Muista jättää vapaaehtoisen jakeluvelvoitteen vahvistuspyyntö vuotta 2024 koskien 30.9.2023 mennessä

Uusiutuvien polttoaineiden jakelija voi halutessaan hakeutua vapaaehtoisesti jakeluvelvoitteen piiriin, mikäli se toimittaa kalenterivuoden aikana kulutukseen polttoaineita jakeluvelvoitelain mukaisesti. Mikäli jakelija haluaa olla vapaaehtoinen jakelija 1.1.2024 alkaen, tulee jakelijan jättää vahvistuspyyntö Energiavirastolle viimeistään 30.9.2023. Jos vahvistuspyynnössä on osoitettu, että jakelija täyttää vapaaehtoiselta jakelijalta vaaditut edellytykset, Energiavirasto sisällyttää jakelijan vahvistuspäätöksellä toistaiseksi jakeluvelvoitteen piiriin.

Lain uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä (446/2007, ”jakeluvelvoitelaki”) mukaisesti jakelijalla on mahdollisuus vapaaehtoisesti hakeutua jakeluvelvoitteen alaisuuteen. Kun jakelija on hyväksytty vahvistuspäätöksellä jakeluvelvoitteen alaisuuteen, jakeluvelvoitelakia sovelletaan kokonaisuudessaan myös vapaaehtoisesti jakeluvelvoitteen piirissä olevaan nestemäisten polttoaineiden jakelijaan, jonka kalenterivuoden aikana kulutukseen toimittamien moottoribensiinin, dieselöljyn, biopolttoaineiden ja muuta kuin biologista alkuperää olevien uusiutuvien nestemäisten liikenteen polttoaineiden määrä on vähintään 100 000 litraa mutta enintään miljoona litraa sekä kaasumaisten polttoaineiden jakelijaan, jonka kalenterivuoden aikana kulutukseen toimittamien maakaasun, biokaasun ja muuta kuin biologista alkuperää olevien uusiutuvien kaasumaisten liikenteen polttoaineiden määrä on vähintään 1 gigawattituntia mutta enintään 9 gigawattituntia.

Mikäli jakelija haluaa hakeutua vapaaehtoisesti jakeluvelvoitteen alaisuuteen ja se toimittaa kalenterivuoden aikana kulutukseen nestemäisiä tai kaasumaisia polttoaineita edellä kuvatun mukaisesti, on jakelijan tehtävä jakeluvelvoitteen alaisuuteen vahvistamista varten pyyntö (vahvistuspyyntö) Energiavirastolle. Vahvistuspyyntö tehdään Energiaviraston kotisivuilta löytyvällä lomakkeella ”Pyyntö jakeluvelvoitteen alaisuuteen vahvistamista varten”. Lomakkeella esitetään jakelijan ja vahvistuspyynnön tiedot, tiedot jakelijan liiketoiminnasta, arvio kulutukseen toimitettavien polttoaineiden määristä, kuvaus siitä miten uusiutuvien polttoaineiden kestävyys osoitetaan, vahvistuspyynnön julkisuutta koskevat tiedot sekä mahdolliset lisätiedot. Energiavirasto vahvistaa päätöksellä jakelijan sisällyttämisen vapaaehtoisesti jakeluvelvoitteen alaisuuteen, jos vahvistuspyynnössä on osoitettu, että vaaditut edellytykset täyttyvät ja vahvistamiselle ei ole estettä. Vahvistuspäätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli jakelijalla on voimassa oleva vahvistuspäätös, ei uutta vahvistuspyyntöä tarvitse jättää.

Vahvistuspyyntö on tehtävä viimeistään kolme kuukautta ennen sen kalenterivuoden alkua, jona jakelija haluaisi liittyä jakeluvelvoitteen alaisuuteen. Vuotta 2024 koskien vahvistuspyyntölomake tulee toimittaa Energiavirastolle viimeistään 30.9.2023. Lomake toimitetaan pdf-tiedostona lomakkeessa olevien täyttöohjeiden mukaisesti täytettynä Energiavirastolle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@energiavirasto.fi ja kopiona kestavyyskriteerit@energiavirasto.fi. Sähköpostiviestin otsikoksi merkitään ”Pyyntö jakeluvelvoitteen alaisuuteen vahvistamista varten”.

Jakeluvelvoitetta täyttävien uusiutuvien polttoaineiden tulee täyttää kestävyyskriteerit. Kestävyyden osoittamista käsitellään tarkemmin Energiaviraston Toiminnanharjoittajan kestävyyskriteeriohjeessa.

Lisätietoja löytyy Energiaviraston Jakeluvelvoiteohjeesta.

Scroll to Top