Lausunto luonnokseen sähköisen liikenteen, biokaasun ja uusiutuvan vedyn liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2022-2025 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/14010/2024

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

  • Pidämme valitettavana sitä, että biokaasun tankkausinfran rakentamisen tukea esitetään poistettavaksi. Biokaasu on kotimainen, kustannustehokas ja investointiystävällinen keino vaikuttaa tehokkaasti päästöjen vähenemiseksi raskaassa liikenteessä. Kyseessä on parhaimmillaan kotimaista kiertotaloutta, joka mahdollistaa hiilinegatiivisen tuotannon, tukee kotimaista yrittäjyyttä ja maataloutta. Jakeluinfratuen muutos biokaasun osalta ei ole hallitusohjelman mukainen. Myös esimerkiksi vuoden 2024 valtion talousarviossa on varattu 10 miljoonan euron myöntövaltuus, jossa mukana myös biokaasu.
  • Arviomme mukaan perustelumuistiossa annettu kertomus Suomen notifikaatiota koskevista toimenpiteistä ei ole riittävän kattava. Perustelumuistiossa kerrotaan, että 8.7.2022 Suomi on tehnyt esinotifikaatio Euroopan komissiolle. Tällöin komissio ei perustelumuistion mukaan näyttänyt vihreää valoa biokaasun jakeluinfran tukitoimille, mikä ei tarkoita sitä, etteikö tosiasiallista notifikaatiota voisi tehdä nyt. Kesän 2022 jälkeen on valmistunut uutta EU-lainsäädäntöä, joka ei varsinaisesti estä tukitoimia biokaasulle (esimerkiksi AFIR asetus kohdistaa jäsenmaille toimenpiteitä myös metaania koskien).
  • Perustelumuistion vaikutusten arviointiosiossa ei tuoda esille, miten biokaasun poisjättäminen todennäköisesti hidastaa raskaan liikenteen päästövähennyskehitystä, jos toimenpiteellä on vaikutusta kaasuajoneuvojen käyttöönottoihin. SBB arvioi, että jakeluinfratuen muutoksella hidastetaan raskaan liikenteen päästövähennystoimia, sillä jakeluverkon suppeus ei kannusta kaasuajojen lukumäärän kasvattamiseen.
  • Biokaasu on tunnistettu tärkeäksi toimenpiteeksi vähentää päästöjä erityisesti raskaassa tieliikenteessä. Tällä hetkellä yli 96% raskaista ajoneuvoista käyttää edelleen fossiilisia polttoaineita. Kaikkia käyttövoimia kannattaa edistää.
  • SBB esittää, että biokaasu otetaan edelleen jakeluinfratuen piiriin ja ministeriö tekee kiireesti notifikaation Euroopan komissiolle. SBB:n arvion mukaan yksi ratkaisu saada biokaasu mukaan jakeluinfratuen piiriin on laajentaa raskaalle liikenteelle suunnattu biokaasun jakeluinfratukikilpailu koskemaan myös e-metaanin jakeluasemia. Täten jakeluinfratukikilpailutus voitaisiin järjestää samanaikaisesti biokaasua ja e-metaania jakeleville asemille. Kilpailutus voidaan tehdä omana kilpailutuksenaan heti, kun notifikaatio on saatu komissiolta. Esitämme, että notifikaation voisi tällöin hakea vuoteen 2030 asti, mikä loisi ennustettavaa toimintaympäristöä paitsi biokaasusektorille myös e-polttoaineita suunnitteleville toimijoille ja vähentäisi hallinollista taakkaa. Notifikaatio vuoteen 2030 asti ei sido nykyistä eikä tulevia hallituksia, sillä jakeluinfratukeen käytettävistä määrärahoista, olivatpa ne sitten päästökauppatuloja tai muuta kansallista rahaa, voidaan neuvotella tuttuun tyyliin vuosittain budjettiriihessä.
  • SBB esittää, että tieliikenteen päästövähennystoimia selkeytetään KAISU:n ja ilmasto- ja energiastrategien päivitysten yhteydessä. Kaikkia vaihtoehtoisia käyttövoimia kannattaa edistää raskaassa liikenteessä, jotta voidaan myötävaikuttaa päästövähennys- ja omavaraisuustavoitteiden saavuttamiseen.

Lausunnon pyytäjä:

Työ- ja elinkeinoministeriö

Lausunto

Scroll to Top