Biokaasun ja muiden uusiutuvien kaasujen alkuperätakuujärjestelmä käyttöön 1.7.2021

Suomessa käytössä oleva biokaasusertifikaattijärjestelmä poistuu käytöstä ja korvautuu RED2:n mukaisella kaasujen alkuperätakuujärjestelmällä. Uusi alkuperätakuujärjestelmä otetaan virallisesti käyttöön 1.7.2021, mutta nykyinen biokaasusertifikaatti on käytössä vielä vuoden 2021 loppuun asti (myönnetyt sertifikaatit ovat voimassa 18 kk). Alkuperätakuujärjestelmän käyttöönottamisella tavoitellaan sujuvampaa uusiutuvien kaasujen kaupankäyntiä. Myös muissa EU-jäsenmaissa on käynnissä vastaava säädösmuutostyö, ja jollain aikavälillä biokaasua on mahdollista ostaa ja myydä eri maiden välillä nykyistä sujuvammin. Asialla on linkki myös verotus- ja päästökauppakysymyksiin.

Alkuperätakuujärjestelmä on  tuttu uusiutuvan sähkön yhteydestä, mutta nyt uusiutuvan energian direktiivin, RED2, myötä 1.7.2021 alkaen otetaan käyttöön alkuperätakuujärjestelmät myös kaasulle ja lämmölle. Alkuperätakuujärjestelmällä voidaan taata energian loppukäyttäjille, että energia on uusiutuvaa. Jatkossa toiminnanharjoittajan on hankittava alkuperätakuita, mikäli hän ilmoittaa, että kyseessä on uusiutuvista energialähteistä peräisin olevaa kaasua. Alkuperätakuujärjestelmän käyttöönottamisella tavoitellaan sujuvampaa uusiutuvien kaasujen kaupankäyntiä.

Käytännössä järjestelmä toimii siten, että uusiutuvista energialähteistä peräisin olevalle energialle myönnetään tuotantomäärää vastaava määrä alkuperätakuita ja vastaavasti peruutetaan sama määrä alkuperätakuita kuin mitä luovutetaan loppukäyttöön. Kansallinen alkuperätakuujärjestelmä varmistaa, ettei samoja biomolekyylejä myydä useampaan kertaan.

Laki viimeistelyä vailla valmis

Hallituksen esitys laiksi energian alkuperätakuista annetaan eduskunnalle kevään 2021 aikana. Tavoitteena on saada laki voimaan 12.7.2021 alkaen.

Ehdotuksen mukaan Suomessa kaasun alkuperätakuita myönnetään uusiutuvista energialähteistä tuotetulle  biokaasulle ja myös vedylle. Kaasun alkuperätakuujärjestelmään voivat liittyä uusiutuvista energialähteistä peräisin olevien kaasujen ja vedyn tuottajat, kaasun käyttäjät sekä markkinatoimijat riippumatta siitä, onko kaasu syötetty maakaasuverkkoon vai tuotettu tai käytetty maakaasuverkon ulkopuolella. Ainakin Suomessa laki energian alkuperätakuista tulee luultavasti sisältämään poikkeuksia, missä tilanteissa toiminnanharjoittajan ei tarvitse hankkia alkuperätakuita.

Gasgrid Finland Oy tulee ylläpitämään kaasun alkuperätakuujärjestelmää Suomessa 30.6.2021 alkaen, jolloin se myöntää alkuperätakuita energialle, joka on tuotettu 20. päivänä kesäkuuta 2021 tai sen jälkeen. Sähköinen järjestelmä on käytössä viimeistään 1.11.2021.Kaasun alkuperätakuujärjestelmään liittyminen edellyttää sopimusta Gasgrid Finland Oy:n kanssa. Kaasun alkuperätakuujärjestelmään pääsee liittymään aikaisintaan 1.6.2021 ja varsinainen alkuperätakuiden käsittely alkaa 1.7.2021.

Gasgrid Finland Oy tulee järjestämään kaasun alkuperätakuujärjestelmään liittyviä tiedotus- ja koulutustilaisuuksia koulutuksia touko-kesäkuun 2021 aikana. Ensimmäinen tiedotustilaisuus järjestetään 11.5.2021. Lisätietoja Gasgrid Finland Oy:n sivuilta; lisäksi tapahtumista pyritään ilmoittamaan myös SBB:n  sivuilla.

Myöhemmin kaasun alkuperätakuita on mahdollista siirtää EU-maiden välillä, mikäli siirrettävät alkuperätakuut täyttävät alkuperätakuita koskevat lainsäädännölliset vaatimukset. Ainakaan alkuvaiheessa kaasun alkuperätakuita ei ole mahdollista siirtää Suomen ja EU:n ulkopuolisten maiden välillä.

Lisätietoa:

Sanastoa:

ALKUPERÄTAKUUTERMINOLOGIAA:

 • Alkuperätakuu: sähköinen asiakirja, joka toimii näyttönä siitä, että tietty energiaosuus tai -määrä on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä, ydinvoimalla, tehokkaalla yhteistuotannolla tai hukkalämmöstä tai -kylmästä;
 • Alkuperätakuujärjestelmä: sähköinen palvelu, jonka tarkoituksena on varmentaa biokaasun tuotannon alkuperä ja mahdollistaa biokaasun bio-ominaisuudella käytävän kaupan. Suomessa järjestelmän hallinnoinnista vastaa Gasgrid Finland Oy. Alkuperätakuujärjestelmä korvaa kansallisen biokaasusertifikaattijärjestelmän 2022 alkaen.
 • Biokaasusertifikaatti: todistus, joka varmistaa biokaasun tuotannon alkuperän ja että biokaasua on tuotettu
  energiasisällöltään (ylemmän lämpöarvon mukaan) 1 MWh vastaava määrä. Yksi biokaasusertifikaatti myönnetään aina 1 MWh:ta vastaavalle tuotannolle
 • Biokaasusertifikaattirekisteri: sähköinen palvelu, jonka tarkoituksena on varmentaa biokaasun tuotannon alkuperä ja mahdollistaa biokaasun bio-ominaisuudella käytävän kaupan. Suomessa järjestelmän hallinnoinnista vastaa Gasgrid Finland Oy. Biokaasusertifikaattijärjestelmä tulee korvautumaan alkuperätakuujärjestelmällä 2022 alkaen.
 • Biokaasusertifikaattirekisteri: sähköinen rekisteri, joka toimii internetselaimen kautta Grexel Solutions Oy:n tarjoaman
  alustan kautta. Rekisteriin kirjataan myönnetyt, siirretyt, mitätöidyt ja umpeutuneet biokaasusertifikaatit.
 • Mitätöinti (Cancellation): käytettäessä sertifikaatin bio-ominaisuus, niin silloin
  vastaava alkuperätakuu/sertifikaattimäärä rekisterissä on mitätöitävä.
 • Myöntäminen (Issuing): alkuperätakuu myönnetään aina tuotantolaitoksen biokaasun tuotantoa vastaavalle määrälle. Tuotantojaksona, eli sertifikaattien myöntämisjaksona, käytetään kaasukuukautta.

KAASUTERMINOLOGIAA:

 • Biokaasu: biomassasta tuotettuja kaasumaisia polttoaineita, joiden pääkomponentit ovat metaani ja hiilidioksidi
 • Biomassa: maataloudesta tai metsätaloudesta, niihin liittyviltä tuotannonaloilta taikka kalastuksesta tai vesiviljelystä peräisin olevien biologista alkuperää olevien tuotteiden, jätteiden ja tähteiden sekä teollisuus- ja yhdyskuntajätteiden biohajoavaa osaa;
 • Kaasuverkko: toisiinsa liitetyistä maakaasuputkista ja -putkistoista sekä kaikista niihin kuuluvista säiliöistä, laitteista ja laitteistoista, joiden sisältönä on maakaasu, muodostettua kokonaisuutta, joka on tarkoitettu maakaasun siirtoon tai jakeluun.
 • Kaasuinfrastruktuuri: kaasun tuottamiseen, kuljetukseen ja varastointiin käytettävät laitteet, siirto- ja jakeluputket, biokaasulaitokset, LNG-terminaalit.
 • Off-grid: maakaasuverkoston ulkopuolinen alue, jolla ei ole fyysistä yhteyttä maakaasun siirtojärjestelmään.
 • Uusiutuva energialähteellä tuotettu sähkö: sähköä, joka tuotetaan yksinomaan uusiutuvia energialähteitä käyttävissä voimalaitoksissa ja sitä osuutta uusiutuvia ja muita energialähteitä käyttävissä voimalaitoksissa tuotetusta sähköstä, joka tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä;
 • Uusiutuvilla energialähteillä tuotettu lämpö ja jäähdytys: lämpö ja jäähdytys, joka tuotetaan yksinomaan uusiutuvia energialähteitä käyttävissä energiantuotantolaitoksissa jasitä osuutta uusiutuvia ja muita energialähteitä käyttävissä energiantuotantolaitoksissa tuotetusta lämmöstä ja jäähdytyksestä, joka tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä.
 • Uusiutuva energialähde: uusiutuvista, muista kuin fossiilisista lähteistä peräisin olevaa energiaa eli tuuli- ja aurinkoenergiaa, geotermistä energiaa, ympäristön energiaa, vuorovesi- ja aaltoenergiaa ja muuta valtamerienergiaa, vesivoimaa sekä biomassaa, kaatopaikoilla ja jätevedenpuhdistamoissa syntyvää kaasua ja biokaasua;

ROOLEJA:

 • Järjestelmän ylläpitäjä (Issuing body): taho, joka ylläpitää ja hallinnoi biokaasusertifikaattijärjestelmää.
 • Energianmyyjä: sähkön, kaasun, lämmön ja jäähdytyksen toimittajaa;
 • Kaasunmyyjä: kaasun toimittajaa, joka toimittaa kaasua kaasunkäyttäjälle;
 • Kaasunkäyttäjä: kaasun loppukäyttäjää sekä luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka toimittaa kaasua vain muille samaan konserniin kuuluville yhtiöille taikka kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäisen verkon kautta;
 • Lämmön ja jäähdytyksen loppuasiakas: luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka ostaa lämpöä tai jäähdytystä tai molempia omaa loppukäyttöään varten;
 • Lämmön ja jäähdytyksen myyjä: energian toimittajaa, joka toimittaa lämpöä tai jäähdytystä tai molempia loppuasiakkaalle;
 • Sähkönkäyttäjä: sähkön loppukäyttäjää sekä luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka toimittaa sähköä vain muille samaan konserniin kuuluville yhtiöille taikka kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäisen verkon kautta;
 • Sähkön loppukäyttäjä: asiakasta, joka ostaa sähköä omaan käyttöönsä;
 • Sähkönmyyjä: sähkön toimittajaa, joka toimittaa sähköä sähkönkäyttäjälle;
Scroll to Top