Komission Green Deal sisältää merkittäviä toimenpiteitä biokaasulle ja biokierrolle

Euroopan komissio julkaisi kauan odotetun EU:n ilmasto- ja ympäristöohjelman eli European Green Deal -tiedonannon 11. joulukuuta. Tiedonanto sisältää uuden komission seuraavien vuosien toimenpiteet, joilla tavoitellaan hiilineutraalisuutta vuoteen 2050 mennessä. Toimenpiteiden joukossa on useita hyvin keskeisiä asioita, jotka vaikuttavat joko suoraan tai epäseuraan biokierron toimintaympäristöön.

Lisätietoa

Biokierron kannalta poimintoja keskeisistä toimenpiteistä Green Deal -tiedonannossa:

 • Ensimmäinen eurooppalainen ilmastolaki maaliskuuhun 2020 mennessä. Tällä säädetään ilmastoneutraalisuuden tavoite vuodelta 2050 lainsäädännössä.
 • Komissio esittää kesäksi 2020 mennessä vaikutustenarvioidun suunnitelman kasvattaa EU:n kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitetta vuodeksi 2030 vähintään 50 prosenttiin ja kohti 55 prosenttia vuoden 1990 tasoon verrattuna vastuullisella tavalla. Näiden kasvihuonekaasupäästöjen lisävähennysten saavuttamiseksi komissio tarkastelee kesäkuuhun 2021 mennessä kaikkia asiaankuuluvia ilmastopolitiikan välineitä ja ehdottaa niiden tarkistamista. Tähän sisältyy päästökauppajärjestelmä, mukaan lukien Euroopan päästökaupan mahdollinen laajentaminen uusille aloille, jäsenvaltioiden tavoitteet päästöjen vähentämiseksi päästökauppajärjestelmän ulkopuolella olevilla aloilla sekä maankäyttöä, maankäytön muutosta ja metsätaloutta koskeva asetus.
 • Komissio aikoo ehdottaa energiaverodirektiivin tarkistamista.
 • Mikäli EU:n ilmastotavoitteilla ja muiden alueiden tavoitteilla tulee olemaan merkittäviä eroja, niin komissio ehdottaa hiilitullien käyttöönottoa valituille aloille hiilivuodon riskin vähentämiseksi
 • Komissio hyväksyy uuden, kunnianhimoisemman EU:n strategian ilmastomuutokseen sopeutumiseksi.
 • Maaliskuussa 2020 komissio hyväksyy EU:n teollisuusstrategian, joka yhdessä uuden kiertotalouden toimintasuunnitelman kanssa pyrkivät nykyaikaistamaan EU: n taloutta ja hyödyntää kiertotalouden mahdollisuuksia kotimaassa ja maailmanlaajuisesti.
 • Komissio hyväksyy kestävän ja älykkään liikkumisen strategian vuonna 2020, jolla tullaan vastaamaan kaikkiin liikkumisen päästöhaasteisiin.
 • Komissio tukee julkisten lataus- ja tankkauspisteiden käyttöönottoa. Fokujkseen etenkin pitkät välimatkat ja harvemmin asutut alueet. Infraan liittyen käynnistetään mahdollisimman nopeasti uusi rahoitushaku. Nämä vaiheet täydentävät kansallisella tasolla toteutettuja toimenpiteitä. Komissio harkitsee lainsäädäntövaihtoehtoja kestävien vaihtoehtoisten polttoaineiden tuotannon ja käyttöönoton lisäämiseksi eri liikennemuodoissa. Komissio tarkistaa myös vaihtoehtoisia polttoaineita koskevaa infrastruktuuridirektiiviä ja TEN-T-asetusta, joilla pyritään nopeuttamaan päästöttömien ja vähäpäästöisten ajoneuvojen ja alusten käyttöönottoa.
 • Komissio ehdottaa kesäkuuhun 2021 mennessä tarkistettavaksi henkilöautojen ja pakettiautojen hiilidioksidipäästöstandardeja koskevaa lainsäädäntöä, jotta varmistetaan selkeä tie vuodesta 2025 eteenpäin kohti päästötöntä liikkuvuutta. Samanaikaisesti se harkitsee eurooppalaisen päästökaupan soveltamista maantiekuljetuksiin, jolla voitaisiin täydentää ajoneuvojen nykyisiä ja tulevia hiilidioksidipäästöstandardeja.
 • Eurooppalaiset viljelijät ja kalastajat ovat avainasemassa siirtymävaiheen hallinnassa. ”Pellolta pöytään” -toimenpiteellä (englanniksi The Farm to Fork Strategy) pyritään vahvistamaan alkutuotannon pyrkimyksiä torjua ilmastomuutosta, suojella ympäristöä ja suojella biologista monimuotoisuutta. Strategian tavoitteena on muun muassa vähentää elintarvikkeiden jalostuksen ja vähittäiskaupan ympäristövaikutuksia toteuttamalla toimia kuljetus-, varastointi-, pakkaus- ja ruokajätteen suhteen.
 • Kaasusektorin hiilidioksidipäästöjen vähentämistä helpotetaan muun muassa lisäämällä tukea hiilidioksidipäästöttömien kaasujen kehittämiselle, laatimalla tulevaisuudennäkymät kilpailukykyisten hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien kaasumarkkinoiden suunnittelulle ja käsittelemällä energiaan liittyviä metaanipäästöjä.

EU-tason toimet tulevat pitämään Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:tä kiireellisenä tulevina vuosina, sillä suomalaisten toimijoiden viestin vieminen Brysseliin on hyvin tärkeää. Kaikkein paras lopputulos tässä työssä saadaan, kun tehdään yhteistyötä laajasti eri toimijoiden kanssa kansallisella tasolla ja EU-tasolla. SBB on jäsenenä Euroopan Biokaasuyhdistyksessä (European Biogas Association, EBA).

Lisätiedot: SBB:n toiminnanjohtaja, Anna Virolainen-Hynnä, 0400-987805, anna.virolainen-hynna@biokierto.fi.

Scroll to Top