SBB:n arviot vaihtoehtoisten käyttövoimien kansallisesta seurantaraportista

LVM julkaisi helmikuun lopussa kansallisen seurantaraportin liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfraan liittyen. Raportti sisältää Euroopan komission vaatimat tiedot kansallisen suunnitelman toteuttamisen osalta. Pakollisten raportointien lisäksi raportissa esitetään näkemys tavoitteiden päivittämisestä ja uusista edistämistoimenpiteistä. 

Direktiivin mukaisesti Suomen on raportoitava säännöllisesti Euroopan komissoille kansallisen suunnitelman toimeenpanosta. Vuona 2019 tehtiin ensimmäinen seurantaraportti. Kaasuautoilun osalta kansallisessa suunnitelmassa on asetettu 50 000 kaasuhenkilöauton tavoite vuoteen 2030 sekä tavoitteet paineistetun ja nesteytetyn kaasun jakeluinfralle sekä toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi.

SBB oli mukana 24.4.2019 – 31.12.2019 LVM:n nimeämässä työryhmässä, joka avusti liikenne- ja viestntäministeriötä seurantaraportin koostamisessa. Työryhmän tehtävänä oli laatia Suomen kansallisen jakeluinfrasuunnitelman ensimmäinen seurantaraportti Komission ohjeistuksen mukaisesti sekä seurannan antaman tiedon pohjalta arvioida kansallisessa suunnitelmassa asetettuja tavoitteita ja toimenpiteitä sekä tarpeen vaatiessa tehdä ehdotus suunnitelman päivittämisestä. Työryhmässä oli mukana kattava joukko Suomen parhaita asiantuntijoita eri vaihtoehtoisten käyttövoimien piiristä.

 

Hyvä tilannekuva vaihtoehtoisista käyttövoimista

SBB:n mielestä työryhmän työ onnistui hyvin nykytilan kuvaamisen osalta. Työn lopputulokseksi saatiin hyvä ja kattava tilannekatsaus vaihtoehtoisten käyttövoimien nykytilasta Suomessa.

Raportti nojaa vuonna 2017 julkaistuun Suomen kansalliseen ohjelmaan liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkon edistämisestä, jolloin seurantaraportin koostamisen yhteydessä ei ollut mahdollista muuttaa suunnitelman sisältöä. Kaasuautoilun kohdalla kansallinen suunnitelma on hyvin vaatimaton. Suomi näyttää saavuttavan kaasuautoilulle asetetut tavoitteet nykyisillä ohjauskeinoilla, missä mielessä tavoitteen asetannan kunnianhimon tasoa olisi mahdollista korottaa. Selkeä puute on myös se, ettei suunnitelmassa ole huomioitu kaasun potentiaalia raskaassa liikenteessä, minkä johdosta suunnitelmasta puuttuu tavoitteet ajoneuvojen osalta sekä kattavampi raskaan kaluston jakeluinfra.

 

Tarvitaan lisää panostusta vaihtoehtoisiin käyttövoimiin

Työryhmän tehtävänä oli esittää ehdotus suunnitelman päivittämisestä, mikäli se koettiin tarpeelliseksi. Työryhmä koki päivityksen tarpeelliseksi.  Seurantaraportin lopussa onkin osio, jossa työryhmä esittää yhteiset näkemykset tavoitteiden päivittämisestä yleisellä tasolla sekä yhdeksästä uudesta toimenpiteestä vaihtoehtoisten käyttövoimien edistämiseksi. Kaasuautoilun osalta keskeisimmät toimenpide-ehdotukset ovat raskaan kaluston hankintatuki, julkisen lataus- ja tankkausasemaverkoston tuen jatkaminen, uusien teknologioiden käyttöönoton edistäminen julkisten hankintojen kautta, sekä jakeluvelvoitteen laajentaminen ja tässä yhteydessä tärkeä kirjaus pyrkimyksistä biokaasun kilpailukyvyn säilyttämisestä. SBB:n mielestä tärkeitä toimenpiteitä!

SBB pitää vaihtoehtoisia käyttövoimia koskevien tavoitteiden ja toimenpiteiden päivittämistä tarpeellisena, sillä viime vuosina päivitetty ilmastopolitiikka ja hallitusohjelma vaativat enemmän toimenpiteitä liikenteen ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Biokaasun liikennekäytön lisääminen on perusteltua myös esimerkiksi aluetaloudellisista, maatalouspoliittisista ja ympäristöllisistä syistä. On selvää, että kaasuautoilu nykyinen tavoitetaso on hyvin vaatimaton ja näyttää siltä, että asetettuihin tavoitteisiin päästää jo olemassa olevilla ohjauskeinoilla. Käytännössä liikennepoliittisia tavoitteita ja toimenpiteitä määritellään vuoden 2020 aikana liikenteen tiekarttatyön sekä kansallisessa ilmastopolitiikan päivitystyön yhteydessä.

 

Lisätietoa:

Scroll to Top