Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetukseksi biokaasulaitoksille myönnettävästä määräaikaisesta ravinnekiertotuesta

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää SBB:n lausuntoa valtioneuvoston asetukseksi biokaasulaitoksille myönnettävästä määräaikaisesta ravinnekiertotuesta. Lausunnot pyydetään toimittamaan 31.10. mennessä.

Ravinnekiertotuella pyritään luomaan markkinat kierrätysravinnevalmisteille EU: n lannoiteasetuksen tavoitteiden mukaisesti, edistämään kierrätysravinteiden käyttöä sekä lisäämään maatalouden ja vesienhoidon kasvibiomassojen käyttöä ravinnevalmisteiden raaka-aineena. Lannan prosessoinnin edistäminen on tunnistettu tärkeäksi toimenpiteeksi vesien- ja merenhoidossa. Ravinnekiertotuki kannustaa jalostamaan ylimääräisistä ravinnepitoisista lantabiomassoista orgaanisia pitkälle jalostettuja lannoitevalmisteita. Ravinnekiertotuki vähentää myös riippuvuutta fossiilisista mineraaliravinteista ja energiasta.

Lausunnolla oleva ravinnekiertotukiluonnos on tukea biokaasulaitoksille, jotka käyttävät raaka-aineena lantaa tai vesistökasvillisuuden niittojätteitä ja tuottavat biokaasun ohella jalostettuja ravinnevalmisteita. Tukiperusteeksi on kaavailtu laitoksen vastaanotetut fosforikilot. Tuen saajat ratkottaisiin tarjouskilpailulla. Tarjouskilpailussa vertailuperusteina olisivat tarjouksen mukainen tukitarve euroina prosessoitua tukikelpoista fosforikiloa kohden, mädätteestä jalostetun lannoitevalmisteen kuiva-ainepitoisuus, biokaasulaitoksen sijainti fosforin ylijäämäalueella ja biokaasulaitosta ympäröivien vesimuodostumien ekologisen tilan keskiarvo.

Kommentteja asetusluonnoksesta voit lähettää syyskuun aikana Nellille, ravinnekierrätyksen asiantuntijalle.

Yhteystiedot:

Nelli Pitkänen, Ravinnekierrätyksen asiantuntija
nelli.pitkanen@biokierto.fi
0400976053

AINEISTOT

Scroll to Top