Fit for 55 -ilmastolakipaketti sisältää lukuisia biokaasutoimialaan vaikuttavia säädösehdotuksia

Lakiesityspaketissa ’Fit for 55’ Euroopan komissio antoi biokaasualaan vaikuttavia muutosesityksiä. Tieliikenteen päästöjä pyritään vähentämään merkittävästi, mutta puutteellisella tavalla – ajoneuvon koko elinkaaren päästöjen huomiointi puuttuu CO2-standardeista. RED III päivitetyssä versiossa tiukennetaan muun muassa uusiutuvan energian kulutuksen tavoitteita sekä biomassan kestävyyskriteereitä.

Euroopan komissio esitteli tällä viikolla Fit for 55 -lakipaketin ja otti ison askeleen kohti kestävää tulevaisuutta. 55-paketti sisältää ilmastoon, energiaan, maankäyttöön ja liikenteeseen liittyviä lakiesityksiä, joiden on tarkoitus viedä EU tavoitteeseensa vähentää päästöjä 55 prosentilla 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. Samalla se asettaa EU:lle suunnan kohti ilmastoneutraaliutta, johon olisi päästävä viimeistään 2050. Lakipaketti sisältää myös ehdotuksia, joilla olisi kauaskantoisia vaikutuksia liikenteelle – mukaan lukien kaasuautoilulle.

Tieliikenteen CO2-standardien osalta lakiesitykset perustuvat valitettavasti edelleen päästöjen mittaamiseen ainoastaan pakoputken päästä, eivätkä ne ota huomioon koko ajoneuvon elinkaaren aikana syntyviä päästöjä. EU tavoittelee 100 prosentin CO2-päästövähennystä liikenteessä vuoteen 2035 mennessä, mutta ei siten anna mahdollisuutta uusiutuville polttoaineille osallistua tämän tavoitteen saavuttamiseen.

Kyseisen tavoitteen asettaminen tunnistamatta uusiutuvien polttoaineiden potentiaalia vähentää kasvihuonekaasupäästöjä tieliikenteessä tarkoittaisi käytännössä uusien polttomoottoriautojen myynnin kieltoa. Lakipaketti pakottaisi siis sellaisenaan käytännössä koko EU:n liikenteen sähköistämiseen. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n (SBB) mielestä lainsäädäntö tulisi muodostaa siten, että se huomioisi myös kestävät uusiutuvat polttoaineet ja kannattaakin suosituksia, joilla hiilidioksidistandardit tukisivat uusiutuvan energian käyttöönottoa liikenteessä tekniikasta riippumatta. Esimerkiksi biometaanin elinkaariset päästöt voivat olla jopa negatiiviset ja biometaania käyttävän polttomoottorin hiilijalanjälki on verrattavissa sähköajoneuvoon. Biokaasu liikennepolttoaineena tarjoaa myös tärkeitä hyötyjä kuluttajille, ympäristölle ja taloudelle sekä mahdollistaa nopean ja kustannustehokkaan tavan saavuttaa EU:n ilmastotavoitteet. The Natural & Bio Gas Vehicle Association Europe (NGVA) nosti esiin tiedotteessaan, että kilpailun eliminoiminen vaihtoehtoisten ekologisten ratkaisujen välillä johtaisi myös uusiin riippuvuussuhteisiin esimerkiksi resursseista. Näin ollen EU on ristiriidassa omien teknologianeutraalisuutta koskevien periaatteidensa kanssa.

Komissio ehdottaa myös polttoainejakelijoiden päästökauppajärjestelmän käyttöönottoa. SBB:n arvion mukaan vielä ei pystytä arvioimaan muutospaketin kokonaisvaikutuksia kaasuautoiluun; ajoneuvojen päästöstandardit eivät suosi uusiutuvia polttoaineita, mutta toisaalta uusiutuvat pärjäävät hyvin päästökaupassa.

55-paketti sisältää myös esityksen päivitetyksi uusiutuvan energian direktiiviksi (RED III). Siinä asetetaan aiempaa tiukempi tavoite, jossa 32 prosentin sijaan 40 prosenttia energian loppukulutuksesta EU:ssa tuotetaan vuoteen 2030 mennessä uusiutuvista lähteistä. Se tarkoittaisi nykyisen 19,7 prosentin osuuden tuplaamista seuraavan vuosikymmenen aikana. Tämän saavuttamiseksi erityistavoitteita on laajennettu koskemaan uusia sektoreita (mm. teollisuus ja rakennukset) sekä olemassa olevia sektorikohtaisia tavoitteita on tiukennettu. Osa näistä erityistavoitteista edistävät etenkin vedyn käyttöä, mutta liikenteen erityistavoitteessa 2,2 prosenttia tulisi olla myös edistyneitä biopolttoaineita ja biokaasua vuoteen 2030 mennessä.

Polttoaineiden jakelijoiden uusiutuvaa energiaa koskeva tavoite korvataan uudella tavoitteella vähentää kasvihuonekaasujen intensiteettiä vähintään 13 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Uusiutuvaan energiaan kuuluvan biomassan kestävyyskriteereitä tiukennetaan. Kestävyyskriteerien osalta biometaanin tuotantolaitoksiin sovelletaan tiettyä kynnysarvoa. Kasvihuonekaasupäästövähennyksiä koskevaa kriteeristöä olisi sovellettava uusien lisäksi myös nykyisiin laitoksiin, jotka tuottavat sähköä, lämpöä ja jäähdytystä biokaasusta.

Lakipaketin esitykset menevät seuraavaksi jäsenmaiden ja EU-parlamentin käsittelyyn, ja muuttuvat lainsäädännöksi vasta neuvotteluiden jälkeen.

 

Lisätietoa:

Komission tiedote: EU:n talous ja yhteiskunta kohti ilmastotavoitteiden saavuttamista (europa.eu)

NGVA:n tiedote: NGVA Europe | NGVA Europe comments on Europe’s ‘Fit for 55’ climate package – NGVA Europe

Scroll to Top