RED II:n kestävyyskriteerityöryhmän väliraportti julkaistu

Uusiutuvan energian direktiivi (ns. RED II) tulee toimeenpanna kansallisesti kesään 2021 mennessä. Direktiivillä on vaikutusta biokaasusektorin toimintaympäristöön, sillä se edellyttää muun muassa kestävyyskriteerien ulottamista myös ns. biomassapolttoaineisiin eli nestemäisten polttoaineiden lisäksi myös sähkön- ja lämmöntuotannon kiinteisiin ja kaasumaisiin polttoaineisiin.

TEM:n kestävyyskriteerit -työryhmän 1. vaiheen väliraportti julkaistiin 27.11.2019. Väliraportti sisältää työryhmän ehdotuksia, joiden pohjalta TEM valmistelee virkamiestyönä HE-luonnoksen kestävyyslain muuttamiseksi.

SBB:n mielestä väliraportissa on huomioitu biokaasun erityiskysymykset hyvin, mutta toimeenpanon suhteen jää vielä paljon pohdittavaa ensi vuodelle. Osa asioista tullaan viemään lainsäädäntöön, mutta osa asioista tulee jäämään Energiaviraston ohjeistuksen varaan. Biokaasun osalta keskeisiä kysymyksiä kestävyyskriteerien suhteen ovat mm.

  • Kestävyyskriteereiden soveltaminen eri kokoluokille (direktiivi mahdollistaa kevyemmät menettelyt pienille toimijoille),
  • Biokaasun tuotannon kasvihuonekaasupäästövähennysten laskeminen, missä yhteydessä määritellään esimerkiksi se, milloin nurmi on lainsäädännön mukaan kestävä biokaasulaitoksen syöteaineena. SBB kehottaa toimijoita tutustumaan jo etukäteen laskentasääntöihin!
  • Kestävyyskriteerien suhde muuhun lainsäädäntöön, kuten uusiutuvan energian edistämiseen liittyvät toimet.

 

Kestävyyskriteerit -työryhmä

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 9.4.2019 työryhmän selvittämään RED II:n edellyttämiä muutoksia kansalliseen kestävyyskriteerilainsäädäntöön. Työryhmän toimikausi on 9.4.2019-30.10.2020. SBB on mukana työryhmässä (Anna Virolainen-Hynnä varsinainen jäsen, varajäsenenä Matti Oksanen, Gasum Oy).

Työryhmän työ jakautuu kahteen eri osaa. Ensimmäisessä vaiheessa on arvioitu sitä, mitä uutta sääntelyä tai muutoksia nykyiseen lainsäädäntöön tarvitaan RED II:n toimeenpanemiseksi. Toisessa vaiheessa arvioidaan mahdollisen valtioneuvoston asetuksen tarvetta sekä muuta kansallista toimeenpanoa, ottaen huomioon mm. tulevat komission täytäntöönpanosäädökset.

 

Lisätietoa:

 

Scroll to Top