Ehdotuksia kansalliseen hallitusohjelmaan biokaasun ja ravinteiden kierron edistämiseksi

Seuraava hallitus tulee tekemään poliittisia linjauksia liikenne-, energia-, ilmasto- ja luonnonvarojen käyttöön liittyvistä asiakokonaisuuksista. Näillä päätöksillä tulee olemaan vaikutuksia Suomen kansalaisiin suoraan sekä välillisesti Suomen kilpailukyvyn kautta. Tehtävillä päätöksillä tulee olemaan vaikutusta myös biokaasun tuotantoon ja käyttöön.

Kotimainen biokaasu on kustannustehokas ratkaisu ja sen tulisi olla osana seuraavan hallitusohjelman liikenne-, energia-, ilmasto- ja luonnonvarojen käyttöön liittyviä politiikkalinjauksia. Kotimaisen biokaasun tuotanto voidaan nykytekniikalla kymmenkertaistaa kestävästi, jolloin se vastaa yli 20 % Suomen tieliikenteen nykyisestä energiantarpeesta. Biokaasun tuotannon lisääminen on teknistaloudellisesti mahdollista ja kansantaloudellisesti kannattavaa.

Biokaasun tuotannolla on myös merkittäviä positiivisia aluetaloudellisia vaikutuksia – liikennebiokaasun valmistuksen arvoketju voi synnyttää tuhansia pysyviä työpaikkoja eripuolella Suomea biokaasuautoilun lisääntymisen myötä. Liikennebiokaasun arvoketjun voidaan katsoa kattavan orgaanisen jätteen keräyksen ja kuljetuksen, biokaasun tuotannon ja jalostuksen, biokaasun myynnin ja jakelun, kaasuautoilun myynti- ja huoltotoimet, laitevalmistuksen sekä kierrätyslannoitteiden valmistuksen, jalostuksen, jakelun ja myynnin. Lisäksi tulee vielä kerrannaisvaikutukset.

Biokaasun vahvuus on sen monipuolisuus sekä teknisesti vaivaton siirtymä biokaasun käyttöön niin liikenteessä, lämmityksessä, teollisuuden prosesseissa kuin sähköntuotannossa. Samalla mahdollistetaan biokaasun raaka-aineiden sisältämien ravinteiden tehokas kierto.

Ehdotuksemme

Ehdotamme biokaasun ja ravinteiden kierron potentiaalin käyttöönoton varmistamiseksi seuraavia toimenpiteitä:

  1. Biokaasusektorin valtakunnallinen kehittämissuunnitelmatyön käynnistäminen pikaisesti valmistelemaan biokaasun edistämiskeinojen toimenpidepakettia vähintään vuoteen 2030 asti. Valmistelutyössä tarkasteltaisiin kokonaisvaltaisesti nykyiset ja jatkossa tarvittavat veroratkaisut, investointien tuet ja rahoitusmenetelmät, ajoneuvojen hankintaan ja käyttöön liittyvät edistämiskeinot, kierrätysravinnemarkkinoiden kehittämismahdollisuudet ja muut poliittiset vaikuttamistoimet. Arvioinnin perusteella luotaisiin toimenpidepaketti aikatauluineen, joilla biokaasusektorin kilpailukyky varmistetaan tulevaisuudessa ja luodaan vakaa investointiympäristö.
  2. Valjastetaan maatalouden sivuvirrat tehokkaammin uusiutuvan energian tuotantoon ja ravinteiden kierrättämiseen jatkamalla investointitukia ja ottamalla lisäksi käyttöön vuosille 2019-2021 väliaikainen maatalousperäisten massojen biokaasun tuotantotuki.
  3. Varmistetaan biokaasuautoilun hintakilpailukyky, mikäli liikenneverotusta muutetaan. Tämä voidaan tehdä ottamalla huomioon elinkaaren aikaiset päästöt liikenneverotuksessa.
  4. Jos hankintatukien käyttöä jatketaan, laajennetaan henkilöautojen hankintatuki koskemaan myös kaasuautojen hankintaa. Lisäksi kuljetusliikenteen vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintaan tulisi ottaa käyttöön määräaikainen pilotointityyppinen hankintatuki. Luodaan puitteet biometaanin hyödyntämiseen julkisissa liikennepalveluissa.

Kuva 1. Biokaasun tuotanto vuonna 2017 sekä tuotantopotentiaalit (GWh). Kuva sisältää ainoastaan mädättämällä tuotetun biokaasun, eli ei kaasutuksella eikä ”power-2-gas”-tekniikalla tuotettua.

Lähde: vuoden 2017 luvut ovat peräisin Suomen Biokaasuyhdistys ry:ltä.

*Luvut vastaavat biokaasun tuotannon taloudellis-teknistä tasoa, joka ei ole pois ruuantuotannosta. Luvut ovat peräisin Marttinen, S., Luostarinen, S., Winquist, E., Timonen, K. 2015. Rural biogas: feasibility and role in Finnish energy system. BEST suitable Bioenergy Solutions for Tomorrow. Research Report no 1.1.3–4.; Nurmea ja kesantoa koskevat tiedot ovat peräisin Helenius ym. 2017. Agroekologinen symbioosi ravinne- ja energiaomavaraisessa ruoantuotannossa. Ympäristöministeriön raportteja 18/2017.

** Luvut vastaavat biokaasun tuotannon teoreettista tasoa, esimerkiksi kaikki lanta hyödynnetään biokaasun tuotantoon. Luvut ovat peräisin Marttinen, S., etc.

Scroll to Top