Lausunto luonnokseen lannoitelaiksi ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Asianumero: VN/21657/2020 

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

  • SBB pitää erittäin tärkeänä, että EU-lannoitevalmisteita koskevan asetuksen ohella kansallisille markkinoille tarkoitettujen lannoitevalmisteiden markkinat voivat jatkaa toimintaansa, jolloin lannoitevalmistaja voi valita, onko tuote EU-lannoitevalmisteasetuksen vai kansallisen lannoitelain mukainen. Kotimaan markkinoille suunnatut lannoitevalmisteet ovat usein alueellisesti ja paikallisesti tuotettavia lannoitevalmisteita, joiden käyttö tehostaa alueellisten resurssien hyödyntämistä, kierrättämistä, vähentävät esimerkiksi logistiikasta aiheutuvia CO2-päästöjä ja parantavat kansallista ravinneomavaraisuutta.
  • Kannatamme esitystä luopua kansallisesta laitoshyväksynnästä, jolloin kasvimateriaalia ja jätevesilietepohjaisia orgaanisia lannoitevalmisteita valmistavien toimijoiden, etenkin pienten, hallinnollinen taakka kevenee.
  • 6 § Fosforin käyttö: Kannatamme, että vesiä suojellaan rajoittamalla fosforin käyttöä kansallisesti.  Fosforin käytön rajoittaminen ei saa kuitenkaan vaarantaa hyvien satotasojen tavoittelua tai edistää viljelysmaan viljavuuden heikkenemistä. On myös varmistettava, ettei fosforin käytön rajoituksesta synny estettä kiertotalouden toteutumiselle – näin voi käydä, mikäli rajat fosforin käytölle ovat liian tiukat, eikä käyttökohdetta ja -tapaa oteta huomio. SBB pitää välttämättömänä, että fosforiasetuksen valmistelussa konsultoidaan eri sidosryhmiä riittävän laajasti, jotta asetuksesta saadaan toimiva. Asetuksen valmistelussa huomiota tulee kiinnittää erityisesti siihen, että saadaan määriteltyä järkevät ja viimeaikaiseen tutkimukseen pohjautuvat raja-arvot liukoiselle ja kasveille käyttökelpoisen fosforille.
  • 7 § Lannoitevalmisteiden tuotevaatimukset: SBB ei näe huomautettavaa tuoteluokkien listauksessa, mutta haluaa varmistaa, että pykälän nojalla annettava asetus tuoteluokkien vaatimuksista ja ainesosaluokista kattaa kierrätyspohjaiset lannoitetuotteet laajasti ja joustavasti kuten aikaisemminkin, sekä tuo niille kaivattua etua lannoitemarkkinoilla sekä tasa-arvoisen aseman suhteessa väkilannoitteisiin. Tuoteluokkajaottelussa on vielä joitakin epäselvyyksiä.
  • 8 § Ainesosaluettelo: SBB pitää ainesosaluettelon systeemiä kannatettava, mutta haluaa varmistaa, että se luo yhtenäiset pelimerkit kaikille lannoitevalmisteille EU:ssa ja ettei se luo esteitä kierrätyspohjaisten raaka-aineiden, kuten jätevesilietteen, käytölle kansallisesti.
  • 17 § Laatujärjestelmä: Kannatamme omavalvontavelvollisuuden korvaamista laatujärjestelmällä. Pidämme kuitenkin tärkeänä, että toiminnanharjoittajien hallinnollinen taakka minimoidaan eikä omavalvontajärjestelmän korvaaminen laatujärjestelmällä edellytä suhteettoman suurta muutosta yrityksen toiminnoissa. Olemassa olevien laatujärjestelmien käyttö on tärkeä mahdollistaa myös jatkossa.

Lausunnon pyytäjä:

Maa- ja metsätalousministeriö

Lausunto

Scroll to Top