Kuulemisia kaasunsiirron säännöistä ja sopimuksista 15.3. – 15.4.2019. Asia koskettaa myös biokaasua!

Suomen kaasunsiirtoverkoston järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija järjestää 15.3. – 15.4.2019 julkisen kuulemisen Suomen avoimen kaasumarkkinan kaasunsiirron säännöistä ja sopimuksista. Kyseisiä sääntöjä ja sopimuksia sovelletaan 1.1.2020 aukeavilla kaasumarkkinoilla. Asiakirjat ja kuulemisohjeet löytyvät kaasumarkkina.fi -sivuston kohdasta markkinasäännöt.

Energiavirasto järjestää samaan aikaan kuulemisen siirtoverkonhaltijan liittymisehdoista, siirtopalvelun ja tasehallinnan ylätason ehdoista sekä siirtoverkonhaltijan ja jakeluverkonhaltijan välisen yhteistyön ehdoista. Dokumentit ja kuulemisohjeet löytyvät Energiaviraston internet-sivuilta.

KOSKEEKO BIOKAASUSEKTORIA?

Biokaasusektorin on tärkeä seurata ja tarvittaessa ottaa kantaa kaasuverkkoon liittyviin kysymyksiin, sillä myös biokaasua voidaan syöttää kaasuverkkoon. Vuoden 2020 alussa Suomen, Viron ja Latvian kaasuverkot muodostavat yhteisen kaasuverkon. Muutamien vuosien päästä kaasumarkkinat mahdollisesti edelleen laajenevat, kun Baltian kaasuverkko yhdistyy Keski-Euroopan kaasuverkkoon. Kaasumarkkinoissa on siis tapahtumat suuria muutoksia, joista on hyvä olla tietoinen.

Biokaasusektori hyötyy siitä, että kansalliset kaasumarkkinat ovat elinvoimaiset ja houkuttelevat. Biokaasusektori ei kuitenkaan hyödy siitä, että biokaasusektoria kehitetään maakaasumarkkinoiden näkökulmasta. Biokaasun tuotannossa on omat lainalaisuutensa ja ominaispiirteet, jotka olisi tärkeä ottaa huomioon. On tärkeää varmistaa, ettei teknisillä vaatimuksilla rajata biokaasun tuottajia kaasuverkon ulkopuolelle. Yhtä lailla biokaasusektorin kehittyminen on tärkeää kaasuverkon ja -markkinoiden kehittymiselle, sillä uusiutuvalla ja kotimaiselle biokaasulle on varmasti kysyntää. Mikäli biokaasun tuotanto nousee 10 TWh:iin vuonna 2030, niin biokaasulla olisi merkittävä rooli koko kaasumarkkinoiden näkökulmasta (vuonna 2017 maakaasua kulutettiin Suomessa 22,4 TWh).

Ollaan yhteydessä! Tutustu Suomen Biokaasuyhdistys ry:n lausuntoon Gasumille ja Energiavirastolle kaasun alustavasta siirtotariffistosta (30.3.2019)

Scroll to Top