Lausuntopyyntö asetusluonnoksesta lannoitevalmisteista 

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta lannoitevalmisteista. Lausunnot pyydetään toimittamaan 7.7. mennessä. Asetus on kierrätyslannoitteiden näkökulmasta kaikkein keskeisin säädös lannoitelainsäädäntökokonaisuudessa. 

SBB aikaisempi kommentointi- ja vaikuttamistyö toi asetusluonnoksen sisältöön joitain toivottuja muutoksia. Näistä keskeisimpänä oli tärkeä varmistaa, että myös jatkossa mahdollistetaan mädätysjäännöksen käyttö sellaisenaan ja mädätysjäännöksestä erotetun nestejakeen käyttö lannoituskäytössä. Muita toivottuja muutoksia olivat muun muassa: 

  • Orgaanisten maanparannusaineiden haitta-aineiden raja-arvot eivät ole tiukempia kuin orgaanisten lannoitteiden, orgaanisten kivennäislannoitteiden tai epäorgaanisten lannoitteiden, jolloin turhaa kiertotalousestettä ei synny.  
  • Metsälannoituksen laatuvaatimukset asetettiin lopputuotteelle, eikä lannoitevalmisteen syötteille. 
  • Lietteiden osalta luotiin kaksi eri ainesosaluokkaa: käsitelty jätevesiliete sekä teollisuuden jätejae 
  • Ei enää jätettä -menettelyä on selkeytetty

Muun muassa seuraavia asioita jäimme vielä miettimään asetusluonnoksesta: 

  • Mädätteen ja kompostin osalta lämpötila-aikaprofiilit  ja niiden toimivuus
  • Stabiilisuusvaatimukset mädätteelle ja kompostille ja niiden toimivuus
  • Jätevesilietteen laatuvaatimukset
  • Kompostin, mädätteen ja jätevesilietteen epäpuhtauksien määrä on nyt merkittävästi kiristymässä 

Ruokaviraston tulee julkaisemaan kesäkuun alussa ylläpitämänsä ainesosaluokkakohtaisen ainesoasluettelon. Samassa yhteydessä avautuu virallisesti hakemus uusien ainesosien lisäämisestä ainesosaluetteloon. Ruokavirasto tiedottaa asiasta talouden toimijoille lähetettävällä infokirjeellä. Ainesosaluettelon sisältö tulee määrittelemään kaikki ainesosat, jotka ovat sallittuja käyttää kussakin ainesosaluokassa. 

 Kommentteja asetusuonnoksesta voit lähettää Nellille, ravinnekierrätyksen asijantuntijalle. 

Yhteystiedot: 

Nelli Pitkänen, Ravinnekierrätyksen asiantuntija
nelli.pitkanen@biokierto.fi
0400976053

Scroll to Top