Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma –  nyt on hyvä tilaisuus saada rahoitus hyviin ravinnekierrätys- ja hiilensidontahankkeisiin.

Mihin tukea voi saada?

Tarkoituksena on tukea kehittämistä sekä tuotannollisten investointien aloittamista, joiden tavoitteena on biomassiosta peräisin olevien ravinteiden kierrätyksen edistäminen. Rahoituksella tuetaan ravinteiden kierrätykseen liittyvien uusien teknologioiden kehittämistä ja käyttöönottoa. Rahoitus on tarkoitettu pääasiassa pk-yrityksille (myös yhteisöt voivat olla hakijoina) ja tukiprosentti vaihtelee 15 – 80 % hakijatahon ja hankkeen sisällön mukaan.

TKI-hankkeet: Kokeiluohjelmalle on vuosina 2020 – 2022 myönnetty määrärahaa käytettäväksi tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin yhteensä n. 5,7 milj. €. Tälle vuodelle kokeiluohjelma saa lisäksi vajaan 3 milj. euron lisämäärärahan. Tukea voidaan myöntää tutkimus- ja kehittämistoimintaan, innovaatiotoimintaan sekä prosesseihin ja organisointiin liittyvään innovaatiotoimintaan. Toistaiseksi myönteisen rahoituspäätöksen on saanut 36 TKI-hanketta, joista 35 on liittynyt tutkimus- ja kehittämistoimintaan ja yksi prosesseihin liittyvään innovaatiotoimintaan. Tukea hankkeisiin on toistaiseksi sidottu n. 4,8 €.

Investoinnit: Vuosille 2020 – 2021 on myönnetty erillinen määräraha ravinnekierrätyksen tuotannollisen toiminnan aloittamiseen liittyviin kone-, laite – ja rakennusinvestointeihin 7 450 000 €. Toistaiseksi on myönteisen rahoituspäätöksen saanut viisi hanketta, joihin on sidottu määrärahaa 6,1 milj. Tälle vuodelle on myönnetty investointeihin n. 7 milj. euron lisämääräraha

Neuvonta- ja tiedotushankkeet: Vuosille 2021 ja 2022 on maa- ja metsätalousministeriö myöntänyt edellisten lisäksi yhteensä 1,1 milj. euroa kolmeen erilliseen hankkeeseen, joiden tavoitteena on lisätä ravinteiden kierrätystä ja biokaasun tuotantoa ja käyttöä. Näitä hankkeita hallinnoi myös Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön-hankkeelle (MARIKA) on myönnetty 400 000 €, toteuttajana on ProAgria Keskusten liitto. Turkislannan ravinteiden kierrätys – hankkeelle (Tassunjälki) on myönnetty 300 000 €, toteuttajana on FIFUR Oy. Tulevaisuuden maanviljelijät-hanketta toteuttaa Hämeen Ammattikorkeakoulu ja sille on myönnetty 400 000 € määräraha.

Hankkeiden teemat: Kokeiluohjelmassa ei ole käytössä toimialarajoitusta, joten hankkeiden teemat ja aiheet vaihtelevat suuresti. Hankkeessa tehtävän kehittämisen tai investoinnin täytyy kuitenkin liittyä biomassojen ravinteiden kierrätyksen edistämiseen. Ohjelmaa toteutetaan koko manner-Suomen alueella ja hankkeita on tällä hetkellä käynnissä Lapin, Kainuun ja Etelä-Savon maakuntia lukuun ottamatta kaikissa muissa maakunnissa. Sijoittumisessa näkyy kuitenkin painottuminen rannikkoalueille ja Länsi-Suomeen, missä on tutkitusti myös suurin ravinnekuormitus.

Kokeiluohjelmasta on myönnetty rahoitus kahdeksaan hankkeeseen, joiden aihe liittyy ravinteiden erottamiseen erilaisilla menetelmillä biokaasutuksen rejekteistä. Seuraavaksi yleisin hankeaihe on erilaisten lantojen käsittely erilaisilla menetelmillä myytäviksi lannoitteiksi, biokaasutuksen raaka-aineiksi tai eläinten kuivikemateriaaliksi. Erilaisten elintarviketuotannon tai metsä- ja elintarviketeollisuuden sivuvirtojen prosessointia edelleen korkeamman jalostusasteen tuotteiksi tutkitaan viidessä erillisessä hankkeessa. Samoin viisi hanketta keskittyy erilaisten biomassojen käsittelymenetelmien tutkimiseen. Lisäksi onyksittäisiä hankkeita, jotka liittyvät järviruo’on keräämiseen ja käyttöön, biohiilen käyttöön, turpeen korvaamiseen kasvualustamateriaalina, ravinnekuituihin, kierrätyslannoitetuotantoon sekä kiertolannoitteiden käytön edistämiseen kasvihuoneviljelyssä.

Valtio on huoltovarmuuspaketista myöntänyt tälle ja ensi vuodelle yhteensä 23,5 milj. euron lisämäärärahan (TKI-hankkeet 9 M€ ja investoinnit 14,5 M€).

Lisätietoa:

 

 

Scroll to Top