Kutsu työpajaan: biokaasusektorin visio 2030 ja toimenpiteet 16.2.2024

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry järjestää virtuaalisen työpajan 16.2.2021 klo 9-12:00. Työpajassa pohditaan, miten saavutamme vision ja 4 terawattitunnin tuotantotason vuonna 2030. Työpajassa mietitään toimenpiteitä kolmessa aikaikkunassa 2021-2023; 2024-2030 sekä 2030-2035. Tarkastelussa pyritään löytämään keinot, joilla voidaan integroida biokaasu tiivisti osaksi energiasektorin ja ravinnekierron integraatioita.

Ilmoittautuminen työpajaan 14.2. klo 12 mennessä sähköpostitse osoitteeseen info@biokierto.fi.

Taustatietoa

10.3.2020 järjestettyyn työpajaan kokoontui laaja joukko sidosryhmiä miettimään Suomen biokaasusektorin tavoitteita ja visiota. Työpajassa muodostui vahva käsitys siitä, että biokaasun tuotanto voisi olla 4-7 TWh vuonna 2030. Tuotanto pohjautuisi erityisesti maatalouspohjaisten sivuvirtojen hyödyntämiseen, mutta myös uudella teknologialla ja syötteillä olisi roolinsa (esimerkiksi kaasutus). Vuodelle 2035 biokaasun tuotannoksi visioitiin 6-15 TWh. Työpajassa arviotiin, että vuonna 2030 biokaasulle ja biometaanille olisi kysyntää 4- 11 TWh edestä. Huomattava osuus kysynnästä suuntautuisi biometaaniin, josta raskaat ajoneuvot voisivat kuluttaa 2,5-4 TWh, henkilöautot 0,5-1 TWh, bussit 0,5 TWh, teollisuus 0,5-4 TWh ja laivat 0,85-4 TWh. Lämmön- ja sähköntuotannossa biokaasua arvioitiin kulutettavan 0,4-2 TWh edestä.

Työpajassa tunnistettiin useita tekijöitä, jotka joko myötävaikuttavat tai hidastavat biokaasun tarjontaa ja kysyntää. Biokaasusektorille mahdollisuuksia luovat hiilineutraalisuustavoitteet, ravinteiden kierrätyksen kehittämistarpeet, huoltovarmuus- ja alueiden elinvoimaisuusnäkökulmat sekä liikenteen ja maatalouden päästövähennystavoitteet. Haasteita alalla luo biokaasun tuotannon heikko kannattavuus, sillä toimialan markkinat (sekä energia- että kierrätysravinnetuotteet) ovat vasta kehittymässä. Edullisten fossiilisten polttoaineiden saatavuuden nähtiin myös hidastavan biokaasutoimialan kehitystä. Työpajassa laajasti kannatusta saivat oikein mitoitetut ja kohdistetut ohjauskeinot: kannattavuutta voidaan parantaa erilaisilla tuilla ja lopputuotteiden kysyntää voidaan lisätä erilaisilla kannustimilla tai lainsäädännöllisin keinoin, kuten jakeluvelvoitteen muodossa. Toimintaympäristöön tulisi saada lisää ennakoitavuutta, jotta toimijat uskaltavat investoida alaan.

Työpajan tulosten pohjalta on laadittu seuraavanlainen visio: ”Suomen biokaasualan visiona on olla kilpailukykyinen ja elinvoimainen sekä olla vahvasti integroituneena kansalliseen energiajärjestelmään. Lisäksi alalla on vahva jalansija kansallisessa ravinteiden kierrätystoiminnassa. Suomessa biokaasun tuotantotaso nousee 4 TWh vuoteen 2030 mennessä. Suurin osa biokaasusta jalostettaisiin biometaaniksi, jotta biokaasuala voisi vastata liikenteen ja teollisuuden kestävän ja puhtaan energian kasvavaa kysyntään. Uusi biokaasun tuotanto perustuisi erityisesti maatalouden sivutuotteiden hyödyntämiseen, mutta myös uudella tekniikalla ja syötteillä olisi roolia.”

 

Aineistoa:

Lisätietoa työpajasta ja hankkeesta saa Anna Virolainen-Hynnä (anna.virolainen-hynna@biokierto.fi; 0400-987805)

Työpaja liittyy myös yhteiseurooppalaiseen REGATRACE-hankkeessa, jossa SBB on mukana. REGATRACE puitteissa vastaavanlainen työpaja järjestetään 14 EU-maassa. REGATRACE-hankkeen päärahoittaja on Euroopan Komission Horisontti2020-rahoitusohjelma. Lisätiedot REGATRACE, Renewable Gas Trade Centre in Europe –> https://www.regatrace.eu/ 

AINEISTOT

Scroll to Top