KESTÄVÄSTI SUOMESTA: Biokaasulla Suomen ruokaturva ja omavaraisuus vahvistuvat – ehdotukset hallitusohjelmaan

Suomen uuden hallituksen kannattaa satsata biokaasuun, sillä uusiutuvana ja kotimaisena polttoaineena se vähentää liikenteen päästöjä ja lisää kansallista energiaomavaraisuutta sekä vahvistaa Suomen ruokaturvaa. Samaan aikaan biokaasu luo toimeentuloa eripuolelle Suomea ja tuo ratkaisuja samalla myös maatalouden kustannus- ja päästövähennyshaasteisiin.

Vuosina 2023-2025 Suomessa on vireillä 40 biokaasulaitosinvestointia, joiden yhteistuotanto on 740 gigawattituntia, taloudelliset vaikutukset yli 360 miljoonaa euroa, ja työllisyysvaikutukset reilu 700 pysyvää työpaikkaa biokaasulaitoksiin. Kaikkiaan laitoksissa kierrätettäisiin yli 1 600 000 tonnia erilaisia jätteitä sekä maatalouden ja elintarviketeollisuuden sivuvirtoja. Esitämmekin, että seuraava hallitus ottaa tavoitteekseen nyt investointiputkessa olevien hankkeiden toteutumisen.

Konkreettiset toimet biokaasun edistämiseksi ovat:

  • BIOKAASUOHJELMA: Laaditaan biokaasuohjelma vuosille 2023-2035. Biokaasuohjelmassa määritellään tarvittavat toimenpiteet biokaasun tuotannon ja käytön kasvattamiseksi sekä vahvistetaan kansalliset biokaasun tuotantotavoitteet esim. 2 TWh vuonna 2025 ja 4 TWh vuonna 2030. Biokaasuohjelmatyö varmistaa eri ministeriöiden sujuvan yhteispelin.
  • INVESTONTITUET: Varmistetaan kestävien kotimaisten ratkaisuiden kilpailukyky myöntämällä investointitukea biokaasun ja kierrätysravinteiden tuotantolaitosinvestointeihin.
  • LIIKENNE: Liikennebiokaasun käyttöä voidaan lisätä toteuttamalla kansallisen jakeluinfraohjelman toimenpiteet metaanin osalta. Keskeiset toimet liikennebiokaasun osalta ovat jakeluinfratuet, raskaiden kaasuajoneuvojen hankintatuet, jakeluvelvoitteen synnyttämä kysyntä sekä kannustava liikenneverotus. Biopolttoaineiden jakeluvelvoite on tärkeä ohjauskeino, koska etenkin biokaasun kannalta kotimarkkinat ovat erittäin tärkeitä ja investointien edellytys. Jakeluvelvoitetaso tulisikin säilyttää minimissään 34 % tasolla vuonna 2030 ja pitää kiinni sen nostosta 28%:iin vuonna 2024.
  • RAVINTEIDEN KIERRÄTYS JA EDULLISET (ILMASTO)LANNOITTEET: Kestävän ruuantuotannon turvaamiseksi otetaan käyttöön tarvittavat ohjauskeinot kierrätysravinteiden kysynnän kasvattamiseksi markkinoilla. Kansallisen ravinnekierrätyksen strategiassa voitaisiin asettaa tavoitteet ja määrittää toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Ravinteiden kierrätystä, hiiliviljelyä ja luonnon monimuotoisuutta voidaan edistää ottamalla käyttöön uudistavan viljelyn mukaisia toimenpiteitä, kuten kierrättämällä lantaa biokaasulaitoksissa ja käyttämällä enemmän orgaanisia lannoitteita maataloudessa. Suomessa nurmea voitaisiin hyödyntää myös biokaasun tuotannossa, mikä edellyttää muun muassa nurmipohjaisen biokaasun järkevää verotusta.
Kuva 1. Vireillä olevat biokaasulaitosinvestoinnit Suomessa. Lähde: Elinkeinoelämän Keskusliiton vihreiden investointien tietokanta (tiedot poimittu 26.4.2023) 
Scroll to Top