SBB mukana kansallisessa biokaasuohjelman laadintatyössä

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 1.10.2019 työryhmän valmistelemaan kansallista biokaasuohjelmaa, jonka avulla on määrä edistää toimia fossiilisia polttoaineita korvaavan biokaasun tuotannon ja käytön lisäämiseksi Suomessa.

Kansallisen biokaasuohjelman laatiminen on yksi pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman toimenpiteistä. Biokaasuohjelmalla pyritään löytämään keinot ottaa käyttöön biokaasun tuotantopotentiaali sekä kehittää Suomen elinvoimaisuutta ja edistää ilmastotavoitteisiin pääsyä. Hallitusohjelmaan on kirjattu myös ravinnekierron toimenpidekokonaisuus, jolla edistetään kierrätyslannoitevalmisteiden markkinoiden kehittämistä, jonka avulla tehostetaan myös ravinteiden tarkoituksenmukaista käyttöä ja materiaalitehokkuutta sekä vähennetään ilmasto- ja vesistöpäästöjä. Hallitusohjelmassa on mukana ravinnekiertoon perustuvan biokaasun tuotantotuen käyttöön. Biokaasuinvestointien lisäksi tuetaan myös uusia lannankäsittelytekniikoita sekä järkevöitetään biokaasulaitosten sääntelyä mm. luvituksen ja energian ulosmyynnin osalta. Kestävästi tuotettu biokaasu sisällytetään biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen piiriin ja biokaasun jakeluverkon laajennuksia tuetaan hyödyntäen EU:n rahoituspotentiaalia. Lisäksi biokaasulle konvertoidut traktorit tulee saada rekisteröidä tieliikennekäyttöön.

Työryhmän puheenjohtaja on TEM:n energiaosaston ylijohtaja Riku Huttunen. TEM:n lisäksi työryhmässä on edustus neljästä muusta ministeriöstä (MMM, YM, LVM ja VM). Työryhmän pysyvät asiantuntijat ovat Bioenergia ry:stä, Energiateollisuus ry:stä, Envitecpolis Oy:stä, Gasum Oy:stä, Luonnonvarakeskus Lukesta, MTK ry:stä, SEO:sta, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:stä, Suomen Kaasuyhdistys ry:stä ja Suomen ympäristökeskus Sykestä. SBB:stä edustajana on toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä ja varajäsenenä on SBB:n hallituksen jäsen sekä Biokaasuvaliokunnan puheenjohtaja Teija Paavola. Työryhmän jäsenten ja pysyvien asiantuntijoiden lisäksi hankkeen puitteissa järjestetään vähintään yksi kuulemistilaisuus.

Työryhmän raportin valmistuu viimeistään tammikuussa 2020. Raportissa kuvataan nykytila, merkittävimmät biokaasun laajamittaisen tuotannon ja käytön hidasteet ja esteet sekä ehdotukset näiden ratkaisemiseksi ja hallitusohjelman kirjausten toimeenpanemiseksi. Työryhmän raportti suosituksineen esitellään ilmasto- ja energiapoliittiselle ministerityöryhmälle.

Lisätietoa:

 

Scroll to Top