Lausunto luonnokseen asetukseksi energian alkuperätakuista

Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi energian alkuperätakuista. Lausunnot 1.9.2021 mennessä. Lisätietoa: Lausuntopalvelu

Tausta
Hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi energian alkuperätakuista (HE 87/2021 vp) on esitetty uusiutuvan energian direktiivin ((EU) 2018/2001) alkuperätakuita koskevan sääntelyn sekä sähkömarkkinadirektiivin ((EU) 2019/944) sähkön alkuperän ilmoittamista koskevan sääntelyn täytäntöönpanoa uudella lailla energian alkuperätakuista. Samalla on ehdotettu kumottavaksi voimassa oleva laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta (1129/2003). Ehdotetulla uudella lailla alkuperätakuujärjestelmää koskeva kansallinen sääntely laajennettaisiin sähkön lisäksi kaasuun ja vetyyn sekä lämpöön ja jäähdytykseen. Alkuperätakuita myönnettäisiin uusiutuvilla lähteillä tuotetun energian lisäksi ydinvoimalla tuotetulle sähkölle sekä hukkälämmölle ja -kylmälle. Energian alkuperän varmennusvelvoite laajennettaisiin koskemaan kaikkia energiamuotoja erikseen säädetyin poikkeuksin.

 

 

Lausunnon pyytäjä:

Työ- ja elinkeinoministeriö

Lausunto

Scroll to Top