Kirjallinen lausunto: kansallinen ilmastopolitiikka

VNS 6/2022 vp Valtioneuvoston selonteko Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategia

VNS 4/2022 vp Valtioneuvoston selonteko Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa 2035

 VNS 7/2022 vp. Valtioneuvoston selonteko maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta. 

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

  • Pidämme ilmastopapereita tarpeellisina ja mielestämme ne vastaavat hyvin niille asetettuihin tavoitteisiin, eli kokoavat yhteen taustatiedon ja kertovat nykyiset ja jo päätettävät toimet. Hyvä, että maankäytön toimenpiteet on otettu kiinteämmäksi osaksi muuta ilmastotyötä.
  • Pidämme tärkeänä sitä, että ilmastopapereita on laadittu laajasti yhteistyössä ministeriöiden, tiedeyhteisön ja sidosryhmien kanssa.
  • Ilmastopapereiden osalta keskeisessä roolissa on seuraavaksi toimenpiteiden toteuttaminen ja toimenpiteiden seuranta. Käytännössä seuraavaksi äärimmäisen tärkeässä roolissa on sektorikohtainen työ.
  • On tarkoituksenmukaista työstää sektorikohtaiset asiat sektorikohtaisissa tarkasteluissa. Täten vuoden 2023 aikana päivitettävät toimialojen ilmastotietkartat ovat tärkeissä roolissa. Teollisuuden ja maatalouden ilmastotiekarttojen ohella myös fossiilisten liikenteen tiekartta tulee pitää ajan tasalla. Myös kansallista biokaasuohjelmatyötä on tarpeen jatkaa.
  • Ilmastopapereissa on haasteita niiden asioiden kanssa, jotka jakautuvat eri sektoreille. Nyt esimerkiksi biokaasua käsitellään jokaisessa ilmastopaperissa. On vaikea hahmottaa kokonaisuus. Monien kiertotalouteen liittyvien toimien ilmastovaikutus ja toimenpiteet jakautuvat eri sektoreille. Esimerkiksi kierrätys tuo päästösäästöjä jopa usean elinkaaren aikana, usein hyödyt jakautuvat eri sektoreille. SBB pitää kokonaiskestävyyden kannalta hyvänä sitä, että KAISU:ssa on huomioitu tällä kertaa myös kiertotalouden päästövähennysmahdollisuudet. Kiertotalous tarjoaa ratkaisuja, joilla voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja hillitä muutenkin kulutuksen ja tuotannon ympäristövaikutuksia.
  • On erittäin tärkeää, että kansallinen liikennepolitiikka on johdonmukaista, sillä vaihtoehtoiset käyttövoimat tarvitsevat investointeja koko arvoketjussa (energian tuotanto, jakelu ja ajoneuvot).
  • Pidämme realistisena sitä, että vuonna 2030 Suomessa käytettäisiin noin 2,5 terawattitunnin verran biokaasun tieliikenteessä. Tämä olisi hyvä esittää selkeänä tavoitteena, koska sen saavuttaminen edellyttää määrätietoista politiikkaa eri politiikan osa-alueilla.
  • Liikennebiokaasun saatavuuden osalta tulisi varmistaa, että määrätietoisesti synnytetään maatalouden jäte-, tähde- ja lantapohjaista uutta biokaasutuotantoa Suomeen.
  • Arviomme mukaan toimia ravinteiden kierrätyksen lisäämiseksi voitaisiin edelleen lisätä sekä KAISU:ssa ja MISU:ssa, mikä toisi lisäpäästösäästöjä maatalouden ja maankäyttösektorin lisäksi myös liikennesektorilla, jos kierrätyksen yhteydessä tuotetaan myös liikennebiokaasua.

Lausunnon pyytäjä:

Eduskunnan  Talousvaliokunta

Lausunto

Scroll to Top