Euroopan komissio haluaa tehostaa jätevesien käsittelyä

EU:n komissio julkaisi 26.10. lainsäädäntöehdotuksen yhdyskuntajätevesidirektiivin muuttamisesta. Yhdyskuntajätevesidirektiivi koskee yhdyskuntajätevesien keräilyä, käsittelyä ja vesistöön johtamista tavoitteena erityisesti ympäristönsuojelu. Se on tullut voimaan 1991.

Komissio haluaa tehostaa ravinteiden puhdistamista jätevesistä erityisesti rehevöitymiselle herkillä alueilla ja pienissä asutustaajamissa. Päivityksellä pyritään myös hillitsemään ilmastonmuutosta, tehostamaan laitosten energiatehokkuutta sekä edistämään ravinteiden kierrätystä. Komissio ehdottaa myös uusia mikroepäpuhtauksia ja mikromuovien seurantaa koskevia vaatimuksia.

Direktiivin muutosehdotuksessa esitetään laajennettua tuottajavastuujärjestelmää lääke- ja kosmetiikkateollisuudelle, joiden tuotteiden käytön myötä päätyy mikroepäpuhtauksia yhdyskuntajätevesiin. Uusi laajennettu tuottajavastuujärjestelmä velvoittaisi tietyin edellytyksin tuottajat osallistumaan mikroepäpuhtauksien poistamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Tavoitteena olisi energianeutraalius vuoteen 2040 mennessä, mikä pyritään saavuttamaan  yhdyskuntajätevesien käsittelyn energiatehokkuutta parantamalla. Lietteen käsittely biokaasulaitoksessa on yksi komission esittämistä toimista. Komissio haluaa myös tehostaa fosforin talteenottoa, minkä EU uskoo tukevan kierrätyslannoitteiden tuotantoa.

Osana lakiehdotuspakettia komissio esittää muutoksia myös ympäristönlaatunormidirektiivin vesiympäristölle haitallisten ja vaarallisten aineiden luetteloon. Osalle nykyisen direktiivin aineista on ehdotettu ympäristönlaatunormin muutosta ja aineluetteloon on ehdotettu myös yli 20 uutta ainetta, jotka ovat pääasiassa lääkeaineita ja kasvinsuojeluaineita.

Nykyisen pohjavesidirektiivin liitteisiin komission esittää lisättäväksi uusia EU-tason ympäristönlaatunormeja muun muassa lääkeaineille ja PFAS-aineille (fluoratut orgaaniset yhdisteet) sekä sitovaa ns. tarkkailulistamenettelyä uusille pohjavettä mahdollisesti pilaaville aineille.

Lisätietoa:

Scroll to Top