Hiiliviljelyaloite edistää biokierron ilmasto- ja ympäristöhyötyjen tunnistamista

Komissio julkaisi joulukuun puolivälissä niin sanotun hiiliviljelyaloitteen. Kyseinen tiedonanto kestävästä hiilen kierrosta on osa komission Fit for 55- ilmastopakettia taustallaan tavoite hiilineutraalista EU:sta vuoteen 2050 mennessä. Hiiliviljelyaloitteen tarkoituksena on mahdollistaa ja vauhdittaa ilmastotavoitteiden saavuttamista edistämällä hiilen poistamista ilmakehästä, hiilen sitomista ja varastointia sekä hiilen kestävää kierrättämistä ja uudelleenkäyttöä. Mukana ovat sekä luontoon sitominen hiiliviljelyllä, että teknologiset ratkaisut hiilen poistamiseksi.

SBB pitää aloitteen tarkoitusperiä yleisesti hyvinä, sillä se voi auttaa tunnistamaan ympäristöhyödyt, jotka liittyvät kestävään biokaasun ja biometaanin tuotantoon ja orgaanisten kierrätyslannoitteiden käyttöön osana hiiliviljelyä. SBB pitää kannatettavana, että hiilensidonnan ja -poistumien laskentaan muodostetaan yhteiset säännöt aloitteessa esitettyjen periaatteiden pohjalta. Hiiltä sitovien viljelytoimien tulisi hyödyttää maankäyttäjää taloudellisesti – tätä varten komissio haluaa perustaa maankäyttäjätason järjestelmän, jonka kautta palkitaan hiiliviljelijät. Komissio aikoo edistää hiiliviljelyä ainakin uudistusta läpikäyvän CAP:in ja LIFE-ohjelman kautta. Hiiltä sitovan viljelyn aloitteiden myötä on määrä varastoida 42 miljoonaa tonnia hiilidioksidia osana Euroopan luonnollisia hiilinieluja vuoteen 2030 mennessä.

Biogeenisen hiilen käyttö fossiilisen sijaan on tunnistettu tiedonannossa tarpeelliseksi myös tulevaisuudessa, niiltä osin, kun hiilestä ei voida kokonaan luopua. Tässä olisi keskeistä hiilen palauttaminen kiertoon jätevirroista ja kestävistä biomassalähteistä sekä suoraan ilmakehästä korvaamaan fossiilista hiiltä. SBB näkee tässä hiilenkierron kannalta tuplahyödyn kun edistetään biokaasuntuotantoa tähän tarkoitukseen: sivutuotteena syntyvällä mädätysjäännöksellä voidaan sitoa paikoittain tehokkaasti hiiltä maaperään kun sitä käytetään lannoitteena.

Komissio tekee vuoden 2022 loppuun mennessä lainsäädäntöehdotuksen hiilenpoiston sertifiointia koskevasta sääntelykehyksestä. Sillä on tarkoitus osaltaan edistää hiiliviljelyä ja teollisia hiilenpoiston ratkaisuja. Tarkoitus on myös korjata puutoksia koskien hiilenpoiston mittaamista, seurantaa, raportointia ja todentamista. SBB aikoo seurata millaisiksi sertifiointisäännöt muotoutuvat ja pitää huolta, että esimerkiksi hiilen sitominen maaperään orgaanista ainesta lisäämällä on oikealla tavalla mukana.

 

Lisätietoa:

Ehdotukset hiilen poistamiseksi, kierrättämiseksi ja kestäväksi varastoimiseksi (europa.eu)

Scroll to Top