Maatalouden tukimekanismit muuttuvat lähivuosina

Uusi eurooppalainen maataloustukikausi (Common Agriculture Policy, CAP 2021-2027) alkaa aikaisintaan vuonna 2022. Uudistus muuttaa tuen saamisen ehtoja ja kohdentamisperusteita. CAP27 tulee tuomaan aikaisempaan enemmän painoarvoa ympäristö- ja ilmastoasioille.

Uutta rahoituskautta on valmisteltu jo vuodesta 2018 alkaen. CAP27 työstetään rinnakkain EU-tasolla ja kansallisesti. Parhaillaan Suomessa maa- ja metsätalousministeriö valmistelee kansallista strategiasuunnitelmaa perustuen yhteisen maatalouspolitiikan asetusehdotuksiin. Strategiasuunnitelma linjaa maatalouden ja maaseudun EU:n kokonaan tai osittain rahoittamien toimenpiteiden toimeenpanoa sekä varojen kohdentamista vuosina 2021-2027. Kansallisen CAP-suunnitelman hyväksyy valtioneuvosto ja Euroopan komissio.

Kestävän maatalouden tiekartta ympäristöjärjestöiltä

Suomen Luonnonsuojeluliitto, Birdlife Suomi sekä Natur och Miljö julkaisivat kestävän maatalouden tiekartan 17.12. Helsingissä. Tiekartta on visio siitä, mitä ympäristöhyötyjä voidaan saavuttaa maatalouspolitiikan avula vuoteeen 2027 mennessä ja miten tavoitteisiin voidaan päästä. Vision näkulmat ovat ilmasstonmuutos, luonnon monmimuotoisuus ja vesistöjen rehevöityminen.

Tutustu tiekarttaan täällä.

SBB:n arvio tiekartasta – avoin ja aktiivinen keskustelu on hyväksi

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry pitää tervetulleena sitä, että yhteiskunnan eri toimijat osallistuvat aktiivisesti keskusteluun maatalouden kehittämiseksi. Erityisesti nyt on aika olla aktiivinen, sillä lähiaikoina lyödään lukkoon maatalouden kehitysurat seuraaviksi vuoksiksi ja jopa vuosikymmeniksi. Vuosi 2022, kun seuraava maataloustukikausi alkaa, onkin hyvin merkittävä maatalouden tulevaisuuden kannalta.

Ympäristöjärjestöjen Kestävän maatalouden tiekartta on hyvä avaus toimista, joilla maatalous ja koko ruokaketju voisi tulla kestävämmäksi. Tiekartta kokoaa hyvin yhteen ajankohtaista tutkimustietoa, ja se vastaa hyvin ajankohtaisiin kysymyksiin, joita ovat hiilensidonta, maan kasvukunto sekä maatalouden ilmasto- ja vesistöpäästöjen vähentäminen. Tiekartassa on useita eri toimenpiteitä, joissa biokaasun tuotannolla ja orgaanisten ja kierrätyslannoitteiden käytöllä on merkittävä rooli. SBB pitää hyvänä asiana sitä, että biokierto on vahvasti mukana tiekartassa.

Tiekartan julkaisemisesta on hyvä jatkaa keskustelua maataloustukijärjestelmän uudistamisesta. SBB on mukana TEM:n johtamassa työryhmässä, joka työstää parhaillaan kansallista biokaasuohjelmaa. Myös biokaasuohjelmatyössä sivutaan maatalouden rahoituskysymyksiä ja rahoitusjärjestelmän uudistusta, sillä huomattava biokaasun tulevaisuuden tuotantopotentiaalia liittyy erityisesti maatalouden biomassojen hyödyntämiseen.  Maatalouden biomassojen hyödyntäminen biokaasun tuotannossa on perusteltua uusiutuvan energian käytön sekä ravinnekierron näkökulmasta.

Lisätiedot: SBB:n toiminnanjohtaja, Anna Virolainen-Hynnä, 0400-987805, anna.virolainen-hynna@biokierto.fi.

Scroll to Top