EU:n elpymisrahaa haettavissa biokaasu- ja ravinnekiertoinvestointeihin

Vuosina 2021-2023 on saatavissa erilaisia tukia- ja avustuksia uusien biokaasu- ja kiertotalouslaitosten sekä kaasuinfran rakentamiseen. Tukitasoihin on tehty korotuksia ja lisäksi otetaan käyttöön myös täysin uusia rahoitusinstrumentteja. Pääosin rahoitusta haetaan tutuilla hakumenettelyillä ja sähköisillä järjestelmillä. Rahoitusmahdollisuudet liittyvät osin hallitusohjelman toimeenpanoon ja osin väliaikaisiin koronaelvytysmäärärahoihin. Biokiertosektori uskoo kasvuloikkaan. Riittävät viranomaisresurssit tulee varmistaa hakemus- ja luvituskäsittelyihin. Eri ohjauskeinojen yhteensovittamiseen tulee kiinnittää huomioita niin ohjauskeinojen valmistelun kuin toimeenpanon yhteydessä.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, uskoo, että haettavissa olevilla tuilla mahdollistetaan biokiertotoimialan kasvuloikka. Rahoitusta on saatavilla niin biokaasulle kuin ravinteiden kierrätykseen. SBB arvioi, että uudet rahoitusmahdollisuudet ovat poikkeuksellisia, eikä vastaavia mahdollisuuksia luultavasti ole tulossa tällä vuosikymmenellä. Nyt toimijoiden kannattaa tosissaan harkita uusien rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämistä. Investointitukimäärärahoissa ei ole biokaasulle ja kiertotalousinvestoinneille korvamerkittyjä rahoja, vaan kaikki tuen soveltamisalassa olevat hankkeet kilpailevat keskenään. SBB uskoo kuitenkin, että biokiertotoimialan hankkeilla on hyvät mahdollisuudet saada rahoitusta ja vieläpä hyvällä tukitasolla.

Hakijoiden tulee kiinnittää huomioita eri ohjauskeinojen yhteensovittamiseen. Vielä ei ole täysin selvää, miten korotetut investointituet ovat yhteensovitettavissa jakeluvelvoitteen ja mahdollisten erilaisten verotuskohteluiden kanssa. Epäselvä tilanne koskee myös biokaasun jakeluvelvollisen mahdollisuutta saada jakeluinfratukea. Epäselvyys koskee myös ravinnekiertokorvausta. SBB on ollut yhteydessä ministeriöihin asian tiimoilta ja pyytänyt kiireesti selkeät tulkinnat eri ohjauskeinoista ja niiden yhteensovittamisesta.

SBB pitää lisäksi tärkeänä sitä, että hankkeiden toteutumista seurataan, rahoitus kohdistuu toteuttamiskelpoisille hankkeille ja riittävät viranomaisresurssit varmistetaan hakemus- ja luvituskäsittelyihin.

ESIMERKKEJÄ ERI RAHOITUSMAHDOLLISUUKSISTA

Maatalouden investointituet

Rahoitusta voi saada työympäristöä, tuotantohygieniaa, eläinten hyvinvointia tai ympäristön tilaa edistäviin investointeihin sekä energiantuotannossa tarvittaviin rakentamisinvestointeihin siltä osin kuin energia käytetään maatalouden tuotantotoiminnassa. Tukea voi hakea viljelijä tai yksityisoikeudellinen yhteisö, joka elinkeinonaan harjoittaa tai ryhtyy harjoittamaan maatilalla maataloutta tai maatalousyrittäjien yhteenliittymä. Ympäristön tilaa tai eläinten hyvinvointia parantavaan maatalousinvestointiin voi saada 30‒35 prosentin tuen ja energiantuotannon investointiin 40 prosentin tuen. Maataloudessa käytettävän biokaasun tuotantoinvestointiin tuki voi olla jopa 50 prosenttia.

Maatalouden investointitukia voi hakea jatkuvasti. Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain.

Tukia haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa. Päätöksen rahoituksesta tekee alueen ELY-keskus. Tukiohjelman valmistelusta vastaa MMM.

 

Maaseudun mikro- ja pienyritysten yritystuet

Maaseudun mikro- ja pienyritykset voivat 18.10. alkaen hakea tukea investointeihin, jotka edistävät uusiutuvan energian käyttöönottoa ja yrityksen energia- ja resurssitehokkuutta. Maaseudun yritystukia voidaan myöntää maaseutualueilla toimiville yrityksille. Investoinnit rahoitetaan EU:n elpymisvaroista, joilla helpotetaan toipumista koronakriisistä. Tuet ovat haettavissa tämänhetkisen tiedon mukaan vuoden 2022 loppuun saakka.

Yritys voi saada tukea esimerkiksi uusiutuvan energian tai yrityksen tuotantoa tehostavan teknologian käyttöönottoon. Jos yritys rakentaa uuden biokaasuntuotantolaitoksen tai -yksikön, tukea voi saada 50 % investoinnin kustannuksista. Tukia haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa.

Päätöksen rahoituksesta tekee alueen ELY-keskus. Tukiohjelman valmistelusta vastaa MMM.

 

Energiainvestointuet

Ensi vuoden alussa on mahdollisuus hakea Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaista energiainvestointitukea uusiutuvan energian investoinneille, jossa tukitasoksi on esitetty energiatehokkuustoimenpiteille enintään 30 %, energiainfrastruktuurihankkeessa enintään 50 % ja energiainvestointihankkeessa ja vetyhankkeessa enintään 45 %. Tukia haetaan Business Finlandilta ja TEM:ltä. Tukiohjelman valmistelusta vastaa TEM.

 

Avustukset kiertotalousinvestointeihin

Vuonna 2022 on haettavissa investointitukea myös kiertotalousinvestointeihin ja ravinteiden kierrätykseen, jotka ovat niin ikään osa Suomen Kestävän kasvun ohjelmaa. Näiden osalta ei ole vielä annettu tietoa toimeenpanosta, mutta myös näiden osalta hyödynnetään olemassa olevia rahoitusvälineitä.

Ympäristöministeriön ravinteiden kierrätyksen ohjelma tarjoaa avustuksia hankkeille, jotka edistävät

ravinnekierrätyksen innovaatioita ja investointeja sekä kehittävät alan kannattavaa liiketoimintaa. Avustushausta kerrotaan tarkemmin syksyllä haun auetessa. Tukiohjelman valmistelusta vastaa YM.

Scroll to Top