitä, että ravinnekierto ja biopohjaisten aineisten kierto ovat unohtumassa Biotalousstrategian päivitystyöstä. Suomelle laaditaan parhaillaan myös kiertotalouden strategista edistämisohjelmaa YM:n johdolla. Tällä hetkellä näyttää siltä, etteivät ravinnekierto ja biopohjaisten tuotteiden kierto ole mukana kiertotalouden edistämisohjelmassa.

Nyt on uhkana, että ravinnekierto uutena teemana jää sekä bio- että kiertotalousstrategioiden ulkopuolelle. Tämä ei ole hallitusohjelman mukaista. Tämä voi olla seurausta siitä, että ravinnekiertoon liittyvät asiat ovat levittäytyneet niin kovin laajasti eri ministeriöille (erityisesti MMM, TEM ja YM, sekä lisäksi biokaasun osalta myös LVM ja VM) ja kokonaiskoordinaatio puuttuu.

Kiertotaloushengen ja vähähiilisyysperiaatteiden mukaisesti on välttämätöntä, että myös Suomessa biotalouskäsitettä laajennetaan nyt metsästä pelloille ja vieläpä laajemmin biomassojen kierrättämiseen. Tällä voidaan välttää myös asioiden siiloutuminen, joka tyypillisesti haittaa synergioiden syntymistä ja yhteistyön tekemistä eri sektoreiden välillä. Esimerkiksi EU:n biotalousstrategia on näiltä osiin laajempi kuin Suomen vuonna 2014 hyväksytty Biotalousstrategia. Keväällä 2020 Euroopan komission julkaisemassa Pellolta Pöytään strategiassa (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_884) kestävä ruokaketju ja ruokaturva ovat keskiössä. Ravinnekierto ja biokaasu ovat Pellolta Pöytään strategiassa esitettyjen ratkaisujen joukossa, ja ne ovat tunnistettu myös vuonna 2018 julkaistussa uudessa EU:n biotalousstrategiassa (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/IP_18_6067 ). Ravinnekierto linkittyy yleensä aina myös hiilen kiertoon, joten se on ytimessä hiilineutraalin bio- ja kiertotalouden luomisessa. Teknologianeutraalisuuden varmistamiseksi olisi tärkeää, että biokaasuala olisi mukana biotalousstrategiatyössä. Biokaasusektorin valmistamat lopputuotteet (kierrätyslannoitteet ja -ravinteet ja biokaasu) kilpailevat muiden vastaavien tuotteiden kanssa, jotka ovat nyt edustettuina biotalouspaneelissa.

Pyydämme, että Suomen Biokierto ja Biokaasu ry nimettäisiin mukaan kansalliseen biotalouspaneeliin sekä otetaan muulla tavoin mukaan kansallisen biotalousstrategian päivitystyöhön. Esitämme myös, että ravinnekierto huomioitaisiin riittävällä tasolla myös päivittyvässä kansallisessa kiertotalouden strategisessa edistämisohjelmassa. SBB edustaa toimijoita, jotka ovat kiinnostuneita ravinnekierrosta, biokaasusta, uusiutuvista kaasuista ja kaasuautoilusta. SBB jäsenet tuottavat 70 % suomalaisesta biokaasusta, omistavat 85 % liikennekaasun jakeluasemista sekä vastaavat yli 50 % kierrätysravinnetuotannosta.

Ystävällisin terveisin,
Anna Virolainen-Hynnä Toiminnanjohtaja | Executive Director
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry | Finnish Biocycle and Biogas Association
Eteläranta 10, 00131 Helsinki, Finland
+358 400 987 805 | anna.virolainen-hynna@biokierto.fi

 

 

AINEISTOT

Scroll to Top